Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 38 av 38
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Schillander, Per
  Trafikverket.
  Naturmiljövärden i Region väst 20232024Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Enligt lagar, avtal och Riktlinje Landskap ska Trafikverket skydda, förvalta och förbättra infrastrukturens naturvärden. Rapporten ger en samlad bild av kunskap och status för de naturvärden som omfattas av riktlinjen och som finns registrerade i miljöwebb landskap. Kunskapen är högst skiftande för de olika företeelserna och där kunskapen finns pekar tillstånden på stora behov av åtgärder. Rapporten omfattar Värmlands, Hallands och Västra Götalands län och formulerar en rad angelägna åtgärder, oavsett regional indelning. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Naturmiljövärden i Region väst 2023
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 2.
  Hammarström, Emma
  et al.
  Ekologigruppen AB.
  Anderberg, Rikard
  Ekologigruppen AB.
  Eriksson, Åsa
  Ekologigruppen AB.
  Trafikverkets växtlista för invasivfria infrastrukturmiljöer2023Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Ekologigruppen har på uppdrag av Trafikverket tagit fram en lista som ska underlätta val av arter för att inte skapa framtida problem i Trafikverkets anläggningar – Trafikverkets växtlista för invasivfria infrastrukturmiljöer. Listan har tagits fram för att förhindra att nya problematiska arter planteras inom Trafikverkets anläggning. Den innehåller arter som inte betraktas som problematiska och som är tillåtna att plantera inom Trafikverkets olika anläggningar. Växtlistan tar hänsyn till olika spridningsförhållanden och ambitionsnivå eller detaljeringsgrad avseende planteringar/vegetation. Den är därför uppdelad utifrån växtzoner men även efter olika typer av infrastrukturmiljöer såsom stadsmiljö, utkant stad och tätort respektive landsbygd. Den specifika platsen kan vara svårbedömd och det krävs specialistkunskap för att avgöra hur platsens ska bedömas i förhållande till landskapet samt vilket växtmaterial som är lämpligt på platsen trots specificeringen. Listan styr inte val av växter och vegetation utan det ska alltid göras en bedömning/val utifrån Trafikverkets målbild för vegetation, gestaltningsprogram, lokala och regionala förutsättningar. Trafikverkets växtlista måste därför hanteras varsamt och med respekt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Trafikverkets växtlista för invasivfria infrastrukturmiljöer
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 3.
  Sjölund, Anders
  Trafikverket.
  Redovisning av regeringsuppdrag 2020 om pollinatörer2021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Rapporten är en redovisning av Trafikverkets arbete med pollinerare på uppdrag av regeringen i Trafikverkets regleringsbrev 2020. Pollinerare är arter som på olika sätt bidrar till kärlväxters fortplantning genom att pollinera blommorna samtidigt som de söker föda, skydd eller vilar. Pollinerare kan även tillgodose många av sina andra grundläggande behov i artrika infrastrukturmiljöer genom att hitta övervintringsplatser, boplatser, partners, föda mm. Ju artrikare vägkantsmiljö desto fler pollinerare såväl till antal individer som till antal arter. En del i detta är att de geologiska förutsättningarna och därmed artsammansättningen varierar längs en vägkant vilket skapar olika livsmiljöer och därmed utrymme för många arter och individer.

  Arbete med artrika vägkanter inleddes i början av 1990-talet av Vägverket. Inventeringar och studier av hur skötsel och underhållsåtgärder påverkade framförallt floran har bidragit med viktig kunskap om vägkanternas förutsättningar och skötselbehov. En viktig lärdom är att historiskt brukande av ängar och betesmarker inte direkt kan tillämpas utan anpassningar till vägkanternas specifika förutsättningar krävs.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Redovisning av regeringsuppdrag 2020 om pollinatörer
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 4.
