Change search
Refine search result
1 - 23 of 23
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Arrendal, Johanna
  Swedish Transport Administration.
  Nationell utvärdering av åtgärder för utter vid korsande transportinfrastruktur2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Trafikverket har byggt s k faunapassager sedan mitten av 1990-talet (dåvarande Vägverket). För att säkerställa att lämpliga åtgärder utförs behöver utvärderingar göras. I denna studie undersökte vi djurens preferens för olika typer och modeller av åtgärder ämnade för utter och andra mindre och medelstora arter, samt hur förhållanden kring åtgärderna påverkade djurens val. Vi studerade åtgärdernas skick och kostnader och summerade vad som hade anlagts fram till 2011 i de olika regionerna i landet för att diskutera om åtgärdsarbetet behöver justeras.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 2.
  Olsson, Mattias
  et al.
  EnviroPlanning AB.
  Seiler, Andreas
  SLU.
  Willebrand, Sofia
  EnviroPlanning AB.
  Viltolyckskartor och Barriärkartor: Handledning för tillämpning i åtgärdsarbete2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna handledning vänder sig till de som arbetar med åtgärdsförslag för att minska barriärpåverkan och antalet viltolyckor. Trafikverket tillgängliggör färdiga digitala kartunderlag om viltolyckor och barriärer, där handledningen sätter åtgärdsplaneringen samt de befintliga underlagen i ett sammanhang. Handledningen beskriver kartunderlagens syfte (Viltolyckskartor och Barriärkartor) och ger förslag till arbetsprocess. Handledningen fokuserar på metodiken för det geografiska planeringsarbetet, alltså var någonstans längs vägnätet som åtgärder bör genomföras.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 3.
  Seiler, Andreas
  SLU.
  Vilda djur & infrastruktur: 2:a nordiska konferensen 2003 : resumé2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Resumé från konferens

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 4.
  Seiler, Andreas
  et al.
  SLU.
  Olsson, Mattias
  Lindqvist, Mats
  Swedish Transport Administration.
  Analys av infrastrukturens permeabilitet för klövdjur2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport ger ett underlag för att analysera vägnätets och järnvägsnätets permeabilitet för klövdjur, identifiera befintliga brister och bedöma behovet av åtgärder som minskar barriäreffekten och trafikdödligheten hos djur. Metoden bygger på en kombination av empiriska studier och teoretiska modeller och utvecklades i första hand för klövdjur (med älg som paraplyart). Potentiella barriärer är sammanhängande större trafikleder där djuren inte kan eller inte ska passera i plan. Befintliga broar kan erbjuda säkra och effektiva planskilda passager åt djuren och därmed åtgärda en viss barriärsträcka. Återstående potentiella barriärer som är längre än 2 km identifieras som permeabilitetsbrister vars åtgärdsbehov värderas utifrån olika ekologiska, trafiksäkerhetsmässiga och praktiska grunder. Metoden kan även få tillämpning för andra arter eller artgrupper än klövdjur om riktvärdena och bedömningskriterierna anpassas.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 5.
  Seiler, Andreas
  et al.
  SLU.
  Willebrand, Sofia
  EnviroPlanning AB.
  Olsson, Mattias
  EnviroPlanning AB.
  Wahlman, Henrik
  EnviroPlanning AB.
  Viltolyckskartor: Teknisk beskrivning för datahantering och produktion2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna tekniska rapport vänder sig till de som arbetar med åtgärdsförslag för att minska barriärpåverkan och antalet viltolyckor. Rapporten beskriver hur viltolycksdata från Nationella Viltolycksrådet och Polisen är bearbetat, vilka attribut som ingår och används samt hur de olika karttyperna är framtagna. Rapporten ger en bakgrund för att kunna framställa kartorna, tolka kartorna och tillämpa dem i t.ex. planering.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 6.
  Behov av utteranpassade faunapassager i Skåne2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten är en genomgång av troliga konfliktpunkter mellan utter och statlig väg i Skåne. I dokumentet redogörs allmänt om uttern som art och de lösningar som finns för att undvika konflikter mellan arten och vägar. Vidare lämnas förslag på åtgärder och en prioriterad åtgärdslista på konfliktpunkter.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 7.
  Biologisk uppföljning avseende fiskvandring2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vägverket har åtgärdat ett antal vägtrummor för att undanröja vandringshinder för fisk. Ett 5-årigt uppföljningsprogram pågår, i delrapporten redovisas resultaten efter 2 år.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 8.
  Den sentida utvecklingen av viltolyckorna i Sverige2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Analys om bakomliggande orsaker till att viltolyckor med älg plötsligt ökade år 2006, efter att ha minskat under flera år i rad. Faktorer som analyserats är bl a snödjup, älgpopulationens storlek och utveckling, förekomsten av varg, stormar m m.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 9.
