Change search
Refine search result
1 - 9 of 9
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Al-Emrani, Mohammed
  et al.
  Hakimi, Poja Shams
  Post weld treatment2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Svetsefterbehandling är ett sätt att förbättra utmattningsegenskaperna hos stål- och aluminiumkonstruktioner och är idag en vanlig metod i många industrier tack vare den markanta förbättringen som erhålls. Inom broindustrin har stål- och samverkansbroar tappat konkurrenskraft de senaste åren på grund av höga krav på utmattningsdimensioneringen, vilket resulterat i mer materialanvändning. Fastän erfarenheten av svetsefterbehandling inte kommit lika långt i denna industri visar studier på att stora besparingar med upp till 28 % materialreduktion kan uppnås för en bro. I kombination med det faktum att högre materialhållfasthet kan öka utmattningshållfastheten efter svetsefterbehandling fås betydliga ekonomiska fördelar både i byggskedet och ur ett livscykelperspektiv samt inte minst fördelar för miljön. I denna rapport presenteras exempel på tio nya och gamla broar som har blivit svetsefterbehandlade samt internationella studier rörande rekommendationer för utvärdering av förbättring i utmattningshållfasthet och process och kvalitetssäkring. Dessutom presenteras studier som berör modellering av svetsefterbehandling med finita element för att sammanfatta kunskapen som finns inom området. Dessa inkluderar simulering av egenspänningar, svetsefterbehandlingens effekter samt utmattningsbeteendet. Detta är av vikt för att utföra parameterstudier inför tillämpning på broar.

  Download full text (pdf)
  Post weld treatment
 • 2. Claeson-Jonsson, Christina
  et al.
  Olofsson, Thomas
  Josephson, Per-Erik
  Kartläggning av resursförbrukning i ett anläggningsprojekt för att öka insikt och stimulera innovationer för industriellt tänkande – en förstudie2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Samhället, industrin och enskilda företag har det gemensamt att de står inför två ständiga utmaningar, som i allra högsta grad gäller anläggningsbyggandet. Den ena utmaningen är att ständigt öka kundvärdet, vilket särskilt syftar på att utveckla produktens egenskaper och funktioner. Den andra utmaningen är att ständigt minska resursförbrukningen under såväl produktframtagningen som under produktanvändningen. Inte minst ställer regering och riksdag allt tydligare krav på att beställare och utförare visar en högre grad av effektivitet i att utveckla transportinfrastrukturen. Idag saknas kunskap om hur mycket resurser som förbrukas i produktframtagningen i enskilda projekt. Vilka resurser används när under projekttiden och vilket värde tillför förbrukade resurser produkten vid olika tidpunkter? En förklaring till denna avsaknad av kunskap är att byggprojekt är omfattande, med många aktörer involverade under olika tidsskeden och att det för var och en finns många dolda processer som förbrukar resurser. Denna okunskap kan leda till felaktiga slutsatser och beslut som är baserade på bristfällig information. Det övergripande målet är att bidra till ”mer byggnadsverk för pengarna”, dels i betydelsen ökad resurseffektivitet och dels i betydelsen bättre produkter. Detta mål baseras på antagandet (a) att det förekommer många (icke värdeskapande) aktiviteter som slukar resurser och (b) att effektivare processer leder till bättre produkter. Det baseras också på en uppfattning om att det för att skapa en internationellt konkurrenskraftig svensk anläggningsbransch krävs en betydligt större kunskap om hur processerna faktiskt ser ut. Det specifika syftet med denna förstudie är att undersöka möjligheterna att kartlägga resursförbrukningen. Genom att följa ett anläggningsprojekt har vi kunnat kartlägga de olika aktörernas resursanvändning över tiden. Resultaten visar att ett stort antal olika aktörer är inblandande under projektets gång vilket utgör en stor risk för informationsglapp i överlämnande mellan olika skeden. I och med den utdragna tidsperioden finns det även stor risk för att de analyser som gjordes i ett tidigt skede måste göras om då samhälls- och teknikutvecklingen förändrats. Slutligen kan vi konstatera att bättre uppföljning av förbrukade resurser över tid kopplade till värdetillförsel till produkten är en förutsättning för att kunna förbättra byggprocessen. Införandet av BIM utgör också en möjlighet dels för att få ett kontinuerligt informationsflöde men också för att strukturerat kunna följa upp de innovationer som testas i individuella projekt.

