Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 1555
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ahlberg, Sven Olof
  Kulturbyggnadsbyrån.
  Regional bevarandeplan: Kulturhistoriskt värdefulla broar2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vägverket Region Mitt har på direktiv från Vägverkets huvudkontor, avdelningen Bro och Tunnel, Borlänge upprättat denna bevarandeplan för kulturhistoriskt intressanta broar. Arbetet har pågått under 2006-07 och baserar sig på samma urvalskriterier och avgränsningar som låg till grund för den riksomfattande broinventering av Vägverkets och Banverkets broar som genomfördes åren 1996-98 av Industriminnesbyrån, Bengt Spade och Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg. Resultatet av det riksomfattade arbetet publicerades i boken Våra broar – en kulturskatt (Vägverkets förlag 2000) och låg även till grund för Vägverkets Nationella bevarandeplan för kulturhistoriskt värdeflula broar som fastlades av Vägverkets Generaldirektör Ingemar Skogö år 2005.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (jpg)
  Omslagsbild
 • 2. Ahlberg, Sven Olof
  Vägar: historia, teknik, material2016Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Då vi reser på det svenska vägnätet kommer vi medvetet eller omedvetet i kontakt med vår gemensamma väghistoria. Mötet visar sig ofta som spår efter äldre vägsträckningar i landskapet och enstaka äldre skyltar eller så kan vi se gamla vägräcken och milstolpar som kantar vägarna.

  Download (jpg)
  Omslagsbild
 • 3.
  Ahlvik, Peter
  et al.
  Ecotraffic R&D.
  Brandberg, Åke
  Well-to-wheel efficiency for alternative fuels from natural gas or biomass2007Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The emissions of climate gases from the transport sector and the measures that should be taken to reduce these emissions are debated both in Sweden and Internationally. Alternative fuels from renewable sources, new powertrains, etc. are discussed as possible options. Since there are only few studies available on this issue, it was of interest to carry out a project that would highlight some of these issues. In April 2001, the Swedish National Road Administration, SNRA, published a report over a well to wheel efficiency study, which had been carried out by the Swedish consultant company Ecotraffic. The report was published in Swedish. After the report was published, it became clear that there was an international interest for an English version of this report. While the work on the Swedish version of the report was in progress, and after the report was finished, several interesting international reports on the subject were published. Therefore, it was felt that a pure translation of the report without considering the most recent publications would have been somewhat negligent. It was also of interest to make some comparisons with the results from the most interesting studies.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 4. Aldenlöv, Jens
  et al.
  Bergquist, Bjarne
  Karrbom Gustavsson, Tina
  Söderholm, Peter
  Eriksson, Per Erik
  Slutrapport, Offentlig upphandling av järnvägsunderhåll2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Projektet genomfördes som en av Trafikverket och Formas samfinansierat projekt och har pågått mellan 2016 och 2019. Projektet har dels syftat till att studera svensk upphandling av järnvägsunderhåll, dels till att skapa en modell för upphandlingsstrategier och kontraktsutformning. Studien har delats in i tre delstudier: en litteraturstudie; en kvantitativ studie av uppnådda resultat; samt en kvalitativ studie av nyckelpersoners erfarenheter av det upphandlade underhållet.