  E4 – stängsel och passager för ren och vilt2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Studiens mål är att identifiera och rekommendera lämpliga förbättringsåtgärder för passager och stängselsystem för ren och vilt längs E4 i Västerbottens län och Norrbottens län. Projektet syftar till att ge ett kunskapsunderlag och en bättre bild av vilka åtgärder som behövs för att bl.a. möjliggöra en långsiktigt hållbar renskötsel, begränsa barriäreffekterna för vilt och förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på E4. Åtgärdsförslagen har framtagits i dialogmöten tillsammans med berörda samebyar. Även jakt- och viltvårdsintressenter har bidragit med information till studien.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 10.
  Effektiv utformning av ekodukter och faunabroar2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten visar vad som är viktigt att tänka på vid planering och utformning av åtgärder som ska motverka infrastrukturens storskaliga barriäreffekter. Studien är inriktad mot större passager över vägar (ekodukter och faunabroar) och fokuserar på målgrupperna hjortdjur och friluftsliv. Syftet är att visa på mångfalden av konstruktionstyper och det stora utrymme för nya initiativ och idéer till lösningar som finns inom planeringsprocessen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 11.
  Ekologisk uppföljning av planskilda passager för landlevande däggdjur: principer och metoder för väg och järnväg2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna rapport presenteras förslag på standardmetoder för ekologisk uppföljning av planskilda passager för landlevande däggdjur. De arter som omfattas är de för vilka det är vanligast att åtgärder görs; klövvilt, ren, stora rovdjur, men även de medelstora arterna, exempelvis utter, räv, grävling och hare. Med ekologisk uppföljning avses primärt dokumentation av djurens biologi (såsom förekomst eller beteende). En sådan uppföljning behöver kompletteras med vissa grundläggande data om själva passagen, och om landskap och infrastruktur i omgivningen som kan påverka passagens funktionalitet för faunan.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 12.
  Funktion och effekt av blå viltreflektorer: en litteraturstudie och fältexperiment2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under senare år har blåa viltreflektorer fått ökad uppmärksamhet tack vare entusiastiska rapporter i media som vittnar om kraftiga minskningar i viltolyckstal efter installation av reflektorer. Som underlag till en ny rapport har en granskning av både vetenskapliga och massmediala rapporter samt enkla fälttester genomförts som talar emot den påstådda effekten av viltreflektorer.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 13.
  Förslag till lösning av viltolycksproblematik för väg 40 mellan Göteborg och Bollebygd2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Problemen med viltolyckor längs väg 40 mellan Göteborg och Bollebygd har uppmärksammats av Trafikverket och eftersöksorganisationen. Viltolyckorna sker framförallt i de trafikplatser som finns längs sträckan, där stängselöppningar möjliggör för djuren att ta sig in på vägområdet. Det finns även indikationer att hjortdjur kontinuerligt vistas inom trafikplatserna för att födosöka, då stora ytor i trafikplatserna upptas av naturmark med lämpliga foderväxter. Trafikverket undersöker nu möjligheterna att minska antalet viltolyckor längs sträckan. Utredningen visar på ett antal föreslagna åtgärder för att göra det svårare för vilt att ta sig in på trafikplatserna och att anpassa befintliga vägbroar och vägportar. Syftet är också att utreda om det behövs nyanläggning av ekodukter/faunapassager för att på lång sikt lösa barriärproblematiken.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 14.
  Groddjursåtgärdernas skick och underhållsbehov: resultat av teknisk besiktning2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Skicket och underhållsbehovet vid Trafikverkets groddjursåtgärder har i stor utsträckning varit okänt och därför utfördes under 2018 tekniska besiktningar av samtliga objekt. Resultatet sammanfattas i denna rapport som belyser både generella problem och specifika underhållsbehov.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 15.
  Klövviltolyckor på järnväg: kunskapsläge, problemanalys och åtgärdsförslag2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Djurpåkörningar på järnväg medför ofta problem för Trafikverket och samhället med framför allt tågförseningar, kadaverhantering, skador på tåg och minskade jaktbyten. Denna rapport innehåller en genomförd undersökning i tre delar: En litteraturgenomgång med fokus på vegetationens påverkan på viltolyckorna på järnväg. En analys om var de flesta påkörningarna av älg och rådjur sker och orsakerna till detta. En enkätundersökning om lokförares erfarenheter av viltpåkörningar på järnväg.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 16.