  Download full text (pdf)
  Kartläggning av resursförbrukning i ett anläggningsprojekt för att öka insikt och stimulera innovationer för industriellt tänkande – en förstudie
 • 3. Halim, Adrian
  State of the art Underground Ventilation2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ventilation is a key issue for underground facilities. The ventilation is needed to provide breathing air to personnel in the facilities, to provide good air quality by removing atmospheric contaminants such as gases and dust, to provide air conditioning (cooling/heating) for personnel in the facilities, and to provide oxygen and cooling for operating vehicles in the facilities. Electrical power to provide ventilation in an underground facility is one of the main components of the total power consumption in that facility. Depending on the surface climatic condition and the depth of the facility, air conditioning (heating/cooling) might be required. In a sub-arctic climate region such as in northern Sweden, the air has to be heated to prevent freezing airways and to provide a comfortable condition for the personnel, and when the facility is at a great depth (> 1000 m), due to high virgin rock temperature, the fresh air usually have to be cooled, like in deep mines in Australia, Canada, and South Africa. In Swedish deep mines, currently heat is not a serious issue, but it might become one in the future as the mines get deeper. The electrical power consumption can comprise up to 40% of the total underground mine power consumption, which is a significant proportion (e.g. Kocsis, 2009; Halim and Kerai, 2013). This feasibility study consists of a survey among the mining companies and tunnel owners (such as Trafikverket) and the universities that have done research and design projects within the field. The project has identified the current knowledge within this area, and the gap between the technology/practice used currently and the available technology, and the potential for further improvements in the future. A review on ventilation system in other areas such as buildings and farms was also carried out in order to identify any of its technologies that can be employed for improving ventilation system in underground facilities. This study found that there are several new technologies that can be used to address challenges faced by underground facilities in Sweden: improving air quality in the deep part and reducing ventilation costs. Several research proposals for investigating the application of these technologies are proposed in this report. The study also indicates that there is a lack of technical expertise in underground ventilation within the industries in Sweden. It was observed that in many cases, the person who is in charge of ventilation does not have a specialisation in underground ventilation. The same situation exists among universities in Sweden. An improvement has recently been made by Luleå University of Technology (LTU), in which it has recruited a Senior Lecturer with expertise in underground ventilation. The person has previously worked as a practitioner and as an academic in Australia, one of leading mining nations in the world. This is the first step to address this issue. However, there is still much work to be done. A specific training program to educate underground ventilation to practitioners in underground mines and traffic tunnels should be established in the future.

  Download full text (pdf)
  State of the art Underground Ventilation
 • 4.
  Krantz, Jan
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Byggkonstruktion och -produktion.
  Larsson, Johan
  Luleå tekniska universitet, Byggkonstruktion och -produktion.
  Lu, Weizhuo
  Luleå tekniska universitet, Byggkonstruktion och -produktion.
  Olofsson, Thomas
  Luleå tekniska universitet, Byggkonstruktion och -produktion.
  Assessing Embodied Energy and Greenhouse Gas Emissions in Infrastructure Projects2015In: Buildings, E-ISSN 2075-5309, Vol. 5, no 4, p. 1156-1170Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Greenhouse gas (GHG) emissions from construction processes are a serious concern globally. Of the several approaches taken to assess emissions, Life Cycle Assessment (LCA) based methods do not just take into account the construction phase, but consider all phases of the life cycle of the construction. However, many current LCA approaches make general assumptions regarding location and effects, which do not do justice to the inherent dynamics of normal construction projects. This study presents a model to assess the embodied energy and associated GHG emissions, which is specifically adapted to address the dynamics of infrastructure construction projects. The use of the model is demonstrated on the superstructure of a prefabricated bridge. The findings indicate that Building Information Models/Modeling (BIM) and Discrete Event Simulation (DES) can be used to efficiently generate project-specific data, which is needed for estimating the embodied energy and associated GHG emissions in construction settings. This study has implications for the advancement of LCA-based methods (as well as project management) as a way of assessing embodied energy and associated GHG emissions related to construction.