  Det huvudsakliga resultatet av litteraturstudien är att området offentlig upphandling av järnvägsunderhåll är outforskat. Två huvudområden framkommer som relevanta för järnvägsunderhåll: samverkan och anläggningskunskap. Den kvantitativa delstudien undersökte om olika kontraktsförutsättningar samvarierat med en kvalitetsparameter: entreprenörens inställelsetid/spårmeter. Här framkommer att fyra faktorer hade signifikant korrelation med kvalitetsparametern: antal driftplatser i kontraktsområdet, antal säkerhetsbesiktningar som genomförts per år, själva kontraktområdet, samt bantypsklass. Intervjustudieresultaten visar att samverkan i de studerade kontrakten präglas av informellt samarbete mellan inblandade personer. Formella samverkansaktiviteter för att stödja den informella samverkansstrukturen saknas. Arbete som utförs enligt inarbetade rutiner kan på kort sikt gynna effektiviteten, men kan också motverka innovation och nya arbetssätt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 5.
  Alf, Johnny
  Ramböll Sverige AB.
  Åtgärdsvalsstudie Bristande anslutning till färjeläget i Öregrund2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till studien är att trafiken till och från Gräsö (via Gräsöleden, en ca 1 km lång färjeled) är intensiv, vilket särskilt på sommaren innebär köbildningar genom Öregrund och svårigheter för trafikanter att ta sig till olika målpunkter inom Öregrund och till Gräsö. Framförallt drabbar trafiksituationen framkomligheten för kollektivtrafiken genom Öregrund tätort och omöjliggör för busstrafikering till färjeläget sommartid på grund av trängseln. Det innebär i sin tur tämligen långa gångavstånd för resenärer till Gräsö. Syftet med denna åtgärdsvalsstudie är att se över de brister och behov som lyfts tidigare i dialog mellan medverkande parter och skapa underlag för prioritering och val av åtgärder som ger god framkomlighet genom Öregrund och ökar tillgängligheten till Öregrunds färjeläge. Utifrån identifierade brister ska förslag till åtgärder analyseras, rekommenderas och kostnadsbedömas. Vidare ska ansvarig aktör och tidplan för genomförande av rekommenderade åtgärder föreslås. Rekommendationer och inriktning ska utgöra underlag för planeringsarbetet hos Östhammars kommun, Region Uppsala och Trafikverket.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (jpg)
  Omslagsbild
 • 6.
  Alf, Johnny
  Ramböll Sverige AB.
  Åtgärdsvalsstudie Västra infarten Nyköping2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Nyköpingsregionen (Nyköpings och Oxelösunds kommun) med runt 68 000 invånare är inne i en mycket expansiv fas där befolkningstillväxten under de senaste åren infriat målen om en tillväxt på ca drygt 800 personer per år[1]. I planeringsperioden fram till år 2030 innebär det bostäder för ca 12 000 nya invånare i Nyköpingsregionen. Den fördjupade översiktsplanen för Nyköpings tätort och Skavsta visar den strategi som ska ge förutsättningar för att skapa en tät och attraktiv stad. Inriktningen för tillväxten är att låta staden främst växa inom sina nuvarande gränser. Nyköping påverkas dock av flera barriärer, som järnvägarna TGOJ- och Nyköpingsbanan men också Nyköpingsån, Östersjön, motorvägen E4, väg 53 samt odlingslandskapet. Till det kan läggas Ostlänken som planeras norr om stadens utbredning och som i mycket sammanfaller med flygkorridoren till Stockholm Skavsta flygplats. Dessa barriäreffekter bidrar till att mycket trafik kanaliseras till några få vägar och korsningar. Det skapar brister i tillgänglighet, kapacitet och trafiksäkerhet i områden där många bostäder planeras bl.a. i Nyköpings västra stadsdelar nära centrum och Arnölandet samt verksamhetsbebyggelse vid Stockholm Skavsta flygplats. Ambitionen och angreppssättet i studien har varit att försöka utgå från ett helhetstänk i en process med ett gemensamt lärande. Detta har resulterat att studien har mera karaktären av systemanalys än en strikt avgränsad åtgärdsvalsstudie med beskrivningar av enskilda åtgärders effekter och konsekvenser. Studien kommer att utgöra underlag för kommande planeringsprocesser och där fortsatt samverkan mellan parterna är ett nyckelord i det fortsatta arbetet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (jpg)
  Omslagsbild
 • 7.
  Alf, Johnny
  et al.
  Ramböll AB .
  Frodlund, Emil
  Ramböll, AB.
  Åtgärdsvalsstudie - Färjelinjen Dalarö - Ornö2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Färjelinjen som går mellan Dalarö-Ornö i Haninge kommun utgör en viktig länk i aktuell del av Stockholms skärgård. Boende och verksamma i regionen är starkt beroende av en fungerande förbindelse. Denna åtgärdsvalsstudie har startats för att belysa den problematik som finns kopplad till driften av färjelinjen och hur de brister och behov som finns i utredningsområdets transportsystem kan hanteras. Studien har resulterat i förslag på åtgärder och lösningar som rekommenderas att hanteras vidare i nästkommande del av planeringsprocessen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (jpg)
  Omslagsbild
 • 8.
  Alf, Johnny
  et al.
  Ramböll Sverige AB.
  Lindvert, David
  Ramböll Sverige AB.
  Åtgärdsvalsstudie Väg 73 Älgviken – Nynäshamns hamn2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med en åtgärdsvalsstudie är att identifiera möjliga åtgärder som kan svara upp mot de brister och behov som identifierats. I denna åtgärdsvalsstudie har huvuddelen av arbetet med att generera åtgärder genomförts tillsammans med inbjudna intressenter i samband med workshopar i Nynäshamn. De åtgärdsförslag som identifierats vid workshoparna har sedan bearbetats av en arbetsgrupp med representanter från Trafikverket, Nynäshamns kommun och Stockholms Hamnar.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (jpg)
  Omslagsbild
 • 9.
  Alfredsson, Mattias
  et al.
  Ramboll Sverige AB.
  Arnehed, Filip
  Ramboll Sverige AB.
  Östman, Ebba
  Ramboll Sverige AB.
  Delad mobilitet i Norden: utmaningar och möjliga lösningar2019Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report is part of a subproject called Dialogue meetings, exchanges of experiences and recommendations to create attractive and climate-smart transportation in cities, within the overarching project Sustainable Nordic Cities with Focus on Climate Smart Mobility, one of Sweden’s projects within the Nordic Council of Ministers.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 10.
  Andersson, Bosse
  Swedish Transport Administration.
  Anslutningstrafik från Luleå Airport: Flygbil från 20192019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ett försök har bedrivits i två års tid med anslutningstrafik till flygplats i Norrbottens län. Försöket, som kallas Flygbilen, har utförts i samverkan med Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) i Norrbottens län, och Trafikverket har stått för del av finansieringen. Försöket gäller kommuner där tillgängligheten har stora brister och direktanslutning till relativt närliggande flygplatser kan skapa stora förbättringar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 11.
  Andersson, Bosse
  Swedish Transport Administration.
  Flygutredning 2015-20192019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Trafikverket har ett uppdrag att verka för en grundläggande tillgänglighet i interregional kollektivtrafik. Ett sätt att lösa tillgänglighetsproblem är att avtala om trafik som inte kan upprätthållas kommersiellt. I god tid innan ett avtal om trafik upphör görs en utredning om vilka brister som finns i tillgängligheten för berörda kommuner. Utredningen tar ställning till om dessa brister bör åtgärdas av Trafikverket genom ett fortsatt avtal eller om det finns andra, mer ändamålsenliga åtgärder som kan lösa tillgänglighetsproblemen. Utredningen följer en fastställd rutin, lika för alla utredningar, oavsett trafikslag. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 12.
  Andersson, Bosse
  Swedish Transport Administration.
  Flygutredning 2019-2023: utredning inför beslut om allmän trafikplikt2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Trafikverket har utrett behovet av flygtrafik inför att nuvarande flygavtal upphör i oktober 2019. Om behovet kvarstår, eller ytterligare flyglinjer kan motiveras för åtgärd, ska allmän trafikplikt införas och vid behov trafiken upphandlas. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 13.
  Andersson, Bosse
  Swedish Transport Administration.
  Förutsättningar för ett statligt engagemang i busstrafiken på linje 45 från december 20162019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  En av Trafikverkets uppgifter är att verka för en grundläggande tillgänglighet i den interregionala kollektiva persontrafiken (Förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket, 1§). Trafikverket har möjlighet att teckna avtal om transportpolitisk motiverad interregional kollektivtrafik, förutsatt att trafiken inte upprätthålls i annan regi och att den saknar förutsättningar för att bedrivas kommersiellt (12§ a-c ).