  Klövviltolyckor på järnväg: kunskapsläge, problemanalys och åtgärdsförslag2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Djurpåkörningar på järnväg medför ofta problem för Trafikverket och samhället med framför allt tågförseningar, kadaverhantering, skador på tåg och minskade jaktbyten. Denna rapport innehåller en genomförd undersökning i tre delar: En litteraturgenomgång med fokus på vegetationens påverkan på viltolyckorna på järnväg. En analys om var de flesta påkörningarna av älg och rådjur sker och orsakerna till detta. En enkätundersökning om lokförares erfarenheter av viltpåkörningar på järnväg.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 17.
  Pilotprojekt Vilt2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Pilotprojekt vilt har genomförts för att testa nya metoder och åtgärder för att minska viltolyckor. Projektet har finansierats av Trafikverket och drivits i två län; Värmland och Östergötland under 2015-2017. Utredning och åtgärdsförslag har skett i nära samarbete med Nationella Viltolycksrådet (NVR). Arbetet innefattar också samråd med övriga aktörer som länsstyrelse samt kommun och lokala eftersöksjägare. Syftet med föreliggande rapport är att rapportera av de arbeten som genomförts samt att ge en sammanhållen beskrivning av de åtgärdsförslag som presenterats på utvalda sträckor i Värmland och Östergötland.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 18.
  Ren och klövvilt E10 Kiruna–Töre: inventering med avseende på behov av stängsel och faunapassager2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Trafikverkets långsiktiga inriktning för E10 Kiruna–Töre är att hastigheten ska vara 100 km/h och att vägen ska vara fysiskt mötesseparerad. I denna rapport redovisas de behov av viltstängsel och passagemöjligheter för ren och större viltarter (främst älg) som uppstår i och med den ombyggnad som den långsiktiga inriktningen innebär. Uppdraget har genomförts i dialog med berörda samebyar och lokala jägare/viltförvaltare, och utifrån lokala förutsättningar samt en viltolycksanalys.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 19.
  Uppföljning av faunapassager inom renskötselområdet. Passager över järnväg och väg vid Råtsi, Sangis, Harrioja och Aitik2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Fyra faunapassagers funktion för renar och däggdjur har utvärderats genom intervjuer med berörda samebyar, vinterspårning och analys av påkörningsdata. Faunapassagerna byggdes under 2011 och 2012 i samband med ny eller förändrad infrastruktur. Studien visar att tre av de fyra faunapassagerna har en god funktion för flytt av renar (den fjärde är inte byggd för det ändamålet). Vid samtliga studerade platser fungerade den fria strövningen bättre innan järnvägen eller vägen byggdes eller förändrades. Detta bedöms framförallt bero på att järnvägen eller vägen försetts med stängsel. Tre av faunapassagerna fyller ändå en viss funktion för den fria strövningen eftersom denna troligen skulle ha fungerat betydligt sämre utan passagerna. Faunapassagerna har även använts av andra däggdjur, främst harar och rävar. Även älg har använt minst två av faunapassagerna.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 20.
  Vilda djur och infrastruktur: en handbok för åtgärder2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Skriften ger grundläggande kunskap om vilda djur och hur de påverkas av vägar och järnvägar. Här finns information om åtgärder som kan vidtas för att minska infrastrukturens negativa påverkan. Här finns också information om hur frågorna bör hanteras under planeringsskedet, i byggskede och drift för att hitta bästa lösning till lägsta kostnad. Här finns också råd kring uppföljning av genomförda åtgärder. Skriften riktar sig till projektledare, miljöexperter, konsulter, entreprenörer m fl.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 21.
  Viltstängsel vid broar2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Viltstängsel vid broar

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 22.
  Viltsäker järnväg: utredning av olycksdrabbade sträckor och förslag till åtgärder2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Viltpåkörningar på järnväg har blivit allt fler under de senaste 10 åren och fenomenet uppmärksammas allt oftare i media och även internationellt. Viltpåkörningar medför allt oftare betydande trafikstörningar, förseningar och omfattande reparationskostnader på grund av att moderna tåg ofta är känsligare för kollisioner, samt problem med eftersök av skadade djur, kadaverhantering och minskat jaktutbyte. Det svenska järnvägsnätet är, bortsett från några få lokaler och enstaka sträckor, helt oskyddat mot viltpåkörningar. Enligt officiell statistik dödas årligen mer än dubbelt så många älgar per km järnväg än per km statlig väg.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 23.
  Älgprojektet vid Kalix: effekter av viltstängsel på vintervandrande älgar2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Älgprojektet vid Kalix startade våren 2002 i samarbete mellan Grimsö forskningsstation, Karlstads universitet och Jägareförbundet i Norrbotten (de sistnämnda tog också initiativet till studien). Målsättningen var att följa upp och bedöma effekterna av nya viltstängsel längs E4 på vintervandrande älgar i regionen. Barriärproblemet skulle belysas på både lokal och regional skala.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
1 - 23 of 23
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
v. 2.35.10