 • 5. Malmtorp, Jan
  et al.
  Lundman, Peter
  Byggprocessen och produktiviteten2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna studie har kommit till för att stärka pågående arbete med att förbättra produktiviteten i anläggningsbyggandet. Den har utgått från den motsägelsefulla bilden av dagens byggande där det, å ena sidan, hävdas att produktiviteten är dålig och utvecklingen svag och, å andra sidan, hävdas att den ständiga tillkomsten av resurssnålare produktionsmetoder, mer effektiva maskiner och bättre byggmaterial borde innebära förbättringar. Viktigast har därför varit vad som är sant och inte om produktiviteten, vad som driver den och hur den kan förbättras. Arbetet har utförts i två delar. Den första delen omfattar en genomgång av litteraturen. Den består av en jämförelse mellan statliga utredningar och forskning. Den andra delen, och för vilken litteraturgenomgången varit vägledande, omfattar en processgenomgång. Den består av en analys av hur kvalitet, tider och kostnader påverkas av externa och interna faktorer vid anläggningsbyggande, exemplifierat med tunnelbyggnation. De externa faktorerna omfattar den tekniska utvecklingen och de ökade kraven på arbetsmiljö och omgivningspåverkan. De interna faktorerna omfattar hur olika problem i genomförandet påverkar produktkvalitet, genomförandetid och produktkostnad. Genom detta har det kunnat tecknas en generell bild av vad som styr produktiviteten och därigenom också hur den kan påverkas. Resultaten indikerar att det saknas grund för att hävda att produktiviteten är dålig eller att utvecklingen är svag. Det indikeras också att effektiviteten i byggandet ökar på lång sikt, även om det inte har påträffats några data som visar att enhetspriserna sjunker. Utvecklingstakten uppfattas dock som låg. Detta beror bl.a. på högre krav på omgivningspåverkan och högre arbetsmiljökrav. Det beror också på att teknikutvecklingen är fragmenterad och sker utifrån ett konkurrensperspektiv i stället för att vara process – produktbaserad. Ny teknik kan därmed leda till både högre och lägre produktivitet på grund av svag koppling till den process som den avser att utveckla. Fragmenteringsproblemet indikeras även på ett mer övergripande plan. Detta avser den svaga kopplingen mellan byggandets olika genomförandeskeden, d.v.s. mellan planering, byggande och drift. Detta har bl.a. resulterat i att inget av de statliga betänkanden som studerats har sett sambandet mellan planeringskvalitet och byggeffektivitet som viktigt. I stället framhålls åtgärder som t.ex. konkurrens, affärsformer och utvecklad beställarroll som viktiga att arbeta vidare med, samtidigt som det inte redovisas något empiriskt eller analytiskt stöd för att de har någon koppling till konkreta orsaksförhållanden. Forskningen lyfter dock fram planering som en central del av möjligheterna till ett effektivt byggande, framför allt som medel för att reducera slöseriet. Flera av de statliga betänkandena visar ett tydligt intresse för de möjligheter som kan följa av ett ökat industriellt tänkande. Emellertid uppmärksammas inte det industriella tänkandets centrala tes om att det finns en koppling mellan upprepning och förutsägbarhet. Detta resulterar i att planeringens betydelse för det effektiva byggandet också förbises. Enligt processlitteraturen kan detta vara särskilt relevant vid de mycket korta serier som är aktuella vid anläggningsbyggande, d.v.s. få tillverkade enheter per process. Detta beror på att korta serier har lägre förutsägbarhet än långa serier, d.v.s. sådana serier som är aktuella vid BYGGPROCESSEN OCH PRODUKTIVITETEN – FÖRSTUDIE ii tillverkning av bilar, datorer m.m. Processlitteraturen ger också svar på vad som bör göras åt detta, nämligen ”planera in” slutproduktens kvalitet. Frågan om förutsägbarhet är nära knuten till kvalitetsteknik. Den är också nära knuten till frågan om riskhantering, inte minst genom att begreppet risk definieras som ”osäkerhetens effekt på mål”. Detta belyser även en av anläggningsbyggandets mest centrala och komplexa frågor, nämligen nödvändigheten av att precisera närmevärden för att kunna