  Busstrafiken på linje 45 är en trafik som ansetts vara transportpolitiskt motiverad. Trafiken är idag upphandlad av RKM i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län, men anknyter även till Gävleborgs och Dalarnas län.

  Dagens statliga ersättning baseras på den utredning som utfördes av Rikstrafiken 2010. Idag utgår en ersättning från staten genom Trafikverket på totalt ca 7,8 Mkr.

  Syftet med denna utredning är att studera förutsättningarna för ett fortsatt statligt engagemang i linje 45 från december 2016 och framåt. Om utredningen kommer fram till att ett fortsatt engagemang är motiverat ska den även ge underlag för beslut om hur ett eventuellt fortsatt statligt engagemang i busstrafiken bör se ut i framtiden.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 14.
  Andersson, Bosse
  Swedish Transport Administration.
  Förutsättningar för ett statligt engagemang i tågtrafiken på Stångdahls- och Tjustbanan från den 15 juni 20142019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  En av Trafikverkets uppgifter är att verka för en grundläggande tillgänglighet i den interregionala kollektiva persontrafiken (Förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket, 1§). Trafikverket har möjlighet att teckna avtal om transportpolitisk motiverad interregional kollektivtrafik, förutsatt att trafiken inte upprätthålls i annan regi och att den saknar förutsättningar för att bedrivas kommersiellt (12§ a-c ).

  Tågtrafiken på Stångådalsbanan (sträckan Linköping-Kalmar) samt Tjustbanan (sträckan Linköping- Västervik) är en trafik som ansetts vara transportpolitiskt motiverad. Idag bedrivs trafiken av Veolia Transport Sverige AB med ersättning från så väl staten (Trafikverket) som regionala kollektivtrafikmyndigheter. Innevarande avtal reglerar den trafik som bedrivs på sträckorna till och med den 14 juni 2014. Denna utredning utgör underlag för beslut om samt hur ett eventuellt fortsatt statligt engagemang i tågtrafiken bör se ut i framtiden.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 15.
  Andersson, Bosse
  Swedish Transport Administration.
  Nationell behovsanalys2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ett av Trafikverkets uppdrag är att för statens räkning avtala om interregional kollektivtrafik som är transportpolitiskt motiverad men inte kan bedrivas kommersiellt. Det transportpolitiska motivet är att skapa tillgänglighet i hela landet.

  Trafikverket har haft uppdraget sedan 2011, men prioriteringarna bygger på tidigare fattade beslut. En utredning har därför gjorts med syfte att gå igenom alla tillgänglighetsbrister och alla befintliga åtaganden i detalj för att överväga om dagens prioriteringar är de rätta och vilka ytterligare åtgärder som kan krävas. Syftet med arbetet är att skapa ett underlag för långsiktig bedömning av och beslut om verksamhetens inriktning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 16.
  Andersson, Bosse
  Swedish Transport Administration.
  Nattågstrafik efter 2018: underlag för beslut om framtida trafikavtal för nattågstrafiken Stockholm-övre Norrland/Narvik2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Trafikverket har ett avtal om nattågstrafik Stockholm-övre Norrland fram till december 2018. Denna utredning ska ta fram underlag för om nytt avtal är motiverat och i så fall föreslå omfattning och utformning av trafiken.

  En förutsättning för att Trafikverket ska engagera sig i en viss kollektivtrafik är att den bedöms vara transportpolitisk motiverad. För att så ska ske måste trafiken ge mätbara förbättringar i den interregionala tillgängligheten för kommuner som, utan den aktuella trafiken, har en bristande tillgänglighet. Ytterligare villkor för ett statligt engagemang är att trafiken inte upprätthålls (eller ska upprätthållas) av annan aktör samt att trafiken inte går att bedriva kommersiellt. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 17. Andersson, Jonas
  et al.
  Mácsik, Josef
  van der Nat, Dimitry
  Reducing Highway Runoff Pollution: sustainable design and maintenance of stormwater treatment facilities2018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Management practices for handling highway runoff differ between the various European national road administrations. These differences manifest themselves in different approaches related to planning, construction and operation of runoff treatment facilities. For example, Sweden, Norway and Germany, use different standard guidelines when managing stormwater. Proprietors, owners, consultants and building contractors involved in design and construction of treatment facilities are accountable for meeting the requirements set by the national road administrations or by the national environmental authorities. With the aim of compiling current practice and knowledge of stormwater best management practices (BMPs) the Swedish Transport Administration (STA), the Norwegian Public Roads Administration (NPRA) and the Danish Road Directorate (DRD) initiated the collaborative project “Reducing Highway Runoff Pollution” (REHIRUP). This project aims to provide a basis for design, operation and management of environmentally safe and cost-effective stormwater BMPs. Thereby, REHIRUP endeavours to contribute to the overall goal of improved pollutant retention efficiencies, enhanced degradation of organic pollutants, optimised multiple use of the land utilised for runoff management, and an overall better utilization of resources. One of the project objectives is to provide recommendations for maintenance of future BMPs such as settling ponds, subterranean stormwater storage facilities and filters, and thereby improve road runoff management in an environmentally and economically sustainable way. This report summarizes outcomes of two work packages (WPs) of the REHIRUP project, namely Maintenance (WP2) and Sustainable design (WP4).

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 18.
  Andersson, Kaj
  Swedish Transport Administration.
  Ensamma dvärgsignalen: En sammanställning av problem, risker och lösningsförslag2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Publikationen utgör slutrapport från nationella OSPA-gruppens analys av problematiken kring den ”ensamma dvärgsignalen”.

  Den ensamma dvärgsignalen, tillsammans med föraren eller signalgivarens möjlighet att uppfatta signalen, utgör många gånger den sista barriären för att förhindra en olycka eller ett allvarligt tillbud. Vid ett antal tillfällen har barriären brustit, i vissa fall med allvarliga konsekvenser. Mot den bakgrunden har rapporten tagits fram under ledning av nationella OSPA-gruppen, i samarbete med en rad övriga intressenter.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 19. Andersson, Stefaon
  et al.
  Kustfolk, Johan
  Swedish Transport Administration. Sweco.
  Schillander, Per
  Swedish Transport Administration.
  Ullberg, Martin
  Sweco.
  Åtgardsvalsstudie Noden Borås2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Åtgärdsvalsstudien Noden Borås omfattar infrastrukturen i Borås tätort med omnejd. Utredningen har pågått i drygt tre år och när den nu avslutats har man kartlagt och analyserat områdets aktuella och framtida förutsättningar.