  Återetablering av vegetation med tillvaratagna avbaningsmassor2021Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Återetablering av vegetation med tillvaratagen jordmån och markvegetation (avbaningsmassor) ger en naturlig anpassning till det omgivande landskapet. Samtidigt minskar kostnaderna och artrikedomen bibehålls.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Återetablering av vegetation med tillvaratagna avbaningsmassor
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 5.
  Informationsblad: bekämpning av jätteloka i Trafikverkets verksamhet2016Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Jätteloka är en främmande art som etablerat sig i Sverige. Med sitt täta bestånd tränger den ut annan växtlighet. För att skydda människors hälsa och den biologiska mångfalden ska förekomst av jättelokan bekämpas. Växtens växtsaft kan orsaka svåra brännskador vilket förutsätter att försiktighetsåtgärder vidtas vid hantering.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 6.
  Slåtter och uppsamling av vegetation på vägkanter2006Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Att samla upp avslagen vägkantsvegetation är det mest optimala ur biologisk synvinkel. Teknik, logistik, kostnader samt eventuella föroreningshalter i vegetationen har undersökts i ett antal fältstudier.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 7.
  Artrikare vägkanter: en idéskrift1996Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Att bevara den biologiska mångfalden är ett av riksdagens fyra mål med miljöpolitiken. Syfter med denna skrift är att inspirera till lösnigar som gynnar biologisk mångfald i vägens närområde. Den vänder sig till väghållare, till dem som beställer och utför röjning, slåtter och dränering, till dem som projekterar och utför nybyggnation samt till övriga intresserade. 

  Ladda ner (jpg)
  Omslagsbild
 • 8.
  Biologisk mångfald i Gotlands vägkanter: nuvarande skötsel och förslag på fortsatt arbete2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är en sammanställning av befintlig kunskap kring den biologiska mångfalden i gotländska vägkanter. Rapporten sammanfattar hur skötseln fungerar och beskriver översiktligt de uppföljningar och forskningsprojekt som berört gotländska vägkanter. Vidare presenteras framtida utvecklingsmöjligheter och förslag på uppföljningar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 9.
  Biologiskt uppföljningsprogram för Trafikverkets kompensationsprojekt Göta älvs strandängar2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Mellan åren 2004-2012 byggde Trafikverket ny dubbelspårig järnväg och fyrfältsväg mellan Göteborg och Trollhättan (projektorganisation Bana Väg i Väst). För att få plats med infrastrukturen genom Ale kommun behövde delar av strandängsmiljöerna längs älven tas i anspråk. Detta är områden med höga naturvärden, som pekats ut som så kallat riksintresse för både naturvården och friluftslivet. För att ge förutsättningar för det unika växt- och djurlivet att fortsätta också efter det att vägar och järnvägar färdigställts har Trafikverket ett åtagande att säkerställa och förbättra skötseln av de kvarvarande ängsmiljöerna utefter älven på sammanlagt ca 172 hektar. Detta arbete behöver pågå kontinuerligt och totalt löper Trafikverkets engagemang under ca 25 år fram till år 2038. Årligen avsätts ca 1,5 Mkr för att upprätthålla en god skötselnivå på områdets strandängar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 10.
  Gaddsteklar i vägrenar längs väg O549 (gamla riksväg 40): Mellan Landvetter och Rya i Härryda kommun2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Rapporten redovisar resultatet av en specialinventering av steklar utefter väg O549 i Härryda. Syftet med inventeringen har varit att fördjupa kunskapen om vägkanternas biologiska värden. Resultatet visar tydligt att stora delar av väg O549 har väsentliga värden för insektsfaunan. Förekomsten av nyckelarter som åkervädd och ängsvädd är vittspridda i området och intressanta gaddsteklar som väddsandbi, vialsandbi, långhornsbi och franssmalbi hittades.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 11.
