Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 94
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ahlberg, Sven Olof
  Kulturbyggnadsbyrån.
  Regional bevarandeplan: Kulturhistoriskt värdefulla broar2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vägverket Region Mitt har på direktiv från Vägverkets huvudkontor, avdelningen Bro och Tunnel, Borlänge upprättat denna bevarandeplan för kulturhistoriskt intressanta broar. Arbetet har pågått under 2006-07 och baserar sig på samma urvalskriterier och avgränsningar som låg till grund för den riksomfattande broinventering av Vägverkets och Banverkets broar som genomfördes åren 1996-98 av Industriminnesbyrån, Bengt Spade och Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg. Resultatet av det riksomfattade arbetet publicerades i boken Våra broar – en kulturskatt (Vägverkets förlag 2000) och låg även till grund för Vägverkets Nationella bevarandeplan för kulturhistoriskt värdeflula broar som fastlades av Vägverkets Generaldirektör Ingemar Skogö år 2005.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (jpg)
  Omslagsbild
 • 2.
  Bergkvist, Johan
  Swedish Transport Administration.
  Trafikverkets kulturmiljöstrategi2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  2017 fick Trafikverket tillsammans med nio andra myndigheter i uppdrag av regeringen att ta fram en vägledande strategi för kulturmiljöarbetet inom respektive myndighet.

  Denna publikation utgör Trafikverkets rapportering av uppdraget samtidigt som den anger en inriktning för Trafikverkets fortsatta kulturmiljöarbete.

  Trafikverkets kulturmiljöstrategi berör samtliga Trafikverkets verksamhetsområden i högre eller mindre grad. I strategin beskrivs Trafikverkets arbete med skötsel och förvaltning av vägarnas och järnvägarnas kulturmiljöer och den påverkan på kulturmiljön som Trafikverket har genom utbyggnader och förändringar av väg- och järnvägsinfrastrukturerna. Med utgångspunkt i Trafikverkets verksamhet beskrivs också de utmaningar som finns och den strategiska inriktning som valts för att nå regeringsuppdragets målsättningar. 

  Regeringen förväntar sig att kulturmiljöstrategierna ska leda till en bättre uppfyllelse av de nationella kulturmiljömålen, men också att förutsättningar skapas för att bättre tillvarata kulturmiljöns potential vid omställningen till ett hållbart samhälle. Trafikverket bedömer att innehållet i denna strategi efter implementering leder till bättre måluppfyllelse. Trafikverket bedömer också att strategin tillsammans med tillhörande handlingsplaner leder till ett mer strukturerat och effektivt kulturmiljöarbete.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 3. Berry, Louise
  Åtgärds- och skötselplan för kulturvägar på Gotland: väg 500 genom Sundre2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Åtgärds- och skötselplan för kulturvägar på Gotland - väg 500 genom Sundre

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 4. Björkebaum, Mia
  Att sköta och underhålla med mål: handledning för natur- och kulturmiljö samt friluftsliv i driftområden2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vägen till ett framgångsrikt arbete med natur, kulturmiljö och friluftsliv i befintliga vägmiljöer är att målmedvetet integrera värdena i driftområdenas skötsel. Genom att sätta in natur och kulturmiljövärden i ett större sammanhang skapas bästa möjligheter för ett kostnadseffektivt genomförande. Hur detta utförs i upphandling av driftområden framgår i denna handledning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 5.
  Brämerson-Gaddefors, Helena
  et al.
  Sweco.
  Hennius, Maria
  Sweco.
  Levan, Monika
  Swedish Transport Administration.
  Nyström, Katharina
  Swedish Transport Administration.
  Landskapsanalys för planläggning av vägar och järnvägar: ILKA (Integrerad landskapskaraktärsanalys) - En handledning2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Handledningen beskriver landskapsanalysarbetet enligt metoden för Integrerad landskapskaraktärsanalys (ILKA) i planläggningsprocessen för väg- och järnvägsprojekt. Den riktar sig både till dem som ska beställa och genomföra arbetet.

  Denna handledning ersätter tidigare ”Landskapsanalys för planläggning av vägar och järnvägar” 2016:033.

  Download full text (pdf)
  Landskapsanalys för planläggning av vägar och järnvägar
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 6.
  Clemetsen, Morten
  Aurland Naturverkstad AS.