  Studiens syfte har varit att identifiera behov, funktioner och tillgänglighet för personer och gods på väg och järnväg med utgångspunkt i Borås stadsutveckling. Studien föreslår åtgärder som spelas in i kommunal, regional och nationell åtgärdsplanering. Målet med studien var att nå en samsyn och plan för en framtida långsiktig trafikstruktur för det övergripande statliga väg- och järnvägsnätet och det kommunala vägnätet.

  Borås utgör en viktig regional nod för tåg-, buss- och biltrafik men är också betydelsefull för samhällsutvecklingen generellt i Västsverige. Borås står inför en rad utmaningar, bland annat ökar antalet invånare och verksamheter stadigt. Det speglas i planeringen av stora utbyggnadsområden med såväl bostäder som näringsverksamhet, vilket i sin tur kräver väl fungerande infrastruktur. Färdmedelsfördelningen i Borås idag är inte hållbar över tid. I kombination med en förväntad befolkningsökning i kommunen kommer en oförändrad färdmedelsfördelning att få stora konsekvenser för framkomligheten i trafiksystemet. Den infrastruktur som finns idag kommer framförallt i maxtimmarna inte att kunna ta hand om en växande befolkning i framtiden, detta under förutsättningen att man fortsätter att köra bil i samma utsträckning och på samma tider som idag. Målet för Borås Stad måste därför vara att öka andelen resande med kollektivtrafik, cykel och gång, vilket också innebär en minskning av andelen bilresenärer. Antalet bilresor kan alltså inte öka nämnvärt om trafiksystemet även fortsättningsvis ska fungera tillfredsställande. De viktigaste åtgärderna, som utredningen rekommenderar, är därför de som främjar de hållbara trafikslagen. När det gäller busstrafik använder den oftast samma vägar och gator som biltrafiken, vilket medför att somliga åtgärder bidrar till att förbättra villkoren för både buss och bil. Andra åtgärder i vägnätet har en mer ensidigt positiv effekt för bussar eller bilar, i dessa fall prioriteras busstrafikens framkomlighet framför biltrafikens.

  I åtgärdsvalsstudien framhålls även vikten av att följa upp rekommenderade åtgärder och de mål som antas, med hjälp av olika indikatorer. För att vara framgångsrik i uppföljningsarbetet krävs att intressenterna i arbetet med åtgärdsvalsstudien fortsätter att samarbeta. Berörda parter behöver samarbeta utifrån den avsiktsförklaring, de överenskommelser och de avtal som tas fram och ta ansvar för de åtgärder som ska genomföras.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (jpg)
  Omslagsbild
 • 20. Andersson, Tom
  Förutsättningar för statligt engagemang i tågtrafiken i Bergslagen2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  En av Trafikverkets uppgifter är att verka för en grundläggande tillgänglighet i den interregionala kollektiva persontrafiken (Förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket, 1§). Trafikverket har möjlighet att teckna avtal om transportpolitisk motiverad interregional kollektivtrafik, förutsatt att trafiken inte upprätthålls i annan regi och att den saknar förutsättningar för att bedrivas kommersiellt.

  Delar av tågtrafiken i trafiksystemet Tåg i Bergslagen är en trafik som ansetts vara transportpolitiskt motiverad. Trafiken bedrivs med ersättning från så väl staten (Trafikverket) som Regionala kollektivtrafikmyndigheter, via sitt gemensamma bolag Tåg i Bergslagen AB (TiB). Innevarande avtal mellan staten och TiB löper fram till och med den 10 december 2016. Denna utredning utgör underlag för beslut om, samt hur ett eventuellt fortsatt statligt engagemang i tågtrafiken i Bergslagen bör se ut i framtiden. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 21.
  Andic, Ivan
  Swedish Transport Administration.
  Åtgärdsvalsstudie Väg 288, sträckan Gimo Börstil2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Väg 288 förbinder Uppsala med Östhammar och är ett viktigt stråk för bland annat pendling, både med kollektivtrafik och bil. Länstransportplanen för 2010-2021 beskrev väg 288, delsträckan Gimo-Börstil, som en brist och planen innehöll avsatta medel för planeringsarbetet. Efter revidering av planen år 2011 graderades sträckan ner på grund av att det saknades finansiering, eftersom ombyggnad av andra etapper på vägen tog budgetmedel i anspråk. Den nya länstransportplanen,2014-2025, pekar nu ut sträckan Gimo-Börstil som en namnsatt brist. Bristerna ska hanteras på 7-12 års sikt och bör utredas närmare genom åtgärdsvalsstudier. Cirka 180 miljoner kronor finns reserverade i planen för denna sträcka.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (jpg)
  Omslagsbild
 • 22. Arnfalk, Peter
  et al.
  Chudnikova, Vera
  Löfgren, Malin
  DigiNord: Virtual Meetings and Climate Smart Collaboration in the Nordic Countries. Examples of good practice and promotion2020Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report presents the findings, analysis and recommendations of DigiNord; a project for the exchange of knowledge on virtual meetings and climate-smart digital collaboration in and between the Nordic countries.