  ”Icke-förhandlingsbara biotoper”: ett koncept för att undvika exploatering av små biotoper med oersättliga naturvärden2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I rapporten redovisas ett förslag till ett nytt planeringsverktyg för Trafikverket: en lista över "icke förhandlingsbara biotoper"; biotoper som nya vägar och järnvägar inte ska få göra intrång i.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 12. Sjölund, Magnus
  Inventering av artrika vägkanter i region Mitt och Öst mellan perioden 2014 och 2016, inklusive en sammanställning av inventeringsresultaten för 2014 tom 20162017Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I dagsläget utgör vegetationen i vägkanterna en viktig livsmiljö för många arter som traditionellt hör hemma i det äldre odlingslandskapet. Som konsekvens av att odlingslandskapet gradvis moderniserats har stora arealer av viktiga biotoper försvunnit för många kärlväxter och insekter och därmed som resultat har viktiga ekologiska funktioner försämrats. Många av dessa arter har funnit sin tillflyktsort i vägkanterna och andra infrastukturbiotoper som kraftledningsgator m.m. Miljön i infrastrukturens biotoper efterliknar delvis den hävd som tillämpats i de äldre jordbrukslandskapen. Eftersom arealen vägkanter är så pass stor och är fördelad över hela landet utgör biotopen i vägkanten en viktig faktor i arbetet med att stärka ekologiska funktioner och biologisk mångfald som berör dlingslandskapets arter. Från inventeringar genomförda under mitten och slutet av 1990-talet finns många utpekade artrika vägkanter. Inventeringsmetoderna har varierat över tid och därför har Trafikverket utarbetat en inventeringsmetodik och naturvärdesklassning för att underlätta arbetet med biologisk mångfald, och för att få ett enhetligt och kvalitetssäkrat underlag för beslut om skötsel och underhåll. Den här rapporten bygger på inventeringar genomförda enligt den nya inventeringsmetodiken och är en resultatsammanställning av de inventeringar som gjordes på de artrika vägkanterna som tidigare pekats ut längs region Mitts och region Östs vägnät. Inventeringarna är gjorda driftområdesvis och utförda på driftområden som ska upphandlas för kommande skötsel. Inventeringarna gjordes under perioden 2014 till och med 2016. Rapporten gör även en djupdykning i 2016 års inventeringar. Syftet med inventeringarna är att skapa en översikt över utvecklingen, tillståndet och skötselstatus för de artrika vägkanterna i region Mitt och region Öst.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 13.
  Inventering av artrika vägkanter längs vägar i Valle härad: del 1: Varnhem – Eggby – Öglunda (O2749, O2750, O2751)2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I Valleområdet pekades ett par Artrika vägkanter ut på 1990-talet. För att bättra på kunskapsunderlaget beställdes en fördjupad florainventering 2011. Större delen av vägkanterna längs väg O2749, O2750 och delar av O2751 i driftområde Skara visade sig vara särskilt värdefulla och ett flertal rödlistade och sällsynta arter hittades vid inventeringen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 14.
  Inventering av artrika vägkanter längs vägar i Valle härad: del 2: Öglunda – Björnasäter – Lerdala (O2751 och O2756)2013Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Landskapet i Valle härad är mycket speciellt med många sjöar i ett böljande landskap av kullar och åsar. Detta uppkom under slutet av istiden då stora isälvar skapade ett så kallat kamelandskap. Markerna runt Valle härad är dessutom unika i denna del av landet då de är rika på kalk. Detta ger en upphov till en annorlunda flora med för västra Sverige ovanliga arter. Detta märks också på de många naturreservat som finns inom ett relativt litet område, hela sex reservat inom 1 100 hektar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 15.
