Change search
Refine search result
123 1 - 50 of 128
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Forsberg, Bertil
  et al.
  Umeå universitet.
  Segerstedt, Bo
  Vägdamm och grova partiklars effekter på människans hälsa2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kunskaperna om hälsoeffekterna av omgivningsluftens grovfraktion innefattad i PM10 är ännu bristfälliga. Epidemiologiska studier har visat på ökad mortalitet och morbiditet i hjärt och lungsjukdom redan vid måttligt förhöjda halter, vanligen mätt som PM10. PM10 har hittills varit det partikelmått som använts för att reglera partikelhalten i de flesta länder, så även i Sverige och inom EU. Valet av indikator har dock ifrågasatts både utifrån fysiologiska (deposition etc), toxikologiska och preventiva aspekter. En viktig del i kritiken består av att PM10-halten starkt kan påverkas av grova partiklar såsom uppvirvlat vägdamm, vars relevans ur hälsosynpunkt är osäker. Dammet består till stor del av sand och partiklar bildade vid slitage av vägbanan. Om de grova partiklar som virvlas upp av vind och trafikrörelser har liknande negativa hälsoeffekter som partikelmassan för övrigt, finns inget skäl att negligera denna fraktion eller sammanhängande åtgärder. Har däremot dessa partiklar ingen eller obetydlig effekt, är det i en prioriteringssituation ett mindre angeläget problem. Syftet med detta projekt är att med epidemiologiska tidsseriestudier jämföra hälsoeffekterna av grova partiklar i form av uppvirvlat vägdamm med de "genomsnittliga" effekterna av PM10 respektive med effekterna av partiklar av annat slag än vägdamm.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 2.
  Gustafsson, Louise
  Sweco.
  Högersvängande tunga fordon och oskyddade trafikanter i korsningar2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Årligen sker ett antal olyckor mellan cyklister och tunga fordon i korsningar. Flera av dessa slutar tyvärr olyckligt. Detta är en problematik utan i dag känd och självklar lösning. Den här rapporten syftar till att kartlägga vilka innovativa tekniska lösningar på denna problematik som tagits fram på olika håll i Sverige, Europa och övriga världen. En kartläggning av såväl vägutformningstekniska lösningar som fordonstekniska lösningar presenteras i rapporten.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Levin, Kristoffer
  et al.
  Trivector Traffic AB.
  Persson, Axel
  Trivector Traffic AB.
  Ahlmer, Anna-Klara
  Trivector Traffic AB.
  Hörtin, Stina
  Trivector Traffic AB.
  Fridh, Patrik
  Trivector Traffic AB.
  Åtgärdsvalsstudie Bristande tillgänglighet och trafiksäkerhet väg 230: (Alberga-Skogstorpscirkula-tionen-E20)2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Bristande tillgänglighet och trafiksäkerhet längs väg 230 har pekats ut som en brist i länstransportsplanen. Åtgärdsvalsstudien har studerat behov och brister samt föreslagit åtgärder för god trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet längs hela stråket. Väg 230 är i denna ÅVS uppdelad i två sträckor, dels Alberga-Skogstorp som är av landsbygdskaraktär och dels Västerleden som utgör en förbifart förbi Eskilstuna liksom en infartsväg till stadens centrala delar. 

  Längs sträckan Alberga-Skogstorp är vägen generellt sett smal och har bristande profil i förhållande till hastighetsgränsen. Vägen har brister i tillgänglighet för oskyddade trafikanter och trafiksäkerhetsbrister i bland annat korsningar till andra vägar. Längs med sträckan finns inget parallellt gång- och cykelnät. Busshållplatserna på sträckan har ofta låg standard med grunda fickor och saknar anslutande gångvägar.