  The project is part of a three-year initiative called “Nordic Sustainable Cities with focus on climate smart mobility”, led by the Swedish Energy Agency and initiated as a part of the presidency of the Nordic Council of Ministers in 2018. The Swedish Transport Administration is responsible for the part on climate-smart transport in cities. The focus is primarily on transport-efficiency, but in this case the focus is on preventing the need for transport through digital accessibility.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 23.
  Arrendal, Johanna
  Swedish Transport Administration.
  Nationell utvärdering av åtgärder för utter vid korsande transportinfrastruktur2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Trafikverket har byggt s k faunapassager sedan mitten av 1990-talet (dåvarande Vägverket). För att säkerställa att lämpliga åtgärder utförs behöver utvärderingar göras. I denna studie undersökte vi djurens preferens för olika typer och modeller av åtgärder ämnade för utter och andra mindre och medelstora arter, samt hur förhållanden kring åtgärderna påverkade djurens val. Vi studerade åtgärdernas skick och kostnader och summerade vad som hade anlagts fram till 2011 i de olika regionerna i landet för att diskutera om åtgärdsarbetet behöver justeras.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 24. Arvidsson, Niklas
  Horisontella samarbeten för ökad transporteffektivitet2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  En stor del av dagens godstransporter sker med lastbilar, båtar och tåg som inte utnyttjas fullt ut. Om lastbärare kunde utnyttjas mer effektivt skulle stora vinster kunna göras i form av reducerad miljöpåverkan och kostnad samt frigörande av kapacitet i transportsystemet. Det diskuteras därför alltmer att transportköpare genom samverkan skulle kunna fylla respektive transport på ett bättre sätt; horisontellt samarbete. Detta samarbete är dock inte helt naturligt eftersom det kan vara konkurrenter som behöver samarbeta och det finns en hel del hinder som kan behöva övervinnas, så som exempelvis tekniska utmaningar, konkurrenslagstiftning, kommersiella förutsättningar och affärsmodeller. Horisontella samarbeten innebär att företag på samma nivå i försörjningskedjan samarbetar. Horisontella samarbeten har varit kärnan i det EU-finansierade CO3-projektet (Collaboration Concepts for Co-modality), vars syfte var att utveckla, professionalisera samt sprida information om affärsstrategi i logistiksamarbeten i Europa. Projektet CLOSER Starfish var ett första försök att sprida dessa tankar även i Sverige genom ett forskningsprojekt som undersökte möjligheter för horisontella samarbeten med avseende på godstransporter på väg i Sverige. FOI-projekt finansierat av Trafikverket, CLOSER, SSAB, ICA och Hector Rail Författare: Niklas Arvidsson, RISE

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 25. Axelsson, Rasmus
  Järnvägsobjekt i Sverige: med och utan kulturhistoriskt skydd2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten beskriver tillkomsten av flera av de järnvägsobjekt och -miljöer – allt från hus till broar och plattformstak – som finns och har funnits längs svenska järnvägar. Den spän¬ner över tiden från 1850-talet och fram till idag; från en mycket differentierad, tidig järnväg via en stark, statligt dominerad mellanperiod, till dagens situation med relativt spritt ägande i järnvägsmiljöerna. Olika skydd av kulturmiljöer som används i Sverige beskrivs. Rapporten ger förslag till en urvalsstrategi som baseras på järnvägssträckornas respektive historiska bakgrunder, men som även ska ställas i förhållande till landet som helhet. Den innehåller en diskussion som efterlyser fördjupade och heltäckande studier av landets järnvägsobjekt för att få en mer rättvisande bild av beståndet. Slutligen ges rekommendationer och förslag till vidare arbete med järnvägens kulturobjekt och kulturfastigheter.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 26.
  Benrick, Patrik
  Swedish Transport Administration.
  Åtgärdsvalsstudie Tvärförbindelse E20–väg 402018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  denna åtgärdsvalsstudie studeras brister, behov och möjliga åtgärder för samtliga trafikslag i befintlig sträckning längs Landvettervägen–Partillevägen (väg 535). Studien initierades av Västra Götalandsregionen under första kvartalet 2017 och har projektletts av Trafikverket region väst. Övriga primära intressenter som varit representerade i studiens projektgrupp är Göteborgsregionens Kommunalförbund, Partille kommun, Härryda kommun samt Västtrafik.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (jpg)
  Omslagsbild
 • 27.
  Berg, Andreas
  WSP.
  Väg 40 Landvetter: Fördjupad riskanalys och förslag till åtgärder2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Riskanalysen beskriver grundvattenförekomsten längs väg 40, i och öster om Landvetter samhälle, och bedömer de risker som vägtrafiken innebär för förorening av grundvattnet. Analysen utmynnar i att det föreligger en viss risk för förorening. Rapporten föreslår att delar av vägsträckan förses med kantsten och räcken.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 28.
  Berg, Andreas
  WSP.
  Väg 42, Vårgårda: Fördjupad riskbedömning och förslag till åtgärder2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Riskanalysen beskriver grundvattenförekomsten längs väg 42, söder om Vårgårda tätort, och bedömer de risker som vägtrafiken innebär för förorening av grundvattnet. Analysen utmynnar i att det föreligger en hög risk för förorening. Rapporten föreslår att täta diken anläggs längs delar av vägsträckan.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 29. Berg, Svante
  Behovsinventering av väderstyrd variabel hastighet2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I rapporten redovisas ett projekt vars mål är att kartlägga sträckor och platser där det finns behov av vägsides placerad väderstyrd ITS. Med vägsides placerad väderstyrd ITS avses främst variabel hastighet (VH) som styrs av väder (väglag, vind, sikt etc.) men även varningssystem för svåra väderförhållanden som kan påverka trafiksäkerheten.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 30. Berg, Svante
  Sommarcykelväg utformning och råd2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det byggs cirka 15–30 mil cykelvägar per år med statliga medel. Trafikverket svarar för cykelvägar längs nationella vägar medan respektive länsstyrelse eller region prioriterar cykelvägar i framför allt länsplanerna. Alla dessa parter, som alltså har ett delat ansvar för att prioritera nya vägar för cykeltrafik, har intresse av att alternativet sommarcykelvägar belyses. När vägar byggs om till mötesfria 2+1-vägar och parallellväg saknas upplever cyklisterna en ökad otrygghet. Det bör studeras i vilken utsträckning enkla och billiga sommarcykelvägar kan vara en lämplig åtgärd i dessa fall.