  Inventering av artrika vägkanter på väg O2752, ’Raka linan’, på Billingen år 20102017Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Längs väg O2752, även kallad ”Raka linan”, driftområde Skara, finns en 8 600 meter lång sträcka med artrik vägkant på båda sidor om vägen. Totalt är det därmed 17 200 meter vägkant som ska skötas med särskild hänsyn till naturvärdena. Under sommaren 2008 inventerades vägkanterna i området översiktligt av Trafikverket inför kommande driftupphandling. Skötselstatusen bedömdes som bra, men att skötseln av vedväxterna kan förbättras. Förekomsten av den rödlistade och hotade arten tistelsnyltrot behövde preciseras ytterligare. Senare blev vi uppmärksammade på att det även fanns en ökad andel av invasiva arter t.ex. blomsterlupin, särskilt i söder. För att bättra på kunskapsunderlaget beställdes denna fördjupade inventering 2010 av Trafikverket. Med ett bra underlag kan jämförelser göras i framtiden och effekterna av skötseln analyseras.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 16.
  Inventering av artrika vägkanter på Öland 20152019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna rapport visar resultat av inventering av artrika vägkanter på Öland under 2015 i förhållande till en tidigare inventering gjord 2009. Rapporten redogör även för rådande skötsel av Ölands vägkanter och en omarbetning av vägkantskötseln baserat på 2015 års vägkantsinventering.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 17.
  Inventering av artrika vägkanter vid Ånimmen: sammanställning och analys2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Trakten kring Ånimskog, Dals Långed och Dals Rostock i Dalsland, dvs. det område som berggrundgeologiskt hör till den s.k. Dalformationen, har en intressant flora p.g.a. det bitvis stora inslaget av kalkrika mineral i olika skiffrar. Detta avspeglar sig även i

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 18.
  Inventering av dagaktiva fjärilar i artrika vägkanter utefter allmänna vägar i Västra Götalands län och Hallands län2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Blomrika vägkanter utgör en viktig födoresurs för insekter. Rapporten redovisar resultatet av en fjärilsinventering längs utpekade Artrika vägkanter i Region Väst. Resultatet visar att det finns en förhållandevis intressant förekomst av dagaktiva fjärilar i vägkanterna. Totalt noterades 34 olika arter, varav fyra rödlistade, vid inventeringen. Detta utgör en stor del av det totala antalet fjärilar och bastardsvärmare i den undersökta delen av landet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 19.
  Inventering av kärlväxter och dagfjärilar vid vägkanter längs väg S 847 och S851, Långban – Gåsborn, Filipstads kommun, Värmlands län2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  i fokus i denna utredning, är alla klassade som artrika vägkanter av Trafikverket. Syftet med utredningen är att ge en mer preciserad bild av de botaniska värdena längs berörda sträckor.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 20.
  Inventering av lavar, svampar, mossor, insekter och fladdermöss i Klagstorpsallén (väg O2886)2017Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Naturcentrum AB har på uppdrag av Trafikverket inventerat lavar, mossor, svampar, insekter och fladdermöss i en större allé i Klagstorp, drygt 6 km söder om Skövde, Västra Götalands län. Allén består av totalt 196 träd. Ek är det dominerande trädslaget i allén, följt av ask, lönn, lind och alm. Enstaka träd av klibbal, asp, hästkastanj, apel och sälg förekommer också. Särskild vikt lades vid eventuella förekomster av rödlistade arter, signalarter, sällsynta arter och sådana arter som är upptagna i artskyddsförordningen, dessa arter kallas för särskilt skyddsvärda arter i denna rapport. Fältinventeringarna utfördes av Petter Bohman och Svante Hultengren. Niklas Franc artbestämde de insekter som fångades i fönsterfällorna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 21.
  Inventering av lavar, svampar, mossor, insekter och fladdermöss i Livereds alléer (väg O1978 och O2001)2017Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Naturcentrum AB har genomfört inventeringar av inventeringar av lavar, mossor, svampar, insekter och fladdermöss i en tredelad allé utmed vägarna O1978 och O2001 vid Livered, drygt 6 km väster om Gräfsnäs, Västra Götalands län. Inventeringarna genomfördes under totalt sex besök mellan maj och september 2017.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 22.