  Västerleden är förhållandevis hårt belastad och vägen ligger nära den kapacitetsgräns som en tvåfältsväg vanligtvis har. Belastningsgraden i vägsträckans korsningar är mycket hög under rusningstid. Det parallella gång- och cykelvägnätet som finns längs med Västerleden har felande länkar och brister i vägvisning och tydlighet. Tillgängligheten utan bil till verksamheter längs sträckan är bristfällig på grund av avsaknad av kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 4.
  Lindberg, Johan
  Swedish Transport Administration.
  Action plan for safe road traffic 2019–2022: Measures that 14 authorities and stakeholders intend to apply for increased road safety2019Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Road safety work is entirely dependent on concerned authorities and stakeholders showing significant commitment and responsibility for shared objectives and ambitions. Effective measures need to be applied, both individually and in collaboration, in order for the set targets to be achieved. In an effort led by the Swedish Transport Administration, 14 authorities and stakeholders have specified what they intend to do over the coming four years to contribute to safe roads. This has resulted in the present document – Action plan for safe road traffic 2019–2022.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 5.
  Qarlsin, Angelica
  et al.
  Swedish Transport Administration.
  Häggqvist, Olivia
  Swedish Transport Administration.
  Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen i Trafikverket Region Nord år 2018: målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen år 20202019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten redovisar trafiksäkerhetsutvecklingen i Region Nord, Norrbottens län och Västerbottens län, för år 2018 jämfört med motsvarande utveckling i riket. Redovisningen har inom regionen skett årligen sedan år 1999.

  I rapporten redovisas och analyseras trafiksäkerhetsutvecklingen utifrån antalet omkomna och prognosticerade antal allvarligt skadade samt utvecklingen i relation till utpekade fastslagna indikatorer, som samlade eller var för sig, bidrar till en förbättrad trafiksäkerhet. Ytterligare redovisas ett antal prioriterade trafiksäkerhetshöjande insatser som planeras genomföras som regionalt förväntas bidra i arbetet mot målet. Rapporten ska sammanfattningsvis utgöra en del av det kunskaps- och planeringsunderlag som ska ligga till grund för det fortsatta regionala systematiska trafiksäkerhetsarbetet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 6.
  Svensson, Kenneth
  et al.
  Swedish Transport Administration.
  Dahlstrand, Alice
  Swedish Transport Administration.
  Pyramid rubber mats obstructing rail track trespassers: Research and Innovation - evaluation of intrusion protection project2019Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The railway is a very safe transport system mode. Most of the killed and seriously injured on the rail tracks have been trespassers. Majority of collisions with victims occurs in areas and routes with a capacity deficiency on the railway lines. The Swedish Transport Administration's measurements show that the number of hours of delay due to trespassers on rail tracks increases every year.

  A research and innovation project has been carried out to test a new method with intrusion protection on the rail track with the aim of reducing the number of pedestrians killed and injured as well as reducing delays in train traffic. It is also a significant work environment issue for both train drivers and other categories of professionals in the railway industry. The intrusion protection consists of rubber panels that are difficult to walk on. The material is used in several other countries in Europe as effective intrusion protection at locations along the railway to prevent rail tracks trespassers.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 7.
  2017 års återrapportering av uppdrag att leda övergripande samverkan i trafiksäkerhetsarbetet för vägtrafik2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport utgör 2017 års återrapportering till Regeringskansliet med anledning av Trafikverkets uppdrag att leda övergripande samverkan i trafiksäkerhetsarbetet för vägtrafik. Rapporten redovisar hur samverkan i dag bedrivs och pågående utveckling av Trafikverkets arbete med att leda samverkan. Rapporten redovisar även trafiksäkerhetsutvecklingen under 2016 och anger några viktiga initiativ som Regeringskansliet skulle kunna ta för att öka genomslaget av Nystart för Nollvisionen. Rapportens innehåll baseras till stor del på underlag från ett pågående projekt inom Trafikverket - Leda samverkan trafiksäkerhet väg (dnr TRV 2017/18392) och rapporterna Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2016 (TRV publ 2017:098) och Översyn av etappmål för säkerhet väg (TRV publ 2016:109).

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 8.
  2018 års återrapportering av uppdraget att leda övergripande samverkan i trafiksäkerhetsarbetet för vägtrafik.2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport utgör 2018 års återrapportering till Regeringskansliet med anledning av Trafikverkets uppdrag att leda övergripande samverkan i trafiksäkerhetsarbetet för vägtrafik. Rapporten redovisar trafiksäkerhetsutvecklingen under 2017 och anger några viktiga initiativ som berörda myndigheter och aktörer bör kunna ta för att kraftsamla inför etappmålet 2020. Rapporten redovisar även några områden inom vilka samverkan i dag bedrivs för öka genomslaget av Nystart för Nollvisionen. Rapporten utgör Trafikverkets slutredovisning av deluppdraget att i samråd med berörda aktörer beskriva hur samverkan ska ske i praktiken. Rapportens innehåll baseras till stor del på underlag från tre delrapporter som utarbetats inom ramen för Trafikverkets projekt Leda samverkan trafiksäkerhet väg och som avslutades i mars 2018 (dnr TRV 2017/18392) och rapporten Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2017 (TRV publ 2018:143).