  Metodevurdering: underlagsrapport till ”Landskap i långsiktig planering”2012Report (Other academic)
  Abstract [nb]

  Det foreliggende notatet er utarbeidet på grunnlag av rapportutkast til pilotstudie for Västra Götaland "Landskap i långsiktig planering". Notatet fra Aurland Naturverkstad søker å gi innspill til den framlagte metodikken, og peke på hvordan pilotstudien kan videreutvikles og anvendes i praksis. Underlag till publikation 2011:122

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 7. Clemetsen, Morten
  et al.
  Schibbye, Bengt
  Landskapskaraktärisering i infrastrukturplanering: ett bidrag till hållbar utveckling?2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Som en del i projektet "Landskap i långsiktig planering" har en vetenskaplig utvärdering av metodiken genomförts. Den europeiska landskapskonventionen har inspirerat till utveckling av nya metoder för karaktärisering av landskap i samtliga nordiska länder. Metoderna har stora skillnader, men bygger på samma grundtanke om landskapet som en arena för samhällsutveckling och att alla landskap har en utvecklingspotential. Denna rapport tar sin utgångspunkt i Trafikverkets metodutvecklingsprojekt "Landskap i långsiktig planering" och behandlar landskapsanalysmetodikens betydelse för regionala plan- och utvecklingsprocesser. Metodprojektet har pågått sedan 2010. Metodiken är anpassad för regional skala (1:250 000) och är testad i Västra Götalandsregionen och Västmanlands län.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 8. Landén, Erika
  Mål och Mått för natur-, kulturmiljö- och gestaltningsvärden: Driftområde Helsingborg2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under namnet "Mål och Mått för natur- och kulturmiljövärden" har Vägverket, tillsammans med övriga transportverk, utvecklat en metod för att få en godtagbar kvalitelsnivå av transportsystemet ur natur- och kulturmiljösynpunkt. Syftet med detta projekt är att kvalitetssäkra vägarna inom driftområde Helsingborg.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 9.
  Lisitzin, Katri
  et al.
  SLU.
  Ljung, Magnus
  Analys av tillämpningen av metoden mål och mått för natur- och kulturmiljövärden i transportsystemet2003Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Analys av testprojekt där mål och mått metoden har använts i samband med någon form av väg-projekt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 10. Sjölund, Lisa
  Kartering av allér med LiDAR i Sollentuna kommun: metodutveckling, databasuppbyggnad och landskapsanalys2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ökad urbanisering och exploatering av grönområden fragmenterar och minskar arters habitat och när allt fler arter blir hotade har det negativa konsekvenser på den biologiska mångfalden på landskapsnivå. För att stärka och utveckla nya områden för arters möjligheter till spridning i landskapet behövs effektiva metoder som tar fram underlagsdata på landskapsnivå som sedan kan användas i landskapsanalyser. Alléer har visat sig vara viktiga spridningskorridorer och tillflyktsorter för olika växt- och djurarter i takt med den kontinuerliga exploateringen av grönområden i urbana miljöer. Tillförlitlig information om nutida utbredning av alléer behövs för att olika aktörer ska kunna formulera lokala, regionala och nationella mål för antalet geografiskt fördelade alléer som ger bästa ekologiska funktion för att bibehålla eller stärka andra värden. Idag finns endast en bråkdel av Sveriges allébestånd med höga kultur- och naturvärden dokumenterade utmed det statliga vägnätet. Ytterligare underlagsdata måste även finnas som redogör för förutsättningar att utveckla grönstråk för att säkerställa god ekologisk funktion och förstärka existerande naturvärden. Därför blir unga alléer även viktiga att kartlägga ur ett långsiktigt planeringsperspektiv då de utgör viktiga komponenter för hållbar rumslig och temporal landskapsplanering. Denna studie presenterar en metodutveckling för hur alléer effektivt kan kartläggas med en kombination av olika fjärranalysmetoder där främst Light Ranging Detection Aperture Radar (LiDAR) använts. En allédatabas har sedan skapats över Sollentuna kommun, Stockholms län, Sverige med information om utbredning av kartlagda alléer, trädslag, åldersgrupp, antal grova träd, orientering och kronbredd. Dessa attribut har karterats med flygbildstolkning, GIS-operationer och fältarbete. Slutligen för att illustrera varför en allédatabas behövs har allédatabasen använts i två landskapsekologiska konnektivitetsmodeller (Circuitscape och Linkage Mapper) med entita (Parus palustris) som modellart. Baserat på resultat har förslag getts om var nya alléer bör placeras och hur de ska utformas för att stärka ekologiska samband för entita i Sollentuna kommun.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 11. Stål, Örjan
  et al.