göra kalkyler och vikten av att förstå avvikelseriskerna vid användningen av samma närmevärden. Av dessa två, riktas nästan all uppmärksamhet mot närmevärdena medan frågan om hur säkra eller osäkra de är tilldrar sig mindre intresse. Även om användningen av successivkalkyler har ökat, och insikterna om osäkerheternas närvaro ökat i samma utsträckning, leder utförandet av dem inte till någon ökad effektivitet i byggandet då de inte påverkar osäkerheternas storlek, det bara synliggör dem. De leder inte heller till något tydligt lärande då detta kräver förståelse av de enskilda orsakerna till osäkerheterna. Successivkalkylering kan därför ses som ett verktyg för att mäta osäkerheter, medan det krävs andra åtgärder för att reducera dem. Kunskap från båda håll öppnar därmed dörren för ett iterativt planeringsförfarande, där det är relevant att ställa krav på acceptabla osäkerheter innan upphandling. Detta grundas på att de osäkerheter som är aktuella då kontraktet skrivs på, också är de som kommer att behöva hanteras under bygget. Den utförda förstudien redovisar en konceptuell modell över sambanden mellan kvalitet, tid och kostnad vid utförande av tunnlar. Trots avgränsningen bedöms modellen ändå kunna appliceras på anläggningsbyggande i allmänhet. Modellen lyfter fram frågan om kvalitet som grunden för möjligheterna att kunna förutsäga de detaljerade aspekterna av genomförandet i ett bygge. Detta beror på att brist på kvalitet, d.v.s. kvalitetsbrist, medför kostnadsökningar på grund av försämrade förutsättningar att genomföra den återstående processen, tillsammans med det ökade behovet av korrigerande åtgärder. Det ökar därmed också behovet av tid. Detta sätter därmed fingret på det centrala problemet: Toleranserna mellan tillåtna minimi- och maximivärden för varje parameter som krävs för att med tillräcklig noggrannhet kunna beräkna tider och kostnader för byggande av anläggningar är för stora eller för dåligt kända. Det fortsatta arbete som föreslås, föreslås riktas mot ett antal utpekade insatsområden som tar sin utgångspunkt i ovanstående problemställning. De är:  Tydligare krav och bättre förutsägbarhet i miljöarbetet: för att begränsa osäkerheterna vid prognostisering av vilka krav som kommer att gälla för byggande och drift föreslås att möjligheterna att införa nationella gränsvärden undersöks, d.v.s. på samma sätt som inom arbetsmiljöarbetet. Exempel: buller, vibrationer, stomljud m.m. Prognossvårigheterna rörande åtgärders effekt bör också undersökas för identifiering av förbättringsmöjligheter.  Begränsa osäkerheterna innan entreprenadarbetena upphandlas: mot bakgrund av att det är mer kostnadseffektivt att hantera osäkerheter i planeringsskedet än i byggskedet föreslås att tyngdpunkten i anläggningsbyggandet förskjuts mot det som utförs innan det upphandlas några entreprenader. Att driva utvecklingen i denna riktning bedöms vara den enskilt viktigaste punkten i detta program, samtidigt som det också är den enda punkt som stödjer samtliga andra. För att förverkliga detta bedöms två typer av insatser krävas, dels en övergripande insats, och dels insatser som adresserar de enskilda osäkerheterna. Då den BYGGPROCESSEN OCH PRODUKTIVITETEN – FÖRSTUDIE iii övergripande insatsen förutsätter att tids- och kostnadskonsekvenserna av osäkerheterna för byggandet och dess logistik kan simuleras i 5D innan upphandling, föreslås att det undersöks vilka möjligheter det finns att utveckla ett sådant beslutsstöd (pågående BIM-satsning ses som en hörnsten). Då arbetet med att reducera enskilda osäkerheter kräver specifika val för varje osäkerhet, föreslås att redan påbörjat arbete rörande osäkerheter avseende bergförstärkning vid tunnelentreprenader fullföljs. Det föreslås också att de osäkerheter som gäller för prognostisering och utförande av tätning och frostsisolering undersöks på motsvarande sätt. Annat som föreslås undersökas närmare avser kostnaderna för markåtkomst och kommuners och länsstyrelsers tilläggskrav. Genom att på detta sätt ständigt öka kunskapsmassan om enskilda osäkerheter, stöds också det övergripande arbetet med simuleringar.