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 9.
  Aktionsplan för säker vägtrafik 2019–2022: Åtgärder som 14 myndigheter och aktörer avser att vidta för ökad trafiksäkerhet2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Mot bakgrund av trafiksäkerhetsutvecklingen under senare år är det av stor vikt att berörda myndigheter och aktörer visar ett ökat engagemang och ansvarstagande för en säker vägtrafik. För att lyckas nå uppsatta mål krävs att effektiva åtgärder vidtas, både enskilt och i samverkan. I ”Aktionsplan för säker vägtrafik 2019–2022” beskrivs vad 14 olika myndigheter och aktörer själva avser att göra under de närmaste fyra åren för att bidra till en säker vägtrafik. Totalt redovisas 111 olika åtgärder för perioden 2019–2022 inom bl.a. områdena rätt hastighet, nykter trafik och säker cykling. Om de åtgärder som beskrivs i aktionsplanen genomförs i sin helhet bedöms det kunna bidra till cirka 40–50 färre omkomna på årsbasis efter år 2022. Åtgärderna bedöms även kunna bidra till i storleksordningen 500 färre allvarligt skadade på årsbasis efter år 2022.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 10.
  Alcohol ignition interlocks (alcolocks) for commercial and professional use2013Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Alcolock, a way to quality assure transports. Through their use of alcolocks to counteract impaired driving, companies and organisations that procure or provide transports help improve road safety. They also bolster their company image, create a better working environment for employees as well as achieve better competitive advantages for their own operations.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 11.
  Alkohol, droger och trafik2011Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Fakta om trafikonykterhet på våra vägar, vad säger lagen, hur påverkas man, hur mycket kan man dricka, dagen efter, polisens övervakning, vilka kör rattfulla, vad händer den som ertappas,alkolås, andra droger än alkohol. Broschyren finns endast i digital form.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 12.
  Alkolås och ISA för kvalitetssäkring av transporter: redovisning av en enkätundersökning i kommuner och landsting 20102011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Alkolås och ISA för kvalitetssäkring av transporter: -En redovisning av genomförd enkätundersökning till kommuner och landsting hösten 2010.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 13.
  Amaanka gaariga: sidaan ayaad u ilaalineysaa naftaada iyo ilmahaaga2012Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [so]

  Qoraalkan waxaad ka heleysaa warbixin ku saabsan sidi aad kor ugu qaadi laheyd amaanada gudaha gaariga. Waxaa halkan ku yaal sidi ilmahaagu nabad ugu raaci lahaa gaariga, iyo sida aad adiga hoos ugu dhigi laheyd qatarta ka iman karta dhaawac ku soo gaara.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 14.
  An independent review of road safety in Sweden2008Report (Other academic)
  Abstract [en]

  As an input to the current national review of its interim targets and, in line with good practice, a peer review of road safety management in Sweden has been carried out by international road safety experts. The independent review was carried out during the second half of 2007, funded by Skyltfonden at the Swedish Road Administration (SRA) with in-kind support from the World Bank.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 15.
  Analys av trafiksäkerhetsarbetet i Region Nord: målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Trafikverket Region Nord har sedan år 1999 redovisat trafiksäkerhetsutvecklingen i regionen. Årets rapport är en uppföljning mot trafiksäkerhetsmålen för vägtrafiken år 2020 samt redovisar och analyserar trafiksäkerhetsutvecklingen under 2010. Liksom tidigare år analyseras utfallet i antalet dödade och i vissa fall allvarligt skadade.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 16.
  Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 1997-20072008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Olycksutvecklingen 1997 - 2007 beskrivs varefter faktorer i omvärlden belyses som påverkat olycksutvecklingen exempelvis trafikarbetet och konjukturen. Effekter av trafiksäkerhetshöjande åtgärder redovisas och slutligen görs en sammanfattning över utvecklingen samt vad som fungerat bra och områden där insatserna varit otillräckliga.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17.
  Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2010: Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 20202011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I publikationen redovisas en analys av trafiksäkerhetsutvecklingen utifrån utfallet i antalet dödade och skadade samt ett antal indikatorer som beskriver olika tillstånd i vägtrafiken. Dessutom ska analysen visa vilka tillstånd som är i störst behov av förändring för att trafiksäkerhetsmålet ska kunna uppnås till år 2020. Ersätter publikation 2011:093