  Bengtsson, Rune
  Plantering och etablering av alléträd2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Med publikationen vill Trafikverket visa på betydelsen av att välja rätt trädslag vid planteringar av alléer både utifrån vad som är traditionellt förekommande och vad som är lämpligt med tanke på ståndort, förekommande trädsjukdomar och trädens härdighet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 12.
  Wade, Emily
  et al.
  Landskapslaget AB.
  Schibbye, Bengt
  Schibbye landskap AB.
  PM övergripande gestaltningsprogram för E20: Sträckan genom Västra Götaland2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta PM beskriver närmare hur landskapskaraktärsanalysen har tillämpats i det övergripande gestaltningsprogrammet (Se "Övergripande Gestaltningsprogram, E20 genom Västra Götaland", Trafikverkets publikation 2013:088) och hur analysen kan vara till hjälp i ett övergripande gestaltningsprogram generellt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (jpg)
  Omslagsbild
 • 13. Waern, Kolbjörn
  et al.
  Holmberg, Kerstin
  Vägar med kulturmiljövärden i Dalsland2009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten är en presentation av Vägverkets kartläggning och klassificering av vägar med kulturmiljövärde i Dalsland. Rapporten ger även en beskrivning av Dalslands väghistoria fram till och med första halvan av 1900-talet. Syftet med kartläggningen och klassificeringen har varit att peka ut de mest värdefulla vägsträckorna och ge Vägverket ett underlag för att kunna ta tillvara och utveckla dessa värden i väghållningen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 14.
  Analys av väglandskapet i Dalarnas län2009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Landskapsanalysen lyfter fram och beskriver de utmärkande karaktärsdragen som kännetecknar Dalarnas län och dess olika driftsområden. Fokus ligger på de aspekter som har stor positiv eller negativ påverkan på natur-, kulturmiljö- och friluftslivsvärden till följd av drift- och underhållsåtgärder i väghållningen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 15.
  Analys av väglandskapet i Gävleborgs län2009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Landskapsanalysen lyfter fram och beskriver de utmärkande karaktärsdragen som kännetecknar Gävleborgs län och dess olika driftsområden. Fokus ligger på de aspekter som har stor positiv eller negativ påverkan på natur-, kulturmiljö- och friluftslivsvärden till följd av drift- och underhållsåtgärder i väghållningen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 16.
  Analys av väglandskapet i Jämtlands län: med prioriterade områden för drift och underhåll2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna landskapsanalys utgör en del av Vägverket Region Mitts arbete med de av riksdagen antagna 16 nationella miljökvalitetsmålen. Landskapsanalysen lyfter fram och beskriver de utmärkande karaktärsdragen som kännetecknar Jämtlands län och dess olika driftsområden. Fokus ligger på de aspekter som har stor positiv eller negativ påverkan på natur-, kulturmiljö- och friluftslivsvärden till följd av drift- och underhållsåtgärder i väghållningen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 17.
  Analys av väglandskapet i Västernorrlands län: med prioriterade områden inom drift och underhåll2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna landskapsanalys utgör en del av Vägverket Region Mitts arbete med de av riksdagen antagna 16 nationella miljökvalitetsmålen. Landskapsanalysen lyfter fram och beskriver de utmärkande karaktärsdragen som kännetecknar Västernorrlands län och dess olika driftsområden. Fokus ligger på de aspekter som har stor positiv eller negativ påverkan på natur-, kulturmiljö- och friluftslivsvärden till följd av drift- och underhållsåtgärder i väghållningen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 18.
  Dalslands vägmiljöer: gestaltningsprogram2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Dalslands vägmiljöer.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 19.
  Early picture of the whole: Including landscape in long2013Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  What will happen if we also begin to consider the landscape holistically in the context of planning? What if we strive to improve people' s living environment instead of merely avoiding greater damage to sensitive areas? What will happen if we don' t do this? The project Including Landscape in Long-term Spatial Planning has developed a tool by which to turn our perspective around.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 20.