  Inventering av värdefull flora och fauna utmed vägkanter på S549 vid Segerstad, Karlstads kommun2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  vägkantsfloran som längs ett flertal vägsträckor i området är artrik och har intressanta inslag, t ex av olika arter av orkidéer och hävdgynnade arter. Vägsträckorna som omger sjön Ånimmen, dvs. väg 2226, 2227, 2232 samt ett kortare avsnitt av väg 2228, vilka står

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 23.
  Inventeringsmanual för biologisk mångfald vid järnvägsstationer2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Manualen är en beskrivning av en översiktlig och uppföljningsbar metod för naturvärdesinventering av stationsområden. Metoden är utvecklad för att kunna användas för hela landets alla stationsområden. Manualen går igenom: Hur järnvägsstationer väljs ut för att inventeras Hur fältarbetet genomförs Hur fältprotokoll används Hur den slutliga datalagringen genomförs: Den översiktliga naturvärdesinventeringen fångar bl.a upp Mark och vegetationstyper, Utpekade habitat, Klassning av hela stationsområdet, Vegetationskartering och Värdeelement.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 24.
  Jordlöpar- och myrsamhällen i vägarnas sidoområden: en litteraturstudie2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Rapporten utgör en litteraturstudie om jordlöpare och myrsamhällen i vägkanters sidoområden. Syftet har varit att sammanställa och sammanfatta den kunskap som redan finns om insektsgruppernas utbredning i vägkantsmiljöer och att bl.a. avgöra om de kan användas som indikatorarter för naturvårdsintressanta vägkanter. Dessutom har en analys genomförts av vilka rödlistade jordlöpare och myror som skulle kunna utnyttja vägkanter i Sverige som levnadsmiljö. The study also has an English abstract.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 25.
  Metod för översiktlig inventering av artrika vägkantsmiljöer2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna rapport beskriver alla nödvändiga steg i arbetet med att genomföra en översiktlig inventering av värdefulla artrika vägkanter utefter de statliga vägarna. Arbetet sker efter förberedelser av befintliga fynd i bl.a. Artportalen, via spaning från bil. Vid inventeringen ifylls ett särskilt fältprotokoll. Bedömning och klassning görs framförallt utifrån förekomster av 1) intressanta indikator/natur-vårdsarter, 2) blomrikedom, och 3) biotopkvaliteter inklusive strukturer/värdeelement.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 26.
  Miljöuppföljning utefter Göta älv: Uppföljning av bevarandemål i strandängsprojektets skötselområden 20182019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Mellan åren 2004-2012 byggde Trafikverket ny dubbelspårig järnväg och fyrfältsväg mellan Göteborg och Trollhättan. För att få plats med infrastrukturen genom Ale kommun behövde delar av strandängsmiljöerna längs Göta älv tas i anspråk. Detta är områden med höga naturvärden, som pekats ut som så kallat riksintresse för både naturvården och friluftslivet. För att ge förutsättningar för det unika växt- och djurlivet att fortsätta också efter det att vägar och järnvägar färdigställts har Trafikverket ett åtagande att säkerställa och förbättra skötseln av de kvarvarande strandängsmiljöerna utefter älven på sammanlagt 172 hektar. Detta arbete kommer att pågå kontinuerligt och totalt löper Trafikverkets engagemang under ca 25 år. Ett miljöuppföljningsprogram har tagits fram (Trafikverket, 2018a). En årlig översiktlig uppföljning av bevarandemål i skötselområden mellan 2017-2020 ingår som en del i miljöuppföljningsprogrammet. Detta pm inkluderar 2017 (Trafikverket, 2017) och redovisar 2018 års uppföljning av bevarandemålen. Publikationen är en uppdatering av rapporten 2017:210. Det finns fler rapporter publicerade under samma projekt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 27.