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 18.
  Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2010: Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 2020, Trafikverket Region Mitt2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är den första uppföljningen mot trafiksäkerhetsmålen för vägtrafiken år 2020 som tas fram för Region Mitt. I Region Mitt ingår Dalarnas län, Jämtlands län, Västernorrlands län och Gävleborgs län. Rapporten redovisar och analyserar trafiksäkerhetsutvecklingen under 2010 regionalt samt jämfört med utvecklingen i riket. Utfallet i antalet dödade och skadade resovisas samt utfallet för ett antal utpekade indikatorer.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 19.
  Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2011 i Region Stockholm: målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 20202013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport har tagits fram som en del av det regionala analysarbetet för att beskriva trafiksäkerhetsutvecklingen i Stockholms och Gotlands län 2011. Den bygger till stora delar på den nationella analysrapporten (Trafikverket publikation 2012:098).

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 20.
  Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2011: Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 20202012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är den fjärde av de årliga uppföljningarna mot trafiksäkerhetsmålen för vägtrafiken år 2020. Rapporten redovisar och analyserar trafiksäkerhetsutvecklingen under 2011. Liksom tidigare år analyseras utfallet i antalet dödade och skadade samt för ett antal utpekade indikatorer. Rapporten utgör underlag vid 2012 års resultatkonferens i Stockholm den 23 april.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 21.
  Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2012: målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 20202013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Utvecklingen mot trafiksäkerhetsmålen för vägtrafiken år 2020 följs upp genom årliga rapporter. Denna rapport är den femte uppföljningen. I rapporten redovisas och analyseras trafiksäkerhetsutvecklingen under 2012. Liksom tidigare år analyseras utfallet i antalet dödade och skadade samt för ett antal utpekade indikatorer. Rapporten utgör underlag för 2013 års resultatkonferens i Stockholm den 24 april.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 22.
  Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2014: målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 20202015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är den sjunde av de årliga uppföljningarna av utvecklingen mot trafiksäkerhetsmålen för vägtrafiken år 2020. Rapporten redovisar och analyserar trafiksäkerhetsutvecklingen under 2014. Liksom tidigare år analyseras utfallet för antalet dödade och skadade samt för ett antal utpekade indikatorer. Rapporten utgör underlag för 2015 års resultatkonferens i Stockholm den 21 april.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 23.
  Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2015: målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 2020.2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är denåttonde av de årliga uppföljningarna av utvecklingen mot trafiksäkerhetsmålen för vägtrafiken år 2020. Rapporten redovisar och analyserar trafiksäkerhetsutvecklingen under 2015. Liksom tidigare år analyseras utfallet för antalet omkomna och skadade samt för ett antal utpekade indikatorer. Rapporten utgör underlag för 2016 års resultatkonferens i Stockholm den 27 april.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 24.
  Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2016: målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 20202017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är den nionde av de årliga uppföljningarna av utvecklingen mot trafiksäkerhetsmålen för vägtrafiken år 2020. Rapporten redovisar och analyserar trafiksäkerhetsutvecklingen under 2016. Liksom tidigare år analyseras utfallet för antalet omkomna och skadade samt för ett antal utpekade indikatorer. Rapporten utgör underlag för 2017 års resultatkonferens i Stockholm den 26 april.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 25.
  Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2017.: Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 2020.2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Varje år gör Trafikverket, i samarbete med VTI och Transportstyrelsen, en rapport som redovisar och analyserar trafiksäkerhetsutvecklingen. Denna rapport är den tionde av de årliga uppföljningarna av utvecklingen mot trafiksäkerhetsmålen för vägtrafiken år 2020. Liksom tidigare år analyseras utfallet för antalet omkomna och skadade samt för ett antal utpekade indikatorer. Rapporten utgör underlag för 2018 års resultatkonferens i Stockholm den 25 april.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 26.
  Analys av Trafiksäkerhetsutvecklingen 2018: Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 20202019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är den tionde av de årliga uppföljningarna av utvecklingen mot trafiksäkerhetsmålen för vägtrafiken år 2020. Rapporten redovisar och analyserar trafiksäkerhetsutvecklingen under 2018. Liksom tidigare år analyseras utfallet för antalet omkomna och skadade samt för ett antal utpekade indikatorer.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 27.
  Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2019: Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 20202020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är den elfte av de årliga uppföljningarna av utvecklingen mot trafiksäkerhetsmålen för vägtrafiken år 2020. Rapporten redovisar och analyserar trafiksäkerhetsutvecklingen under 2019. Liksom tidigare år analyseras utfallet för antalet omkomna och skadade samt för ett antal utpekade indikatorer.