  Erfarenhetsåterföring av gestaltningsfrågor i tre genomförda totalentreprenader2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna studie är en del i ett större arbete för att undersöka hur gestaltningsaspekter hanteras i Trafikverkets projekt utförda som totalentreprenader. Studien är en fördjupning av det skede i processen då en totalentreprenör handlats upp och omfattar steget från förfrågningsunderlag till totalentreprenörens arbete. Utgångspunkten för arbetet är att undersöka hur gestaltningsfrågor hanterats i detta skede. Fokus ligger främst vid entreprenörens projekteringsbeskrivning, då denna kan vara ett verktyg för att fånga upp frågor i ett inledande skede av entreprenörens arbete. Syftet är att samla in verklighetsbaserade exempel på hur processen sett ut i några genomförda projekt. Studien ska ses som en erfarenhetsåterföring från dessa. Avsikten är att lyfta fram sådant som fungerat bra eller mindre bra för att kunna dra lärdomar inför framtida projekt. Denna rapport, inklusive de slutsatser som dras, gör inte anspråk på att vara generella slutsatser eller riktlinjer för Trafikverkets arbete och processer i stort. Studien syftar till att spegla det som framkom i de studerade exempelprojekten. Den ska ses som en erfarenhetsåterföring från själva processen med fokus på projekteringsbeskrivningen. Den är inte en utvärdering av den färdiga anläggningen i studerade projekt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 21.
  Fördjupningsdokument Miljö Landskap2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Landskapets natur- och kulturmiljövärden ska mer systematiskt tas tillvara och beaktas i väg och samhällsplaneringen. Viktiga och utmärkande karaktärsdrag i landskapet ska ha möjlighet att utvecklas och bevaras. Samtidigt ska väghållningen beakta möjligheter att förbättra, återställa och skapa miljöer. Riktade insatser sätts in för att motverka ekosystemens fragmentering och säkerställa kulturmiljövärden. I dokumentet redovisas Vägverkets mål, strategi, åtgärder, effekter och kostnader.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 22.
  Hantering av natur- och kulturvärden genom hela vägplaneringsprocessen: och kulturvärden genom hela vägplaneringsprocessen2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I Vägverkets plan för utveckling 2009-–2011 anges följande behov: "Metodik och kunskap för att hantera miljöfrågor integrerat i den fysiska planeringen behöver utvecklas. Frågor kring natur och kultur är centrala. Vi behöver utveckla metoder för att fånga upp lokala värderingar av natur- och kultur och för uppföljning av kvalitativa mål för natur och kulturmiljöer samt utveckla tjänster för att synliggöra natur- och kulturvärden". Detta är bakgrunden till det forskningsarbete som redovisas i denna rapport. En annan viktig bakgrund utgörs av Europeiska landskapskonventionen, som anger att landskapet ska betraktas som en helhet och att berörda intressen, inklusive det berörda lokalsamhället, ska ges möjlighet att medverka i planeringsprocessen för verksamheter som påverkar landskapet. Arbetet med detta forskningsprojekt startade på Vägverkets tid. Forskningsprojektets behandlar vägplanering. Under projektets gång har tidigare Vägverket och Banverket slagits samman till Trafikverket. Många av aspekterna om landskap, naturoch kulturvärden har dock tillämpning även för järnvägsplanering.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 23.
  Including landscape in long-term spatial planning: A pilot study of Västra Götaland2013Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Sweden' s transport policy targets and Sweden' s signing of the European Landscape Convention are important starting points for the work of the Swedish Transport Administration. Activities must contribute to the furthering of Sweden' s environmental quality targets and to the maintenance of attractive landscapes and the facilitation of their development. This report describes the background to a project and the methods developed to carry it out, and the application of these methods to a pilot study in the county of Västra Götaland.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 24.
  Kinnekullebanan: vägledning i landskapsfrågor2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten är en studie inom FOI-projektet "Landskap i långsiktig planering" och är avsedd att vara en vägledning för att stärka och utveckla landskapet i samband med åtgärdsvalsstudie för Kinnekullebanan.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 25.
  Kontroll och skötsel av alléplanteringar2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten föreslår nya arbetssätt och rutiner främst vad avser kontroll av plantmaterial och plantering samt skötsel både under och efter garantitiden. Checklista och protokoll är hjälpmedel.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 26.
  Kulturhistoriskt värdefulla broar i Region Nord.: Del 1. Västerbotten2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Regional bevarandeplan för kulturhistoriskt värdefulla broar i Västerbotten och Norrbotten

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 27.
  Kulturhistoriskt värdefulla broar i Region Nord: Del 2. Norrbotten2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Regional bevarandeplan för kulturhistoriskt värdefulla broar i Västerbotten och Norrbotten.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 28.