  Miljöuppföljning utefter Göta älv: Uppföljning av bevarandemål på restaurerade strandängar i Stora Viken, Nödinge och Äskekärr 20172018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Mellan åren 2004-2012 byggde Trafikverket ny dubbelspårig järnväg och fyrfältsväg mellan Göteborg och Trollhättan. För att få plats med infrastrukturen genom Ale kommun behövde delar av strandängsmiljöerna längs Göta älv tas i anspråk. Detta är områden med höga naturvärden, som pekats ut som så kallat riksintresse för både naturvården och friluftslivet. För att ge förutsättningar för det unika växt- och djurlivet att fortsätta också efter det att vägar och järnvägar färdigställts har Trafikverket ett åtagande att säkerställa och förbättra skötseln av de kvarvarande strandängsmiljöerna utefter älven på sammanlagt 172 hektar. Detta arbete kommer att pågå kontinuerligt och totalt löper Trafikverkets engagemang under ca 25 år. Ett miljöuppföljningsprogram har tagits fram (Trafikverket 2017). En årlig översiktlig uppföljning av bevarandemål i skötselområden mellan 2017-2020 ingår som en del i miljöuppföljningsprogrammet. I detta pm redovisas 2017 års uppföljning av bevarandemålen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 28.
  Miljöuppföljning utefter Göta älv: Vegetationsinventering på restaurerade strandängar i Stora Viken, Nödinge och Äskekärr 20162018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Mellan åren 2004-2012 byggde Trafikverket ny dubbelspårig järnväg och fyrfältsväg mellan Göteborg och Trollhättan. För att få plats med infrastrukturen genom Ale kommun behövde delar av strandängsmiljöerna längs Göta älv tas i anspråk. Detta är områden med höga naturvärden, som pekats ut som så kallat riksintresse för både naturvården och friluftslivet. För att ge förutsättningar för det unika växt- och djurlivet att fortsätta också efter det att vägar och järnvägar färdigställts har Trafikverket ett åtagande att säkerställa och förbättra skötseln av de kvarvarande ängsmiljöerna utefter älven på sammanlagt 172 hektar. Detta arbete kommer att pågå kontinuerligt och totalt löper Trafikverkets engagemang under ca 25 år.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 29.
  Miljöuppföljning utefter Göta älv: Vegetationsuppföljning genom linjetaxering i Stora Viken, Nödinge och Äskekärr 2007-20182019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Mellan åren 2004-2012 byggde Trafikverket ny dubbelspårig järnväg och fyrfältsväg mellan Göteborg och Trollhättan. För att få plats med infrastrukturen genom Ale kommun behövde delar av strandängsmiljöerna längs Göta älv tas i anspråk. Detta är områden med höga naturvärden, som pekats ut som så kallat riksintresse för både naturvården och friluftslivet. För att ge förutsättningar för det unika växt- och djurlivet att fortsätta också efter det att vägar och järnvägar färdigställts har Trafikverket ett åtagande att säkerställa och förbättra skötseln av de kvarvarande strandängsmiljöerna utefter älven på sammanlagt 172 hektar. Detta arbete kommer att pågå kontinuerligt och totalt löper Trafikverkets engagemang under ca 25 år. Det finns fler rapporter publicerade under samma projekt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 30.
  Transportinfrastrukturens påverkan på biologisk mångfald: en konceptuell modell för kommunikation och planering2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Transportinfrastrukturens påverkan på biologisk mångfald är mångfacetterad. I denna rapport presenteras en modell som beskriver denna påverkan på ett överskådligt och pedagogiskt sätt. Modellen pekar ut vilka aspekter som är de mest avgörande eller angelägna att hantera. Syftet med modellen är att dela upp påverkan på biologisk mångfald i ett hanterbart antal kategorier som var och en beskriver en viss typ av ekologisk påverkan, och som tillsammans täcker in hela (eller så gott som hela) problematiken. Modellen är tänkt att fungera som en gemensam kommunikationsplattform för alla inblandade aktörer och som ett ramverk för system och rutiner vid uppföljning, utvärdering och erfarenhetsåterföring.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 31.
  Vegetationsetablering på erosionskänsliga slänter, Riksväg 32, söder Mjölby2006Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Två sorters kompost har testats som erosionsskydd på erosionskänsliga vägslänter. Sådd har dessutom skett med ängsfröblandning. Utvärdering har sedan skett under 4 år.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 32.