  Rapporten är framtagen av en analysgrupp som består av analytiker från Transportstyrelsen, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och Trafikverket. Följande analytiker har deltagit i arbetet: Khabat Amin och Ryo Yamazaki (Transportstyrelsen), Åsa Forsman och Anna Vadeby (VTI) samt Rikard Fredriksson, Per Hurtig, Peter Larsson, Magnus Lindholm, Simon Sternlund, Johan Lindberg och Matteo Rizzi (Trafikverket).

  Download full text (pdf)
  Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2019
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 28.
  Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen i Region Nord 2011: målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Trafikverket Region Nord har sedan år 1999 redovisat trafiksäkerhetsutvecklingen i regionen. Årets rapport är en uppföljning mot trafiksäkerhetsmålen för vägtrafiken år 2020 samt redovisar och analyserar trafiksäkerhetsutvecklingen under 2011. Liksom tidigare år analyseras utfallet i antalet dödade och i vissa fall allvarligt skadade. Rapporten är tänkt som ett kunskapsunderlag för olika aktörer i samhället men även som stöd för olika planeringsåtgärder för att förbättra och styra mot uppsatta målnivåer för utpekade indikatorer.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 29.
  Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen i Region Stockholm 2010: målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålet 20202011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under 2011 har denna regionala analysrapport tagits fram för att beskriva den regionala trafiksäkerhetsutvecklingen i Stockholms och Gotlands län 2010. Den är en del i arbetet mot etappmålet om mest 220 dödade år 2020 i vägtrafiken och kontinuerligt minskade dödsfall i spårtrafiken.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 30.
  Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen i Region Stockholm 2015. Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 20202016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten redovisar och analyserar trafiksäkerhetsutvecklingen under 2015 i Trafikverkets Region Stockholm, som omfattar Stockholms och Gotlands län. Rapporten är ett viktigt underlag för Trafikverkets fortsatta planering av åtgärder för ökad trafiksäkerhet i regionen. Antalet omkomna på väg varierar mycket från år till år. Den långsiktiga trenden för antalet omkomna ser i dagsläget ut att minska i till­räckligt snabb takt för att klara etappmålet för 2020. Minskningen har framför allt skett för bilåkande och motorcyklister medan minskningen för fotgängare och cyklister inte går i samma takt. En av de största utmaningarna i trafiksäkerhetsarbetet är att få ned antalet allvarligt skadade. Det är tydligt att indikatorn inte är linje med nödvändig utveckling om etappmålet för år 2020 ska uppnås. För att minska antalet allvarligt skadade i trafiken måste det fortsatta arbetet sätta betydligt större fokus på en säker infrastruktur för fotgängare och cyklister. Detta är särskilt viktigt med tanke på den stadigt ökande cyklingen i regionen. Hjälmanvändningen bland cyklister är god i jämförelse med det nationella genomsnittet. En analys av trafikolyckor med cyklister som Trafikverket region Stockholm har gjort visar att majoriteten av olyckorna är singelolyckor. Ungefär en tredjedel av singelolyckorna kan kopplas till brister i drift och underhåll. Analysen visar också att olyckor med andra cyklister, gående eller mopedister är ett litet trafiksäkerhetsproblem, men att det kan bli ett växande problem. Det fortsatta arbetet för ökad säker cykling behöver lägga större vikt på en säkrare infrastruktur även på de ytor där cyklister och fotgängare är separerade från motorfordonstrafiken. Hastighetsefterlevnaden är fortfarande på en oacceptabelt låg nivå och utvecklingen är inte är i linje med vad som krävs för att nå målet. Mätningar indikerar att region Stockholm/Öst har en sämre än utvecklingen övriga regioner. En stor del av de statliga vägarna med hastighetsgräns över 80 km/tim är mötesfria. De fortsatta åtgärdsbehovet handlar om att anpassa hastighetsgränserna utifrån vägarnas trafiksäkerhetsstandard, åtgärder för säkrare sidoområden, säkrare korsningar och säkrare passager för oskyddade trafikanter. Antalet omkomna i personpåkörningar på järnväg har ökat under de senaste 10 åren. Det är dock ett stor slump­mässig variation mellan olika år. Ett antal av de mest utsatta sträckorna har fått nyligen fått nya stängsel och fler trafiksäkerhetsåtgärder kommer att genomföras under de närmaste åren.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 31.
  Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen i Region Stockholm 20162016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten redovisar trafiksäkerhetsutvecklingen under 2016 i Trafikverkets Region Stockholm, som omfattar Stockholms och Gotlands län. Rapporten är den sjätte i ordningen av de årliga uppföljningarna mot trafiksäkerhetsmålen för väg- och järnvägs¬trafiken år 2020. Utvecklingen beskrivs dels utifrån utfallet av antalet dödade och allvar¬ligt skadade, dels vilka indikatorer och områden som är viktigast att förändra och arbeta med i regionen för att etappmålet 2020 ska nås. Under 2016 omkom 33 personer i vägtrafikolyckor i regionen, vilket är en ökning jämfört med 2015. Antalet omkomna varierar mycket från år till år och påverkas till viss del av slumpmässiga variationer. Den lång­siktiga trenden för antalet omkomna ser ut att minska, men i nuläget går det inte att säga om det är till­räckligt snabb takt för att klara målet för 2020. Singelolyckorna är helt dominerande bland dödsolyckorna. Därefter kommer olyckor med fotgängare i kollision med motorfordon. Fler omkommer på det statliga vägnätet än på det kommunala. Kommunernas andel har minskat kraftig under de senaste tio åren. Majoriteten av de omkomna på det statliga vägnätet är bilister. Av dessa omkommer det flesta på vägar med hastighetsgränsen 70-90 km/tim. På det kommunala vägnätet är majoriteten av de omkomna och allvarligt skadade gående och cyklister. De senaste åren finns ett stort bortfall i registreringen till olycksdatabasen Strada. Det gäller såväl polis- som sjukhusdata. Det ger stora osäkerheter vid jämförelser bakåt i tiden. Trots bristerna i Strada är det tydligt att prognosticerat antal allvarligt skadade inte är linje med nödvändig utveckling för att nå etappmålet för år 2020. När det gäller omkomna i personpåkörningar på järnvägen har antalet nationellt sett minskat under de senaste åren. I regionen syns ännu inte samma positiva utveckling. Sammanfattningsvis krävs ett snabbt införande av ytterligare åtgärder som riktas mot en minskning av dödliga och allvarliga olyckor för både bilister och oskyddade trafikanter. På kort sikt är det främst åtgärder för hastighetsefterlevnad och sänkt medelhastighet som är det mest effektiva för att nå målet 2020. Utöver detta handlar det fortsatta åtgärdsbehovet om att anpassa hastighetsgränserna utifrån vägarnas trafiksäkerhets­standard, åtgärder för säkrare sidoområden och säkrare passager för oskyddade trafikanter. För att minska antal omkomna på järnvägen i regionen behövs, förutom fortsatt utbyggnad av stängsel och kameror, en snabb utveckling av effektiva åtgärder på och intill plattformar.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 32.
  Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen i Region Stockholm 2017: målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 20202018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport redovisar och analyserar trafiksäkerhetsutvecklingen under 2017 i Trafik- verkets Region Stockholm, som omfattar Stockholms och Gotlands län. Rapporten är den sjunde i ordningen av de årliga uppföljningarna mot trafiksäkerhetsmålen för väg- och järnvägstrafiken år 2020.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 33.
  Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen i Region Stockholm 2018: Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 20202019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport redovisar och analyserar trafiksäkerhetsutvecklingen under 2018 i Trafikverkets Region Stockholm, som omfattar Stockholms och Gotlands län. Rapporten är den åttonde i ordningen av de årliga uppföljningarna mot trafiksäkerhetsmålen för väg- och järnvägstrafiken år 2020.

  Utvecklingen beskrivs dels utifrån utfallet av antalet dödade och allvarligt skadade, dels om de utvalda indikatorerna för etappmålsarbetet går åt rätt håll och i den takt som krävs för att nå målen 2020. Sammantaget visar rapporten vilka indikatorer och områden som är viktigast att förändra och arbeta med i regionen för att etappmålet 2020 ska nås. Rapporten är därmed ett viktigt stöd för den fortsatta planeringen av trafiksäkerhetsåtgärder i regionen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 34.
  Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen i Region Väst 2018: Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 20202019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten är ersatt av publikation 2019:138

  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 35.
  Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen i Trafikverket Region Nord år 2013: målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen år 20202014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Trafikverket Region Nord har sedan år 1999 redovisat trafiksäkerhetsutvecklingen i regionen. Årets rapport är en uppföljning av trafiksäkerhetsmålens utveckling för vägtrafiken år 2020 samt redovisning och analys av trafiksäkerhetsutvecklingen under år 2013. Det görs genom att analysera läget vad gäller de omkomna och allvarligt skadade, samt de tio indikatorerna. Rapporten tar även upp utvecklingen för järnvägssäkerheten.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 36.
  Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen i Trafikverket Region Nord år 2016: målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen år 20202017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Trafikverket Region Nord har sedan år 1999 redovisat trafiksäkerhetsutvecklingen för regionen. Syftet med rapporten är att följa upp och analysera antalet omkomna och allvarligt skadade i vägtrafiken under år 2016. För att kunna följa utvecklingen över tid redovisas därför i många fall även utvecklingen över en 11-års period (2006-2016).

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 37.
  Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen i Trafikverket Region Nord år 2017: målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen år 20202018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Trafikverket Region Nord har löpande sedan år 1999 redovisat trafiksäkerhetsutvecklingen för Norrbottens- och Västerbottens län. Denna rapport redovisar och analyserar trafiksäkerhetsutvecklingen för år 2017 gentemot trafiksäkerhetsmålen för vägtrafiken år 2020. För att kunna följa utvecklingen över tid redovisas i många fall utvecklingen över en längre period (åren 2006-2017).
  Rapporten belyser sex av de tolv utpekade nationella indikatorer som är möjliga att bryta ner till regional nivå. I rapporten redovisas och analyseras trafiksäkerhetsutvecklingen utifrån antalet omkomna och allvarligt skadade samt i relation till utpekade fastslagna indikatorer, samlade eller som var för sig, bidrar till en förbättrad trafiksäkerhet.
  Materialet ska kunna fungera som ett kunskaps- och planeringsunderlag som grund för det fortsatta regionala trafiksäkerhetsarbetet. Detta för att systematiskt förbättra och styra mot uppsatta målnivåer utifrån indikatorer för att fokusera mot etappmålet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 38.
  Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen inom vägtrafik 2013: målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 20202014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är den sjätte årliga uppföljningen av utvecklingen mot trafiksäkerhetsmålen för vägtrafiken år 2020. Rapporten redovisar och analyserar trafiksäkerhetsutvecklingen under 2013. Liksom tidigare år analyseras utfallet i antalet dödade och skadade samt utifrån ett antal utpekade indikatorer. Rapporten utgör underlag för 2014 års resultatkonferens i Stockholm den 9 april.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 39.
  Analyse de l’évolution de la sécurité routière 2012: Gestion par objectifs du travail relatif à la sécurité routière vers les objectifs intermédiaires 20202014Report (Other academic)
  Abstract [fr]

  Le progrès vers les objectifs de sécurité routière pour la circulation routière en 2020 est suivi au moyen de rapports annuels. Ce rapport constitue la cinquième étape de suivi. Le rapport fournit un compte-rendu et une analyse de l'évolution de la sécurité routière en 2012. Tout comme pour les années précédentes, le résultat est analysé en termes de nombre de tués et de blessés ainsi que pour un certain nombre d'indicateurs identifiés. Le rapport est utilisé lors de la conférence sur les résultats 2013 à Stockholm le 24 avril.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 40.
  Analysis of Road Safety Trends 2010: Management by Objectives for Road Safety Work, Towards the 2020 Interim targets2011Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Analysis of Road Safety Trends 2010, Management by Objectives for Road Safety Work, Towards the 2020 Interim targets.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 41.
  Analysis of Road Safety Trends 2011: Management by Objectives for Road Safety Work, Towards the 2020 Interim targets2012Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report is the fourth annual follow-up of progress towards the road safety objectives for road traffic in 2020. The report describes and analyses road safety trends in 2011. As in previous years, the results are analysed on the basis of the number of fatalities and casualties and a number of designated indicators. The report will form the basis for the 2012 results conference in Stockholm on 23 April.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 42.
  Analysis of Road Safety Trends 2012: Management by Objectives for Road Safety Work, Towards the 2020 Interim targets2013Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The progress towards the road safety objectives for road traffic in 2020 is monitored through annual reports. This report is the fifth annual follow-up. The report describes and analyses road safety trends in 2012. As in previous years, the results are analysed on the basis of the number of fatalities and injured and a number of designated indicators.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 43.
  Analysis of road safety trends 2013: management by objectives for road safety work towards the 2020 interim targets2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report is the sixth annual follow-up of the progress towards the 2020 road safety objectives. It describes and analyses road safety trends in 2013. As in previous years, results are analysed in terms of the number of fatalities and injured as well as of a series of designated indicators.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 44.
  Analysis of road safety trends 2014: management by objectives for road safety work towards the 2020 interim targets2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report is the seventh annual follow-up of the progress towards the 2020 road safety objectives. It describes and analyses road safety trends in 2014. As in previous years, results are analysed in terms of the number of fatalities and injured as well as of a series of designated indicators.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 45.
  Analysis of road safety trends 2017: Management by objectives for road safety work towards the 2020 interim targets2019Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report is the tenth of the annual follow-up of the progress towards the road safety objectives for road traffic safety in Sweden by 2020. It describes and anal- yses the development of traffic safety in 2017. As in previous years, the results are analysed in terms of the number of fatalities and injuries as well as of a series of safety performance indicators.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 46.
  ATK årsrapport 20182019Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) är ett system för automatisk hastighetsövervakning med kameror. Målet med trafiksäkerhetskameror är att sänka medelhastigheten på våra mest olycksdrabbade vägar och att på det sättet få ner antalet döda och allvarligt skadade. Systemet förvaltas av Trafikverket och Polisen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 47.
  ATK årsrapport 20192020Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) är ett system för automatisk hastighets- övervakning med kameror. Målet med trafiksäkerhetskameror är att sänka medelhastigheten på våra mest olycksdrabbade vägar och på det sättet minska antalet döda och allvarligt skadade. Systemet förvaltas av Trafikverket och Polismyndigheten.

  Download full text (pdf)
  ATK årsrapport 2019
  Download (jpg)
  AKT omslagsbild
 • 48.
  Betydelsen av bälte: Analys av omkomna i personbil i Stockholms län mellan 2005-20092010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna publikationär en djupanalys av bältesanvändning bland dödade personbilister i Stockholms län mellan åren 2005 och 2009. Studien beskriver omständigheterna kring bilister som har omkommit till följd av en vägtrafikolycka, där fokus ligger på bältesanvändningen. Rapporten beskriver skillnader mellan de som har använt och de som inte har använt bälte.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 49.
  Bilbältesanvändning i dödsolyckor: En analys av vägtrafikolyckor i Sverige 2005-01-01 till 2009-06-302010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Dödsfall i personbil, lastbil och buss under perioden 2005-01-01 till 2009-06-30 som registrerats i Trafikverkets databas med dödsolyckor, djupstudieklienten, har analyserats. Naturliga dödsfall där krockvåldet inte haft någon betydelse för dödsfallet har tagits bort. I 42 procent av de analyserade dödsfallen har bilbälte inte använts. Detta innebär att mer än en fjärdedel av landets samtliga ca 350 omkomna i vägtrafikolyckor utgörs av obältade personer i personbil, lastbil eller buss. Sjutton hypoteser ställdes upp och denna studie har bekräftat eller förkastat dessa. ​Vid beställning av tryckta exemplar tillkommer en avgift för porto.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 50.
  Bilbältesanvändning i Sverige 20182019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Bilbältesanvändningen i personbilar i ett antal syd- och mellansvenska städer har mätts sedan 1983. Observationerna gjordes under augusti – september år 2018. Sammanlagt observerades 25 377 personbilar, 531 taxibilar samt 10 459 övriga bilar, huvudsakligen vans och personbilsliknande fordon.

  Det har skett en stadig ökning av bältesanvändningen i personbilar sedan mätningens start. Användningen bland förare, framsätespassagerare har under hela mätserien legat på en högre nivå än för baksätespassagerare, framför allt för vuxna baksätespassagerare. Resultat från 2018 års studie visar på en marginell ökning av förarnas bilbältesanvändning, 98,7 procent, jämfört med 98,1 procent år 2017. Även framsätespassagerarna har en hög bältesandel som ökade till 98,5 procent, 2017 var användningen 97,8 procent.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  Omslag
123 1 - 50 of 128
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
v. 2.35.10