  Den ursprungliga strategin var att tillsammans med Trafikverket ta fram lämpliga objekt och föreslå åtgärder som kunde implementeras och utvärderas. Projektet skulle bistå med förslag på utformning på objektsnivå för 1-2 objekt, för-projektering, deltagande på arbetsmöten och före/efter studie på 1-2 objekt. Då de objekt som projektet studerade i inte implemen-terades som ”sommarcykelväg” blev det inte möjligt att utvärdera dessa åtgärder enligt plan.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 31.
  Berg, Svante
  Ramböll AB.
  Vägledning för regionala cykelplaner2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Trafikverkets strategiska inriktning är en av sex strategiska utmaningar väl fungerande resor och transporter i storstadsregionerna. Ett av målen är att cykel- och gångtrafiken i storstäderna ska öka och vara säkrare. Ett väl fungerande gång- och cykelvägnät är en förutsättning för detta. Trafikverket vill göra det möjligt för allt fler att välja cykeln i stället för bilen vid kortare resor. Framför allt ska fler kunna cykla till och från jobbet eller skolan. Folkhälsan blir bättre, eftersom cyklister får en naturlig vardagsmotion, och både miljön och framkomligheten vinner på att fler väljer cykel i stället för bil för korta resor.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 32.
  Bergkvist, Johan
  Swedish Transport Administration.
  Trafikverkets kulturmiljöstrategi2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  2017 fick Trafikverket tillsammans med nio andra myndigheter i uppdrag av regeringen att ta fram en vägledande strategi för kulturmiljöarbetet inom respektive myndighet.

  Denna publikation utgör Trafikverkets rapportering av uppdraget samtidigt som den anger en inriktning för Trafikverkets fortsatta kulturmiljöarbete.

  Trafikverkets kulturmiljöstrategi berör samtliga Trafikverkets verksamhetsområden i högre eller mindre grad. I strategin beskrivs Trafikverkets arbete med skötsel och förvaltning av vägarnas och järnvägarnas kulturmiljöer och den påverkan på kulturmiljön som Trafikverket har genom utbyggnader och förändringar av väg- och järnvägsinfrastrukturerna. Med utgångspunkt i Trafikverkets verksamhet beskrivs också de utmaningar som finns och den strategiska inriktning som valts för att nå regeringsuppdragets målsättningar. 

  Regeringen förväntar sig att kulturmiljöstrategierna ska leda till en bättre uppfyllelse av de nationella kulturmiljömålen, men också att förutsättningar skapas för att bättre tillvarata kulturmiljöns potential vid omställningen till ett hållbart samhälle. Trafikverket bedömer att innehållet i denna strategi efter implementering leder till bättre måluppfyllelse. Trafikverket bedömer också att strategin tillsammans med tillhörande handlingsplaner leder till ett mer strukturerat och effektivt kulturmiljöarbete.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 33. Bergman, Lars
  Funktionellt prioriterat vägnät2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den här rapporten beskriver vad funktionellt prioriterat vägnät (förkortat FPV) är, vad det omfattar och hur det kan användas i olika planeringssituationer. Den beskriver också en del av de överväganden som gjorts under framtagandet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 34. Bergsten, Arvid
  et al.
  Axenborg, Anders
  Wahlman, Henrik
  Trafikbuller i värdefulla naturmiljöer: metodbeskrivning2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vägtrafikbuller påverkar både människor och vilda djur negativt. Buller upplevs störande, och leder till stress och ohälsa. Hittills har Trafikverket hanterat detta problem främst i bebyggd miljö. Men även i naturmiljöer är buller en allvarlig störningsfaktor, som för människor leder till minskade upplevelsevärden och försämrad rekreation, och för många djur kan ha drastiska effekter såsom ökad dödlighet och försämrad reproduktion. I detta dokument redovisas en metodik för att identifiera värdefulla naturområden där det kan finnas störningskänsliga fågelarter. Metodiken identifierar också konfliktpunkter mellan dessa områden och trafikbuller. Metoden genererar ett nationellt planeringsunderlag som kan utnyttjas på flera sätt inom Trafikverket.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 35. Björkebaum, Mia
  Att sköta och underhålla med mål: handledning för natur- och kulturmiljö samt friluftsliv i driftområden2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vägen till ett framgångsrikt arbete med natur, kulturmiljö och friluftsliv i befintliga vägmiljöer är att målmedvetet integrera värdena i driftområdenas skötsel. Genom att sätta in natur och kulturmiljövärden i ett större sammanhang skapas bästa möjligheter för ett kostnadseffektivt genomförande. Hur detta utförs i upphandling av driftområden framgår i denna handledning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 36.
  Boström, Kerstin
  Swedish Transport Administration.
  Åtgärdsval Västkuststråket Göteborg - Malmö2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hur ska Västkuststråket utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt? För att komma närmare svaret på den frågan har Trafikverket tillsammans med Region Skåne, Region Halland och Västra Götalandsregionen genomfört en trafikslagsövergripande åtgärdsvalsstudie för Västkuststråket (Göteborg–Malmö). Målsättningen med studien har varit att ta fram ett gemensamt kunskaps- och planeringsunderlag med förslag till åtgärder från alla steg i fyrstegsprincipen. De fysiska åtgärderna som föreslås i denna studie behöver därför prövas i ett senare skede i planeringsprocessen och i de nationella planerna för transportsystemet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (jpg)
  Omslagsbild
 • 37.
  Broman, Andreas
  Swedish Transport Administration. Länsstyrelsernas fiskeutredningsgrupp .
  Standardiserad metod för fältinventering av vandringshinder för vattenlevande djur vid trummor och broar längs befintlig infrastruktur2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Trummor och broar längs vägar och järnvägar kan orsaka problem och hindra fiskar och andra vattenlevande djur att passera. De kan ha anlagts på ett felaktigt sätt eller har påverkats av erosion eller annat som medfört att ett hinder uppstått. För att konfliktpunkter ska kunna prioriteras för åtgärder på regional och nationell nivå är det en förutsättning att de har identifierats och bedömts med likartade metoder över landet. Att kunna utgå ifrån en nationell grundmetod blir också ett sätt att i upphandlingsskedet säkra kvaliteten på externa uppdrag. Denna rapport redovisar en sådan metod.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 38.
  Brämerson-Gaddefors, Helena
  et al.
  Sweco.
  Hennius, Maria
  Sweco.
  Levan, Monika
  Swedish Transport Administration.
  Nyström, Katharina
  Swedish Transport Administration.
  Landskapsanalys för planläggning av vägar och järnvägar: ILKA (Integrerad landskapskaraktärsanalys) - En handledning2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Handledningen beskriver landskapsanalysarbetet enligt metoden för Integrerad landskapskaraktärsanalys (ILKA) i planläggningsprocessen för väg- och järnvägsprojekt. Den riktar sig både till dem som ska beställa och genomföra arbetet.

  Denna handledning ersätter tidigare ”Landskapsanalys för planläggning av vägar och järnvägar” 2016:033.

  Download full text (pdf)
  Landskapsanalys för planläggning av vägar och järnvägar
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 39.
  Burström, Mats
  Ramböll Sverige AB.
  Åtgärdsvalsstudie Bergslagspendeln - Dalarna och Västmanlands län2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  En åtgärdsvalsstudie för Bergslagspendeln har genomförts under perioden hösten 2014 till hösten 2015. Åtgärdsvalsstudien omfattar järnvägen Bergslagspendeln mellan Ludvika och Kolbäck samt anslutande del av Mälarbanan Kolbäck-Västerås. Syftet med åtgärdsvalsstudien har varit att beskriva Bergslagspendelns framtida funktion på kort och lång sikt utifrån ett lokalt, regionalt och nationellt perspektiv samt identifiera vilka åtgärder som krävs för att uppnå denna funktion. Tidshorisonten för studien har varit 2030 med utblick mot 2050. Behov och brister har analyserats utifrån fyrstegsprincipen och ett transportslagsövergripande synsätt. Resultatet från åtgärdsvalsstudien består av ett planeringsunderlag i form av åtgärder som kan genomföras med olika tidshorisonter. Vissa åtgärder kan genomföras relativt omgående medan andra åtgärder kan genomföras på längre sikt där 2030 utgör ett kort perspektiv medan 2050 utgör det längre tidsperspektivet i studien. Åtgärderna förväntas bidra till att utveckla och förbättra dagens situation samt möta framtida behov. Resultatet skall utgöra underlag för Trafikverkets åtgärdsplanering, Länsstyrelsen i Västmanlands läns och Region Dalarnas prioriteringar i länsplanerna för den regionala transportinfrastrukturen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (jpg)
  Omslagsbild
 • 40. Bystedt, Håkan
  et al.
  Roberg, Clas
  Swedish Transport Administration.
  Förstudie Gemensam åtkomstpunkt för kombinerade mobilitetstjänster: Underlag till delredovisning av regeringsuppdrag mobilitet som en tjänst2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Förstudien ska undersöka möjligheten till en gemensam åtkomstpunkt med harmoniserade tekniska och affärsmässiga förutsättningar för att möjliggöra tredjepartsförsäljning av biljetter och andra kombinerade mobilitetstjänster

  Download full text (pdf)
  Förstudie Gemensam åtkomstpunkt för kombinerade mobilitetstjänster
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 41. Bångman, Gunnel
  Introduktion till samhällsekonomisk analys2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna skrift vänder sig till dig som vill veta vad samhällsekonomiska kalkyler är, hur de görs och hur resultaten används. Skriften är tänkt att vara en grund till förståelse och intresse, och den kan utgöra en startpunkt för diskussioner om användningen av samhällsekonomiska kalkylmetoder. Den är däremot inte en detaljerad handledning. För dig som själv ska göra en kalkyl kan skriften ändå vara ett första steg, och i slutet av dokumentet finns tips på information som leder dig vidare.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 42. Bårström, Sven-Olof
  et al.
  Granbom, Pelle
  Den svenska järnvägen2012Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Boken "Den svenska järnvägen" är en aktuell (2012) presentation av järnvägen i Sverige. Den kan användas som lärobok, uppslagsbok eller allmän orientering för den som vill veta mer om hur det svenska järnvägssystemet ser ut och är avsett att fungera. Du kan ladda ner en innehållsbeskrivning så att du kan få en bättre bild av vad boken innehåller innan du beställer den.

  Download full text (pdf)
  Innehållsförteckning
  Download (jpg)
  Omslagsbild
 • 43.
  Clemetsen, Morten
  Aurland Naturverkstad AS.
  Metodevurdering: underlagsrapport till ”Landskap i långsiktig planering”2012Report (Other academic)
  Abstract [nb]

  Det foreliggende notatet er utarbeidet på grunnlag av rapportutkast til pilotstudie for Västra Götaland "Landskap i långsiktig planering". Notatet fra Aurland Naturverkstad søker å gi innspill til den framlagte metodikken, og peke på hvordan pilotstudien kan videreutvikles og anvendes i praksis. Underlag till publikation 2011:122

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 44. Clemetsen, Morten
  et al.
  Schibbye, Bengt
  Landskapskaraktärisering i infrastrukturplanering: ett bidrag till hållbar utveckling?2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Som en del i projektet "Landskap i långsiktig planering" har en vetenskaplig utvärdering av metodiken genomförts. Den europeiska landskapskonventionen har inspirerat till utveckling av nya metoder för karaktärisering av landskap i samtliga nordiska länder. Metoderna har stora skillnader, men bygger på samma grundtanke om landskapet som en arena för samhällsutveckling och att alla landskap har en utvecklingspotential. Denna rapport tar sin utgångspunkt i Trafikverkets metodutvecklingsprojekt "Landskap i långsiktig planering" och behandlar landskapsanalysmetodikens betydelse för regionala plan- och utvecklingsprocesser. Metodprojektet har pågått sedan 2010. Metodiken är anpassad för regional skala (1:250 000) och är testad i Västra Götalandsregionen och Västmanlands län.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 45.
  Dahlstrand, Alice
  Swedish Transport Administration.
  Attraktiva och klimatsmarta transporter i städer. Erfarenheter och rekommendationer från länder i Norden.: Delprojekt inom Sveriges ordförandeskapsprojekt i Nordiska ministerrådet, Hållbara nordiska städer med fokus på klimat-smart mobilitet 2018–2021.2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten Attraktiva och klimatsmarta transporter i städer redovisar de erfarenheterna och rekommendationerna som länder i Norden tagit upp i Trafikverkets delprojekt inom Sveriges ordförandeskapsprojekt i Nordiska ministerrådet, Hållbara nordiska städer med fokus på klimatsmart mobilitet 2018–2021. De nordiska länderna delar behovet av att minska utsläppen från transportsektorn och att skapa hållbara städer. Allt fler medborgare bosätter sig i städer och i stadsregioner och det begränsade utrymmet i städerna behöver användas effektivare och erfarenheter, kunskaper och nya lösningar behöver tas tillvara för att möta de utmaningar som urbaniseringen medför. Rapporten har fokus på rekommendationer från länder i Norden.

  Download full text (pdf)
  Attraktiva och klimatsmarta transporter
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 46.
  Eklöf, Hanna
  Swedish Transport Administration.
  Grönt ljus 2030: goda exempel som ger ökad klimatnytta i närtid2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Trafikverket har fått ett regeringsuppdrag om att genomföra informations- och kunskapshöjande åtgärder för omställning av transportsektorn till fossilfrihet. Denna rapport är en del i regeringsuppdraget och utgör ett underlag till den årliga resultatkonferens om klimat och transporter som Trafikverket ska arrangera fram till 2022. Rapporten ska framför allt beskriva möjligheter att nå klimatmål för transporter, och därför beskrivs fakta om transportsektorns klimatpåverkan endast övergripande, med hänvisning till fördjupningsunderlag.

  Download full text (pdf)
  Grönt ljus
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 47.
  Eklöf, Hanna
  Swedish Transport Administration.
  Infrastruktur för snabbladdning längs större vägar: ett regeringsuppdrag2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Trafikverket har fått ett uppdrag av regeringen om att göra en översyn av hur bristen på laddinfrastruktur längs större vägar kan avhjälpas. I uppdraget ingår att:

  • bedöma hur behovet av laddinfrastruktur längs de större vägarna förväntas utvecklas,
  • analysera vilka nyttor, kostnader och andra konsekvenser en utbyggnad av snabbladdare längre större vägar är förknippad med,
  • analysera möjliga affärsmodeller som kan främja tillräcklig utbyggnad.
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 48.
  Ekman, Jenny
  et al.
  Kreera.
  Sandström, Johanna
  Kreera.
  Thorén, Yvonne
  Swedish Transport Administration.
  Åtgärdsvalsstudie E18/E45 Stråket genom Grums2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Föreliggande rapport beskriver åtgärdsvalsstudien för stråket E18 och E45 genom Värmländska Grums. Stråket är en del av ett större perspektiv, bland annat utgör det ett tungt godsstråk med en hög andel gods som förflyttas utmed vägen från Värmland och söder ut mot Göteborgs hamn. Industrin i området expanderar kraftigt, den gemensamma nämnaren är skogs- och pappersindustrin. Detta ger ett högt tryck på den infrastruktur som leder in till och förbi de stora industrierna. Syftet med studien har varit att identifiera smarta, genomförbara och kostnadseffektiva åtgärder som håller för en utveckling i ett 2040-perspektiv. Åtgärdsförslagen föreslås ligga till grund för nationell, regional, kommunal och privat planering

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (jpg)
  Omslagsbild
 • 49.
  Elfström, Marcus
  EnviroPlanning AB.
  Utredning i region Mitt: Förebyggande av olyckor med älg och ren med säkra faunapassager inom Dalarnas län2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Inom ramen för en utredning med fokus på övergripande barriärpåverkan från väg och järnväg på större däggdjur inom region Mitt, har föreliggande bristanalys avseende barriärer och viltolyckor inom Dalarnas län tagits fram. Avsnitt av väg och järnväg inom Dalarnas län med behov för att minska barriärpåverkan och att förebygga viltolyckor redovisas som åtgärdspaket. Åtgärdspaketen är baserade på barriärskapande faktorer såsom höga trafikflöden, avsaknad av planskilda passagemöjligheter, viltstängsling och behov för att förebygga viltolyckor. Redovisade åtgärdspaket behöver utredas för lokalisering och utformning av faunapassager samt brister avseende viltstängsling för att förebygga viltolyckor och för att kunna kanalisera djur till utpekade faunapassager. 

  Föreslagna avgränsningar för åtgärdspaket är baserade med hänsyn till topografi, utbredning av skogsmark, ledlinjer (skogsbryn, kraftledningar, mindre vägar, vattendrag etc.), sjöar, övrig infrastruktur samt analys av fördelningen av trafikolyckor med älg eller ren. Det innebär att ett åtgärdspaket behöver genomföras i sin helhet för att nå avsedd effekt avseende förebyggande av viltolyckor samt för att minska barriärpåverkan genom att kanalisera vilt till faunapassager.

  Utpekade åtgärdspaket berör inte renskötselområden. I Dalarnas län återfinns de högsta belastningarna av älgolyckor, dvs. hotspots, framför allt utmed västra delen av Siljansringen, dvs. E45 och väg 70, samt väg 70 Rättvik-Leksand, väg 69 Söderås-Falun. Därutöver finns behov av anläggning av viltstängsel utmed järnvägssträckan Bandel 331 Repbäcken-Mora samt bandel 324 Borlänge – Ludvika, vilket föranleder behov av att skapa säkra faunapassager för sträckan.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 50.
  Elfström, Marcus
  EnviroPlanning AB.
  Utredning i region Mitt: Förebyggande av olyckor med älg och ren med säkra faunapassager inom Gävleborgs län2020Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
1234567 1 - 50 of 1555
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
v. 2.35.10