  Vildbin och andra insekter längs vägkanter med färgginst: driftområde Mariestad2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I driftområde Mariestad finns flera Artrika vägkanter med riklig förekomst av den rödlistade arten färgginst längs långa vägsträckor. Här finns i stort sett Sveriges hela förekomst av arten, till vilken det kan finnas flera ovanliga och hotade insekter knutna. För att fördjupa kunskapen om vägkanternas biologiska värden har denna inventering av vildbin och andra insekter utförts. Färgginst har visat sig gynna insektsfaunan i området, med flera ärtspecialiserade arter som följd.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 33.
  Nolbrant, Peter
  BioDivers Naturvårdskonsult.
  Vildbin och fjärilar i vägkanter: driftområde Ätradalen 20112012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Rapporten redovisar resultatet av en insektsinventering i driftområde Ätradalen 2011. Fokus har varit på vildbin i driftområdets vägkanter, med särskild inriktning på väddsandbi och guldsandbi. Syftet med inventeringen har varit att fördjupa kunskapen om vägkanternas biologiska värden. Rapporten visar tydligt på att förekomsten av nyckelarter som åkervädd och ängsvädd är vittspridda i området och att de aktuella insekterna finns i och är beroende av vägkanterna och dess vegetation.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner (jpg)
  Omslagsbild
 • 34.
  Vägars närområde: en planeringsinriktning för markanvändning2004Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Dokumentets huvudsyfte är att redovisa målsättningar och rekommendationer för utformning av landskapselement, bebyggelse och andra anläggningar i de allmänna vägarnas närområde samt att ge råd för hur dessa kan tillämpas i vägplaneringen och i den kommunala plan- och lovhanteringen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 35.
  Vägkantsvegetation2001Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Rapporten presenterar åtta metoder för inventering och uppföljning av vägkantsvegetation. Vilken metod som ska användas till respektive vägkant beror på ambitionsnivå, vilka mål som är uppställda för vägkanten samt vilka skötselrekommendationer som gäller.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 36.
  Vägrenarnas betydelse för vildbin i Storåns dalgån (Marks och Bollebygds kommuner): med särskild inriktning på väddsandbi och guldsandbi2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Rapporten redovisar en inventering av vildbin längs vägkanter i Storåns dalgång. Fokus har varit på väddsandbi och guldsandbi, men även andra insekter har noterats. Syftet var att bedöma vägrenarnas betydelse för vildbin i ett landskapsperspektiv. Rapporten visar tydligt på att förekomsten av nyckelarter som åker- och ängsvädd är vittspridda i området och att de aktuella sandbina finns i och är beroende av vägkanterna och dess vegetation. En stor del av väddsandbifynden har gjorts i vägmiljöer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 37.
  Värdering av ekosystemtjänster av urban grönska: fallstudieområde Kungsparken och Skansen Lejonet2017Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Detta PM utgör en populärvetenskaplig sammanfattning av forskningsprojektet ”Värdering av ekosystemtjänster av urban grönska” för Trafikverket. I PM:et presenteras allmänna resultat och reflektioner, en ickemonetär värderingsmodell och resultat från de två fallstudieområden som är infrastrukturnära dvs. Kungsparken och Skansen Lejonet i Göteborg.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 38.
  Växtlighet i vägmiljö: praktiska råd2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Ett framgångsrikt arbete med växtlighet i vägmiljön förutsätter att man vet vad som ska göras, när och hur -– men också varför. Kunskap om växternas behov och landskapets särart gör det lättare att skapa vägmiljöer som trafikanterna uppskattar. Det behöver varken vara svårt eller dyrt -– om det är genomtänkt. Med den här skriften vill Trafikverket inspirera och vägleda dig som planerar, projekterar, bygger eller förvaltar våra väganläggningar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
1 - 38 av 38
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf