Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Alternative names
Publications (1 of 1) Show all publications
Faith-Ell, C. & Levin, L. (2012). Jämställdhet och genus i infrastrukturplanering: en studie av tillämpningen inom järnvägsplaneringen. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Jämställdhet och genus i infrastrukturplanering: en studie av tillämpningen inom järnvägsplaneringen
2012 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Gender equality in infrastructure planning : a study of implementation in railway planning
Abstract [sv]

Syftet med den här rapporten är att redovisa resultatet av forskningsprojektet Jämställdhet och genus i järnvägsplaneringen. Vidare syftar rapporten till att bidra med ett förslag på hur olika transportmyndigheter systematiskt kan arbeta med att integrera jämställdhet i infrastrukturplaneringen. Forskningsprojektet har genomförts på uppdrag av först Banverket och sedan Trafikverket (efter transportmyndigheternas omorganisation). Projektet vilar på etablerad genusteori och samhällsvetenskaplig forskningsmetodik. Projektet genomfördes som tre huvudsakliga delstudier som genomfördes efter varandra: 1) kunskapsbyggande studie baserad på fallstudie av existerande praktik Svealandsbanan och Mälarbanan och en litteraturstudie; 2) utveckling av förslag till metod; 3) implementeringsstudie Simrishamnsbanan och Sydostlänken. Avslutningsvis, utvärdering av metod och analys.Tre huvudsakliga teman identifieras som nyckelområden för Trafikverkets arbete med jämställdhetsintegrering i infrastrukturplaneringen:

  • Att arbeta med jämställdhetspolitiska mål
  • •Verktyg och metoder som syftar till styrning av organisationers arbete utifrån specifika mål
  • •Verktyg och modeller för konsekvensbeskrivning av jämställdhet.

En slutsats är att även om Trafikverket har initierat ett arbete med jämställdhetsmål i transportplaneringen behöver man arbeta mer med att utveckla både policy och planeringsverktyg. Transportplaneringen ska ha metoder för att göra sociala konsekvensbedömningar, vilket i den del som här studerats (jämställdhetsintegrering) upplevs saknas av såväl tjänstemän, politiker och planerare. Föreliggande rapport föreslår en metod med olika steg från upphandling till genomförande och utvärdering (olika delar svarar mot myndighetens interna respektive externa jämställdhetsarbete).

Abstract [en]

The aim of this report is to present the results of the research project Gender equality in railway planning. Furthermore, the report aims to contribute with a suggestion of how different transport authorities can systematically work with gender mainstreaming in infrastructure planning. The research

project was conducted on behalf of the Swedish Rail Administration (Banverket) which changed into the Swedish Transport Administration (Trafikverket) after the reorganisation of the Swedish transport authorities. The project relies on established gender theory and social science research methodology. The research project was implemented through three sub-studies that were carried out successively: 1) knowledge-building study based on case studies of existing practice in railway construction in Svealandsbanan and Mälarbanan and a literature review; 2) development of a proposed method for implementation of gender equality in railway planning, 3) implementation study in Simrishamnsbanan

and Sydostlänken. Finally, an evaluation of methods and analyses was carried out. Three main themes were identified as key areas for the Swedish Transportation Administration's work with gender mainstreaming in infrastructure planning:

  • To work with gender equality objectives
  • •Tools and methods aimed at leading the organization's work on the basis of specific goals
  • •Tools and models for impact assessment of gender equality.

One conclusion of the research project is that although the Swedish Transportation Administration has initiated work with gender equality in transport planning, the authority needs to work more on developing both policy and planning. Transport planning should have the means to do social impact assessment, which is a methodology that the present research project suggests for the area of gender equality and other social aspects in transport planning and which is also perceived absent of officials, politicians and planners. This report proposes a method with different steps from procurement to implementation and evaluation (different parts corresponding to the transport authorities' internal and external gender equality).

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2012. p. 100
Series
Trafikverkets forskningsportföljer
Keywords
Equity, Gender equity, Men, Women, Planning, Policy, Railway track, Transport infrastructure, Organization (association), Jämlikhet, Män, Kvinnor, Planering, Policy, Järnvägar, Transportinfrastruktur, Organisationer
National Category
Gender Studies
Research subject
FOI-portföljer, Äldre portföljer
Identifiers
urn:nbn:se:trafikverket:diva-12365 (URN)
Projects
Jämställdhet och genus i järnvägsplaneringen
Funder
Swedish Transport Administration, TRV 2010/29707
Available from: 2023-12-18 Created: 2023-12-18 Last updated: 2023-12-18
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-1577-8793

Search in DiVA

Show all publications