Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (2 of 2) Show all publications
Grumert, E. & Pereira, I. (2021). Connected vehicles in traffic signals: effects in Swedish traffic signal conditions. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Connected vehicles in traffic signals: effects in Swedish traffic signal conditions
2021 (English)Report (Other academic)
Alternative title[sv]
Uppkopplade fordon i trafiksignaler : effekter i svenska trafikförhållanden
Abstract [en]

Connected vehicles can be used in two ways in traffic signal control: (1) as a complement to, or for removing of, stationary detectors and to give more detailed information about position, speed, etc. of individual vehicles with the goal to optimize the traffic signal control strategy or (2) to receive information about the traffic signal status for optimization of the connected vehicles movements when traversing the intersection or for optimization of the traffic system. In Sweden, a traffic actuated control strategy is commonly used, where the traffic signal status is adjusted based on detection of individual vehicles. It is today unclear if connected vehicles can be used in the current Swedish traffic signal control settings or if the control strategy must be adapted to better take advantage of connected vehicle information.

The purpose with this report is to investigate how, and if, connected vehicles can be incorporated in the current Swedish traffic signals when the goal is to improve the traffic performance in the intersection. The report presents results from the review of existing systems and in field tested connected traffic signals together with results from a workshop with experts in the field of Swedish traffic signals.

Abstract [sv]

Uppkopplade fordon kan bidra på två sätt i trafiksignaler: (1) som ett komplement till (eller för att ta bort) stationära detektorer och för att delge mer detaljerad information om position, hastighet etc. med målet att optimera styrstrategin i trafiksignalen eller (2) som mottagare av information av trafik-signalens status (grönt/gult/rött) för optimering av det uppkopplade fordonets färd genom korsningen eller för optimering av trafiksystemet. I Sverige används vanligtvis en trafikstyrd styrstrategi, där trafiksignalens status justeras utifrån detektering av enskilda fordon. Det är idag oklart hur uppkopplade fordon kan användas i nuvarande svenska trafiksignaler eller om styrstrategin måste anpassas för att bättre utnyttja information från uppkopplade fordon. 

Syftet med denna rapport är att undersöka hur och om uppkopplade fordon kan inkorporeras i nuvarande svenska trafiksignaler då målet är att öka framkomligheten i korsningen. I rapporten presenteras resultat från granskningen av befintliga och i fältförsök testade uppkopplade trafiksignaler, samt slutsatser från den workshop med experter inom området svenska trafiksignaler som har genomförts inom ramen för projektet.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2021. p. 71
Series
Trafikverkets forskningsportföljer
National Category
Transport Systems and Logistics
Research subject
FOI-portföljer, Möjliggöra
Identifiers
urn:nbn:se:trafikverket:diva-5783 (URN)
Projects
Effekter av samverkande trafiksignaler
Funder
Swedish Transport Administration, TRV 2017/50797
Available from: 2023-02-06 Created: 2023-02-06 Last updated: 2023-02-14Bibliographically approved
Grumert, E., Bernhardsson, V., Strömgren, P., Gundlegård, D., Olstam, J., Ekström, J. & Ringdahl, R. (2021). Effects of incidents on motorways: a proposed methodology for estimating and predicting demand, duration and capacity for incident management. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Effects of incidents on motorways: a proposed methodology for estimating and predicting demand, duration and capacity for incident management
Show others...
2021 (English)Report (Other academic)
Alternative title[sv]
Incidenters påverkan på motorvägar : ett förslag på metodik för att skatta och prediktera trafikefterfrågan, incidentens varaktighet och kapacitet för incidenthantering
Abstract [en]

Effective traffic incident management is important to minimize negative impacts of congestion caused by incidents. Predictions of the traffic state at the incident site and its surrounding road network, together with an estimate of incident duration, can be used to get increased knowledge about current and future incident characteristics. 

The aim is to propose methods for estimating capacity, duration and demand profiles in case of an incident, and to explore how the level of detail and the possibility to identify explanatory variables for incidents with similar characteristics given currently available data sources affects the proposed methods. The knowledge obtained within the project is intended to be used for incident management. 

The report presents a methodology for predicting capacity, traffic demand, and incident duration, when none of the parameters are known. The proposed methods can be used as input to traffic models, when the purpose is to perform scenario-based analysis and real-time predictions to be used in the decision-making processes for traffic management/control, but also for predicting travel times which can be communicated to road users.

A motorway use-case study area south of Stockholm is used to propose methods for predicting incident duration, capacity and demand profiles based on the availability of data. The methodology is evaluated by using the predicted variables as input in a scenario-based analysis with two queue models.

Abstract [sv]

Effektiv incidenthantering är viktigt då man vill minimera trängsel till följd av incidenter. Prediktering av framtida trafikförhållanden vid incidentplatsen och dess omgivande vägnät, tillsammans med en uppskattning av incidentens varaktighet, kan användas för att få ökad kunskap om nuvarande och framtida utveckling till följd av incidenter med specifika egenskaper.

Syftet med denna studie är att föreslå metoder för att skatta kapacitet, varaktighet och efterfrågan för incidenter med olika egenskaper, samt att undersöka hur detaljnivån och möjligheten att identifiera förklaringsvariabler för incidenter med liknande egenskaper givet tillgängliga datakällor påverkar de föreslagna metoderna. Kunskapen som erhållits i projektet avsedd att användas för incidenthantering.

Rapporten presenterar en metodik för att prediktera kapacitet, trafikefterfrågan och varaktigheten av incidenter när ingen av parametrarna är kända. Den föreslagna metodiken kan användas för att förse trafikmodeller med input då syftet är att utföra scenariobaserad analys och realtidspredikteringar som ska användas i beslutsprocessen för trafikledning/styrning vid incidenter, men också för att förutsäga förändrade restider till följd av incidenten som skulle kunna kommuniceras till trafikanter.

En motorvägssträcka söder om Stockholm används som fallstudieområde för att föreslå metoder för att prediktera varaktighet, kapacitet och efterfrågan vid incidenter baserat på tillgängligheten av data. Den föreslagna metodiken utvärderas genom att använda de predikterade variablerna som input i en scenariobaserad analys med två kömodeller.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2021. p. 96
Series
Trafikverkets forskningsportföljer
National Category
Transport Systems and Logistics
Research subject
FOI-portföljer, Möjliggöra
Identifiers
urn:nbn:se:trafikverket:diva-5784 (URN)
Projects
CTR - Incidenters inverkan på kapacitet och trafikföring
Funder
Swedish Transport Administration, TRV 2017/68538
Available from: 2023-02-06 Created: 2023-02-06 Last updated: 2023-02-07Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-5531-0274

Search in DiVA

Show all publications