  Kunskapsunderlag – Träd: alléer, vägträd: Driftområde Falkenberg - Hylte2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vägnära träd i driftområde Falkenberg-Hylte inventerades under sommaren 2011 och sommaren och hösten 2012. Detta material sammanställdes under hösten 2012, och är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag för miljöarbetet i Region Väst och ska även kunna användas som ett skötselunderlag till drift- och underhållsarbetet i driftområdet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 29.
  Kunskapsunderlag – Träd: alléer, vägträd: Driftområde Falköping2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vägnära träd i driftområde Falköping inventerades under våren och sommaren 2014. Detta material sammanställdes under sommaren och hösten 2014, och är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag för miljöarbetet i Region Väst och ska även kunna användas som ett skötselunderlag till drift- och underhållsarbetet i driftområdet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 30.
  Kunskapsunderlag – Träd: Alléer, vägträd. Driftområde Göteborg2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta material sammanställdes under hösten 2016, och är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag för Trafikverkets arbete.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 31.
  Kunskapsunderlag – Träd: alléer, vägträd: Driftområde Göteborg- Kungsbacka2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vägnära träd i f.d. driftområde Göteborg inventerades under sommaren och hösten 2012.Vägnära träd i f.d. driftområde Kungsbacka inventerades under sommaren och hösten 2009. Detta material sammanställdes under hösten 2012, och är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag för miljöarbetet i Region Väst och ska även kunna användas som ett skötselunderlag till drift- och underhållsarbetet i driftområdet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 32.
  Kunskapsunderlag – Träd: Alléer, vägträd.: Driftområde Karlstad2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vägnära träd i driftområde Karlstad grundinventerades under sommaren och höten 2010 Under våren och sommaren 2016 återinventerades även driftområdet. Detta material sammanställdes under hösten 2016, och är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag för Trafikverkets arbete.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 33.
  Kunskapsunderlag – Träd: alléer, vägträd: Driftområde Kristinehamn2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vägnära träd i driftområde Kristinehamn inventerades under sommaren och hösten 2009. Inventeringarna kompletterades under sommaren 2013. Detta material sammanställdes under hösten 2012, och är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag för miljöarbetet i Region Väst och ska även kunna användas som ett skötselunderlag till drift- och underhållsarbetet i driftområdet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 34.
  Kunskapsunderlag – Träd: alléer, vägträd: Driftområde Kungsbacka2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vägnära träd i f.d. driftområde Kungsbacka grundinventerades under sommaren och hösten 2009. Detta material sammanställdes under hösten 2016, och är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag för Trafikverkets arbete.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 35.
  Kunskapsunderlag – Träd: alléer, vägträd: Driftområde Kungälv2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vägnära träd i driftområde Kungälv inventerades under våren 2014. Detta material sammanställdes under sommaren och hösten 2014, och är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag för miljöarbetet i Region Väst och ska även kunna användas som ett skötselunderlag till drift- och underhållsarbetet i driftområdet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 36.
  Kunskapsunderlag – Träd: alléer, vägträd: Driftområde Landvetter2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vägnära träd i driftområde Landvetter inventerades under sommaren och hösten 2010.Materialet kompletterades under hösten 2013. Vägnära träd i driftområde Vårgårda inventerades under hösten 2011. Detta material sammanställdes under hösten 2013, och är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag för miljöarbetet i Region Väst och ska även kunna användas som ett skötselunderlag till drift- och underhållsarbetet i driftområdet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 37.
  Kunskapsunderlag – Träd: Alléer, vägträd: Driftområde Mariestad2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vägnära träd i driftområde Mariestad återinventerades under våren och sommaren 2016. Detta material sammanställdes under hösten 2016, och är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag för Trafikverkets arbete.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 38.
  Kunskapsunderlag – Träd: Alléer, vägträd: Driftområde Nordvärmland2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vägnära träd i driftområde Nordvärmland inventerades under sommaren 2012. Detta material sammanställdes under hösten 2012, och är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag för miljöarbetet i Region Väst och ska även kunna användas som ett skötselunderlag till drift- och underhållsarbetet i driftområdet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 39.
  Kunskapsunderlag – Träd: Alléer, vägträd: Driftområde Norra Bohuslän2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vägnära träd i driftområde Norra Bohuslän (en sammanslagning av de gamla driftområdena Lysekil och Norra Bohuslän) inventerades under sommaren och hösten 2010. Detta material sammanställdes under hösten 2010, och är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag för miljöarbetet i Region Väst och ska även kunna användas som ett skötselunderlag till drift- och underhållsarbetet i driftområdet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 40.
  Kunskapsunderlag – Träd: Alléer, vägträd: Driftområde Norra Bohuslän2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vägnära träd i driftområde Norra Bohuslän grundinventerades under sommaren och hösten 2010. Detta material sammanställdes under hösten 2016, och är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag för Trafikverkets arbete.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 41.
  Kunskapsunderlag – Träd: alléer, vägträd: Driftområde Skara2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vägnära träd i driftområde Skara inventerades under våren och sommaren 2013.Detta material sammanställdes under sommaren och hösten 2013, och är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag för miljöarbetet i Region Väst och ska även kunna användas som ett skötselunderlag till drift- och underhållsarbetet i driftområdet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 42.
  Kunskapsunderlag – Träd: alléer, vägträd: Driftområde Skövde2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vägnära träd i driftområde Skövde inventerades under sommaren och hösten 2012. Detta material sammanställdes under hösten 2012, och är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag för miljöarbetet i Region Väst och ska även kunna användas som ett skötselunderlag till drift- och underhållsarbetet i driftområdet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 43.
  Kunskapsunderlag – Träd: Alléer, vägträd: Driftområde Sydvästra Värmland2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vägnära träd i driftområde Sydvästra Värmland inventerades under sommaren 2013. Detta material sammanställdes under hösten 2013. Det är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag för miljöarbetet i Region Väst och ska även kunna användas som ett skötselunderlag till drift- och underhållsarbetet i driftområdet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 44.
  Kunskapsunderlag – Träd: Alléer, vägträd: Driftområde Södra Halland2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vägnära träd i driftområde Södra Halland inventerades under våren och sommaren 2013. Detta material sammanställdes under sommaren och hösten 2013, och är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag för miljöarbetet i Region Väst och ska även kunna användas som ett skötselunderlag till drift- och underhållsarbetet i driftområdet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 45.
  Kunskapsunderlag – Träd: Alléer, vägträd: Driftområde Trollhättan2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vägnära träd i driftområde Trollhättan inventerades under sommaren och hösten 2012. Detta material sammanställdes under hösten 2012, och är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag för miljöarbetet i Region Väst och ska även kunna användas som ett skötselunderlag till drift- och underhållsarbetet i driftområdet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 46.
  Kunskapsunderlag – Träd: Alléer, vägträd: Driftområde Uddevalla2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vägnära träd i driftområde Uddevalla inventerades under våren och sommaren 2014. Detta material sammanställdes under sommaren och hösten 2014 och är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag för miljöarbetet i Region Väst samt som ett skötselunderlag till drift- och underhållsarbetet i driftområdet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 47.
  Kunskapsunderlag – Träd: Alléer, vägträd: Driftområde Viskadalen2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vägnära träd i driftområde Viskadalen inventerades under våren 2015. Detta material sammanställdes under sommaren och hösten 2015, och är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag för miljöarbetet i Region Väst och ska även kunna användas som ett skötselunderlag till drift- och underhållsarbetet i driftområdet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 48.
  Kunskapsunderlag – Träd: Alléer, vägträd: Driftområde Ätradalen2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vägnära träd i driftområde Ätradalen inventerades under sommaren och hösten 2011. Detta material sammanställdes under hösten 2011, och är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag för miljöarbetet i Region Väst och ska även kunna användas som ett skötselunderlag till drift- och underhållsarbetet i driftområdet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 49.
  Kunskapsunderlag – Vägkanter: Artrika vägkanter, hänsynsobjekt, invasiva växter: Driftområde Falkenberg - Hylte2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta material sammanställdes under hösten 2012, och är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag för miljöarbetet i Region Väst och ska även kunna användas som ett skötselunderlag till drift- och underhållsarbetet i driftområdet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 50.
  Kunskapsunderlag – Vägkanter: Artrika vägkanter, hänsynsobjekt, invasiva växter: Driftområde Falköping2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta material sammanställdes under hösten/vintern 2014/2015, och är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag för miljöarbetet i Region Väst och ska även kunna användas som ett skötselunderlag till drift- och underhållsarbetet i driftområdet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
12 1 - 50 of 94
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
v. 2.35.10