  Download full text (pdf)
  Byggprocessen och produktiviteten
 • 6. Malmtorp, Jan
  et al.
  Lundman, Peter
  Byggprocessen och produktiviteten: Förstudie om kostnaderna vid byggande av anläggningar2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under lång tid har anläggningsbranschen varit föremål för kritik. Till största delen har den varit riktad mot byggprojektens problem med att innehålla kontrakterade tider och kostnader. På senare år har den i stället mera avsett produktiviteten och hur den kan förbättras, d.v.s. hur branschutvecklingen kan fås att närma sig den som industrin i övrigt visar upp. 1.2 Problem Att det är produktiviteten och dess utveckling som är branschens huvudproblem står inte oemotsagt. Relevansen i denna kritik kan därför behöva undersökas, i synnerhet som den kommer från både forskar- och byggarhåll. En del av den kritik som framförts avser svårigheterna att mäta produktiviteten. En annan avser hur det kan komma sig att den ständiga tillkomsten av resurssnålare produktionsmetoder, bättre byggmaterial och effektivare maskiner i slutänden ändå inte verkar leda till förbättrad produktivitet. Sammantaget innebär detta att det förefaller råda en övergripande osäkerhet om hur det är ställt med produktiviteten i anläggningsbranschen, likväl som hur den utvecklas och vad det är som driver denna utveckling. Det svar som den utförda studien av statliga utredningar och forskning ger om produktiviteten i anläggningsbranschens är: Det råder en övergripande osäkerhet om hur det är ställt med produktiviteten, vad som driver den framåt och hur den kan förbättras. Det finns också flera skillnader mellan de statliga utredningarna och forskningen. Några av de viktigaste är: − Skillnaderna mellan de statliga utredningarna och forskningen är större än skillnaderna mellan enbart de statliga utredningarna. Sistnämnda gäller också forskningen. − De statliga utredningarna präglas i högre grad av utredarnas uppfattningar än av vad som kan styrkas empiriskt, d.v.s. de präglas av större osäkerheter än forskningen. − Nyttan med ändrade roller i uppdragen samt ändrade ersättnings- och entreprenadformer saknar eller har svag empiriskt underbyggnad, d.v.s. effekten av sådana åtgärder är osäker. − Det statliga utredningsarbete som omfattar industriellt tänkande fångar inte upp viktiga nyckelbegrepp på samma tydliga sätt som forskningen.

  Download full text (pdf)
  Byggprocessen och produktiviteten: Förstudie om kostnaderna vid byggande av anläggningar
 • 7. Olofsson, Thomas
  Slutrapport: Utveckling av produkt- och processplattformar för byggnadsverk2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Produktplattformar för husbyggnad har under 2000 talet införts av en rad svenska byggbolag (Segerstedt och Olofsson 2010, Johnsson 2013). Produktplattformar består av moduler som kan konfigureras så att den slutliga produkten kan anpassas efter kundens önskemål, (Robertson och Ulrich, 1998). Den grundläggande idén är att kunna återanvända utvecklade moduler och komponenter över så många varianter som möjligt. Forskningsprojektet ”Utveckling av produkt- och processplattformar för byggnadsverk” som startade 2014 (kontraktet blev underskrivet i oktober) syftar till att ta fram principer och metoder för utveckling av industriella metoder inom anläggningsbyggande. Deltagande parter har varit avdelningen för Industriellt och hållbart byggande vid Luleå tekniska universitet och Design Evolution ett helägt dotterbolag till Tyréns AB. Projektet har nu pågått i mer än 2 år och kommer att avslutas vid årsskiftet 2016/2017. Denna rapport utgör slutrapporteringen av projektet. Syftet har varit att ta fram generiska principer och metoder för utveckling av industriella produkt och processplattformar för byggnadsverk inom anläggningsbyggande genom att undersöka hur plattformar kan utvecklas, användas i projekteringen och produktionsplanering för att effektivisera byggprocessen ur ett tids-, kostnads- och energiperspektiv. Fyra forskningsfrågor har definierats: FF1: Hur kan konfigurerbara koncept och produkter introduceras redan i planprocessen? FF2: Hur skall prestandadokumenten genereras (ritningar, konstruktionsberäkningar m.m.) för att underlätta trafikverkets kontroll i planprocessen? FF3: Hur skall processplattformen definieras för att utifrån konfigurerad produkt kunna planera produktionen ur ett tids-, kostnads- och energiperspektiv FF4: Hur påverkar konfiguratorer upphandlingsformer av projektörer och entreprenörer i plan och byggskedet?

  Download full text (pdf)
  Slutrapport: Utveckling av produkt- och processplattformar för byggnadsverk
 • 8.
  Olofsson, Thomas
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Industriellt och hållbart byggande.
  Jensen, Patrik
  Design Evolution.
  Lu, Weizhuo
  Luleå tekniska universitet, Industriellt och hållbart byggande.
  Larsson, Johan
  Luleå tekniska universitet, Industriellt och hållbart byggande.
  Product and Process Platforms in Transport Infrastructure Projects2016In: IABSE CONGRESS, STOCKHOLM, 2016: Challenges in Design and Construction of an Innovative and Sustainable Built Environment / [ed] Lennart Elfgren, Johan Jonsson, Mats Karlsson, Lahja Rydberg-Forssbeck and Britt Sigfrid, CH - 8093 Zürich, Switzerland, 2016, p. 529-536Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Construction is traditionally a trade that produces unique, one-off products designed specifically according to the project requirements. However, recently developed flexible product and process platforms in industrialized house building based on the theory of mass customisation offer products that can be customized to a large extent with affordable costs. In this paper we present a framework for how a product and process platform can be developed and used in a traditional engineer-to-order design and construction of transport infrastructure products. The framework is exemplified in a case study, where a typical concrete bridge type is modularised and customized using a product configurator.  A database driven simulation model using process patterns and values stored in the platform, is then constructed to test the buildability of the bridge configuration. The results presented provide evidence that product and process platforms can support the design, and planning process of transport infrastructure projects, by integrating product and process information. The results specifically demonstrate how product configuration and database-driven simulation can be used to evaluate the effects of design alternatives and construction methods on performance measures such as productivity and environmental impact.

 • 9.
  Olofsson, Thomas
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Industriellt och hållbart byggande.
  Jensen, Patrik
  Design Evolution.
  Lu, Weizhuo
  Luleå tekniska universitet, Industriellt och hållbart byggande.
  Larsson, Johan
  Luleå tekniska universitet, Industriellt och hållbart byggande.
  Product and Process Platforms in Transport Infrastructure Projects2016In: IABSE CONGRESS, STOCKHOLM, 2016: Challenges in Design and Construction of an Innovative and Sustainable Built Environment / [ed] Lennart Elfgren, Johan Jonsson, Mats Karlsson, Lahja Rydberg-Forssbeck and Britt Sigfrid, CH - 8093 Zürich, Switzerland, 2016, p. 529-536Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Construction is traditionally a trade that produces unique, one-off products designed specifically according to the project requirements. However, recently developed flexible product and process platforms in industrialized house building based on the theory of mass customisation offer products that can be customized to a large extent with affordable costs. In this paper we present a framework for how a product and process platform can be developed and used in a traditional engineer-to-order design and construction of transport infrastructure products. The framework is exemplified in a case study, where a typical concrete bridge type is modularised and customized using a product configurator.  A database driven simulation model using process patterns and values stored in the platform, is then constructed to test the buildability of the bridge configuration. The results presented provide evidence that product and process platforms can support the design, and planning process of transport infrastructure projects, by integrating product and process information. The results specifically demonstrate how product configuration and database-driven simulation can be used to evaluate the effects of design alternatives and construction methods on performance measures such as productivity and environmental impact.

1 - 9 of 9
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf