Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 13) Show all publications
Vadeby, A., Fors, C., Nielsen, B. & Johansen, T. C. (2022). ROMA - state assessment of road markings in Denmark, Norway and Sweden: Final report. Köpenhamn: NordFoU
Open this publication in new window or tab >>ROMA - state assessment of road markings in Denmark, Norway and Sweden: Final report
2022 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

Assessments of the performance of road markings are carried out regularly to various degrees in the Nordic countries. The main aim of the Nordic road marking assessment (ROMA) study is to show possible differences in road marking performance between Denmark, Norway and Sweden. Possible differences between road marking performance, dependent on region, country, type of road and AADT (Annual Average Daily Traffic) are studied during the years 2017–2021. Furthermore, a comparison between the Trans-European Transport Network (TEN-T) and the non-TEN-T road network is made. A Nordic certification system for road marking materials was introduced in 2015. This means that a documented product approval (i.e., certification) is required for materials used on roads managed by the national road authorities. The requirements have been introduced successively in Denmark (since 2017), Norway (since 2018) and Sweden (since 2019) as the existing contracts expire. Therefore, one aim is also to study the road marking quality before and during the introduction of the new certification requirements. Continuous assessments give the opportunity to react and adjust the requirements in the future if the performance does not develop as expected. The study is based on physical mobile road assessment measurements carried out in Denmark, Norway, and Sweden by Ramboll during five years, 2017–2021. The following variables were studied: retroreflectivity of dry and wet road markings, relative visibility of dry and wet road markings, relative pre-view-time (pvt) of dry and wet road markings and cover index. 

Abstract [sv]

Vägmarkeringarnas tillstånd studeras regelbundet i olika omfattning i de nordiska länderna. Det huvudsakliga syftet med föreliggande studie är att med tillståndsmätningar visa på eventuella skillnader avseende vägmarkeringsprestanda mellan Danmark, Norge och Sverige. Mätningarna har genomförts under sommarhalvåret under fem år, 2017–2021. Ett nordiskt certifieringssystem för vägmarkeringsmaterial introducerades 2015. Detta innebär att ett dokumenterat produktgodkännande (certifiering) krävs för att materialet ska få användas på vägar som förvaltas av de nationella vägmyndigheterna. De nya kraven införs successivt i Danmark (sedan 2017), Norge (sedan 2018) och Sverige (sedan 2019) efter att de befintliga entreprenaderna löper ut. Ett annat syfte med föreliggande studie är därför att få en bra bild av vägmarkeringarnas funktion dels innan det nya certifieringssystemet börjar tillämpas, dels att med fortsatta mätningar studera utvecklingen och effekterna av certifieringens införande. Studien baseras på fysikaliska mobila tillståndsmätningar utförda i Danmark, Norge och Sverige av Ramboll. Följande variabler studerades: retroreflexion för torra och våta vägmarkeringar, relativ synbarhet för torra och våta vägmarkeringar, relativ preview-time (pvt) för torra och våta vägmarkeringar samt vägmarkeringens täckningsgrad. 

Place, publisher, year, edition, pages
Köpenhamn: NordFoU, 2022. p. 40
Series
Trafikverkets forskningsportföljer
Series
NordFoU ; 2022-03
Keywords
Road markings, state assessment, retroreflectivity, relative visibility, relative pre-view-time, cover index, ANOVA, cluster analysis., Vägmarkeringar, tillståndsmätningar, retroreflexion, relativ synbarhet, relativ pre-view-time, täckningsgrad, ANOVA, klusteranalys
National Category
Infrastructure Engineering Manufacturing, Surface and Joining Technology
Research subject
FOI-portföljer, Vidmakthålla
Identifiers
urn:nbn:se:trafikverket:diva-16165 (URN)9788794158954 (ISBN)
Projects
Tillståndsbeskrivning av vägmarkeringar i Danmark, Norge och Sverige
Funder
Swedish Transport Administration, TRV 2016/90416
Available from: 2024-07-10 Created: 2024-07-10 Last updated: 2024-07-10
Vadeby, A. & Howard, C. (2022). Trafiksäkerhetskameror i Sverige: Effekter på hastighet och trafiksäkerhet. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Trafiksäkerhetskameror i Sverige: Effekter på hastighet och trafiksäkerhet
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Speed Cameras in Sweden : Effects on Speed and Traffic Safety
Abstract [sv]

Sänkta medelhastigheter för ökad hastighetsefterlevnad är mycket viktigt för att uppnå en ökad trafiksäkerhet. Tidigare studier har visat låg hastighetsefterlevnad på det statliga vägnätet där endast cirka 50 procent håller hastighetsgränsen. Sedan 2006 har Trafikverket tillsammans med polisen installerat ett system med fasta digitala kameror för automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK). Föreliggande studie är slutrapportering av ett utvärderingsprojekt, Översyn av effektsamband ATK, vars syfte är att öka kunskapen om trafiksäkerhetskameror och uppskatta effekter på såväl hastigheter som trafiksäkerhet.

Resultaten, baserade på Trafikverkets återkommande hastighetsmätningar, nya hastighetsmätningar samt data från olycksdatabasen Strada, visar att andelen som håller hastighetsgränsen har ökat efter montering av kameror, såväl vid som mellan kamerorna. Vid kamerorna har andel trafik som håller hastighetsgränsen ökat med mellan 22 och 56 procentenheter beroende på hastighetsgräns och på vägsträckor mellan kamerorna ökat med mellan 11 och 15 procentenheter. Såväl vid som mellan kamerorna är det störst ökningar vid hastighetsgräns 80 km/tim, och det var också där som efterlevnaden var som sämst innan kamerorna placerades ut på vägen. Medelhastigheterna har minskat i genomsnitt med 3,5 km/tim sett över hela sträckan och även här ser vi störst förändringar vid hastighetsgräns 80 km/tim. Effekter på medelhastigheten är störst i närheten av ATK, men även mellan ATK minskar medelhastigheten. Vidare är effekterna störst där medelhastigheten varit hög i förhållande till hastighetsgränsen innan kameran har satts upp. Vad gäller trafiksäkerhetseffekter så visar resultaten på en minskning av antalet dödade med 39 procent och en minskning på 15 procent av de svårt skadade.

Sammanfattningsvis visar resultaten att ATK systemet fortfarande har effekter av samma storleksordning som visats i tidigare studier och att den lägre medelhastigheten på vägar med trafiksäkerhetskameror bibehålls för den studerade tidsperioden, 2006–2016.

Abstract [en]

Reduced mean speeds to improve speed compliance is important for increased traffic safety. Previous studies have shown that speed compliance on the Swedish national road network is low – only about 50 percent of drivers adhere to the speed limit. Since 2006, the Swedish Transport Administration and the Police have been installing a system of fixed digital speed cameras to monitor speed compliance. This study is the final report of an evaluation project aimed to increase knowledge on speed cameras and estimate their effect on speed and traffic safety (in terms of injury and accident outcomes).

The results, based on the Swedish Transport Administration’s recurring speed measurements, new speed measurements and the accident database Strada, show that speed cameras increase the share of vehicles that stay within the speed limit – both close to and between cameras. Close to the camera, this share has increased by 22–56 percent depending on the speed limit, and between cameras the share increased 11–15 percent. The increases are the largest on roads with speed limit 80 km/h, which was also where speed compliance was the lowest before speed cameras were introduced. Overall, mean speeds have been reduced by 3.5 km/h (again with the largest reductions for speed limit 80 km/h). The effect is stronger close to the camera, but mean speeds are also reduced between cameras. Furthermore, larger effects are recorded where mean speeds were higher before installing the cameras. Regarding speed cameras’ effect on injury outcomes, the results show a 39 percent decrease of the number of persons fatally injured and a 15 percent decrease of the number persons seriously injured.

In summary, the results show that the camera system maintains the effectiveness shown in previous studies and that reductions in mean speeds are sustained for the studied time period, 2006–2016.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2022. p. 81
Series
Trafikverkets forskningsportföljer
Keywords
Hastighetskamera, ATK, effekter, hastigheter, trafiksäkerhet
National Category
Transport Systems and Logistics
Research subject
FOI-portföljer, Planera
Identifiers
urn:nbn:se:trafikverket:diva-16118 (URN)
Projects
Översyn av effektsamband ATK
Funder
Swedish Transport Administration, TRV 2017/5735
Available from: 2024-07-08 Created: 2024-07-08 Last updated: 2024-07-08
Forsman, Å., Jansson, J., Forward, S., Nuruzzaman, R., Skogsmo, I. & Vadeby, A. (2021). Riding in a safe system – workshop on safety for powered-two-wheelers: final report from a workshop held on 9–13 June 2021. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Riding in a safe system – workshop on safety for powered-two-wheelers: final report from a workshop held on 9–13 June 2021
Show others...
2021 (English)Report (Other academic)
Alternative title[sv]
Riding in a safe system – en workshop om säkerhet för motoriserade tvåhjulingar : slutrapport från den workshop som hölls 9–23 juni 2021.
Abstract [sv]

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Skyltfonden, Trafikverket. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Den 9–23 juni 2021 hölls en internationell workshop om säkerhet för motoriserade tvåhjulingar. Workshopen, Riding in a safe system, hölls som en serie virtuella möten och arrangerades av International Transport Forum (ITF), Trafikverket, Internationella motorcykelförbundet (FIM), motorcykeltillverkarnas föreningar IMMA och ACEM, samt Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Workshopen var en uppföljning av den tredje globala ministerkonferensen om trafiksäkerhet, som hölls i Stockholm i februari 2020, men den byggde också på en tidigare workshop 2008 i Lillehammer och 2015 års ITF-rapport Improving Safety for Motorcycle, Scooter and Moped Riders.

Workshopens centrala del bestod av sex expertsessioner: (i) hållbar trafiksäkerhet, arbetsmiljöfrågor och upphandling, (ii) byte av färdsätt och mobilitet i staden, (iii) träning, utbildning och körkortstagande, (iv) fordonssäkerhet, skyddsutrustning och intelligenta transportsystem, (v) väginfrastruktur och vägmiljö, (vi) hastighetsanpassning och efterlevnad i olika miljöer. I varje expertsession diskuterades också säkerhet för barn och unga.

Deltagarna i sessionerna var inbjudna experter på respektive område och varje sessionerna leddes av en moderator och en rapportör. Experterna representerade olika typer av organisationer och kom från olika delar av världen. Workshopen utmynnade i åtta prioriterade åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten för motoriserade tvåhjulingar och integrera dessa i ett säkert vägtransportsystem (Safe System) till 2030: 

1. Tillämpa hållbar trafiksäkerhet – Offentliga och privata organisationer bör tillämpa bästa tillgängliga kunskap och rapportera om sin organisations fotavtryck med avseende på säkerhet för motoriserade tvåhjulingar.

2. Stöd byte av färdsätt – Städer och vägmyndigheter bör utveckla nya lösningar för mobilitet i stadsmiljö som inkluderar motoriserade tvåhjulingar.

3. Använd säkra fordon och säker skyddsutrustning – införandet av säkra fordon och produkter bör främjas genom reglering, upphandling och incitament.

4. Utbilda säkra förare – Regeringar, myndigheter, intresseorganisationer och industrin bör påskynda tillgången till effektiva och tillgängliga utbildningsprogram i alla regioner, särskilt i låg- och medelinkomstländer.

5. Designa om infrastrukturen – Regeringar och vägmyndigheter bör följa den senaste standarden och uppdatera sina vägmanualer och riktlinjer för design och underhåll så att de inkluderar bästa tillgängliga praxis för motoriserade tvåhjulingar.

6. Säkerställ rätt hastighet – Vägmyndigheter bör fastställa lämpliga hastighetsgränser som är i linje med principerna för ett säkert vägtransportsystem. Alla intressenter bör medverka till god hastighetsefterlevnad genom att stödja lämpliga åtgärder.

7. Skydda barn och unga –Om barn färdas som passagerare på en motoriserad tvåhjuling bör lämplig skyddsutrustning användas, och fordonet bör ha relevanta skyddssystem. Vidare ska barn skyddas när de vistas i områden runt skolor.

8. Ta fram ny kunskap – Myndigheter, industrin och forskarsamhället ska fylla kunskapsluckor och utveckla innovativa lösningar som ökar säkerheten för användare av motoriserade tvåhjulingar.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2021. p. 72
Series
Skyltfonden
Keywords
Trafiksäkerhet, Motorcykel, Hastighet, Regelverk, Utbildning, Mobilitet, Arbetsmiljö
National Category
Transport Systems and Logistics
Research subject
Skyltfonden, Skyltfonden - Verktyg/Övrigt
Identifiers
urn:nbn:se:trafikverket:diva-5482 (URN)
Funder
Swedish Transport Administration
Available from: 2022-09-26 Created: 2022-09-26 Last updated: 2022-09-26Bibliographically approved
Vadeby, A., Forward, S. & Sörensen, G. (2021). Svenska trafikanters inställning och beteende avseende trafiksäkerhet: resultat från en internationell enkätundersökning. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Svenska trafikanters inställning och beteende avseende trafiksäkerhet: resultat från en internationell enkätundersökning
2021 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Swedish road users' attitudes and behaviour regarding road safety : results from an national survey.
Abstract [sv]

Föreliggande studie analyserar delar av en internationell trafiksäkerhetsenkät E-survey of Road Users Attitudes, ESRA. Enkäten mäter självrapporterat beteende, attityder och normer inom trafiksäkerhetsområdet i 32 länder. I denna studie är fokus främst på resultat från den svenska enkäten med syfte att få bättre kunskap om inställningen till trafiksäkerhet i Sverige men jämförelser görs även med nio andra länder med liknande trafiksäkerhetsnivå.

Abstract [en]

The present study analyses a sub section of an international road safety survey ´ESRA´, which measures self-reported behaviour, attitudes and norms regarding road safety in 32 countries. In this study the focus is mainly on results from the Swedish survey. The aim is to gain a better understanding of road safety in Sweden and how Sweden compares with nine other countries with similar levels of road safety.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2021. p. 95
Series
Trafikverkets forskningsportföljer
National Category
Applied Psychology
Research subject
FOI-portföljer, Planera
Identifiers
urn:nbn:se:trafikverket:diva-5794 (URN)
Projects
ESRA – E-enkät om trafikanters attityder
Funder
Swedish Transport Administration, TRV 2019/136972
Available from: 2023-02-06 Created: 2023-02-06 Last updated: 2023-02-14Bibliographically approved
Forsman, Å. & Vadeby, A. (2019). Ett förändrat arbetssätt för rattfylleriövervakning i polisregion Mitt: utvärdering av pilotprojektet Effekt. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Ett förändrat arbetssätt för rattfylleriövervakning i polisregion Mitt: utvärdering av pilotprojektet Effekt
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
A new way of performing drink driving enforcement in a Swedish police region : evaluation of the project Effekt
Abstract [sv]

Polisen i region Mitt har testat ett nytt sätt att organisera och genomföra rattfylleriövervakning och i den här rapporten presenteras en utvärdering av försöket. Syftet med det nya arbetssättet var att poliskontrollerna skulle bli mer synliga för att på så sätt öka den upplevda upptäcktsrisken.

Målet var att kontroller skulle genomföras under minst 20 timmar per 100 km2 per vecka och varje kontroll skulle pågå i 20 minuter. Kontrollerna kombinerades med kommunikationsinsatser, främst genom inlägg på polisens Facebookkonton.

Abstract [en]

A new way of organizing drink driving enforcement was tested in a pilot study in a Swedish police region. The aim of the pilot study was to enhance the visibility of drink driving controls, in order to increase the drivers’ perceived risk of being stopped by the police to conduct a breath test. This report presents results from an evaluation of the trial.

The goal was to carry out controls for at least 20 hours per 100 km2 per week and each control should last for 20 minutes. The controls were combined with communication efforts, mainly through posts on the police’s Facebook pages.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2019. p. 72
Series
Skyltfonden
Keywords
poliskontroller, trafiksäkerhet
National Category
Other Health Sciences
Research subject
Skyltfonden, Skyltfonden - Människan
Identifiers
urn:nbn:se:trafikverket:diva-5796 (URN)
Funder
Swedish Transport Administration, TRV 2018/15881
Available from: 2023-02-06 Created: 2023-02-06 Last updated: 2023-02-07Bibliographically approved
Vadeby, A., Silvano, A. P. & Forsman, Å. (2019). Ökad hastighetsefterlevnad hos den organiserade trafiken: en pilotstudie avseende taxi. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Ökad hastighetsefterlevnad hos den organiserade trafiken: en pilotstudie avseende taxi
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Increased speed compliance among professional drivers : a pilot study for taxis
Abstract [sv]

Ökad hastighetsefterlevnad har identifierats som ett av de viktigaste områdena för att minska antalet dödade och allvarligt skadade i trafiken. Tidigare mätningar på det statliga vägnätet har visat att 2018 var det endast 45 % av trafikarbetet som skedde inom skyltad hastighetsgräns. Såväl privatbilister som yrkesförare är dåliga på att hålla hastighetsgränsen. Ökad regelefterlevnad hos den organiserade trafiken bedöms kunna ha stor potential att påverka såväl trafikrytmen som hastighetsnivåer hos den övriga trafiken.

Syftet med projektet är att hitta metoder som är effektiva för att få den organiserade trafiken att hålla hastighetsgränsen och i ett första steg studeras hastighetsefterlevnaden hos taxi på två utvalda motorvägssträckor i Stockholm och Göteborg. Mätningarna gjordes under 2017 och 2019 – före och efter att dialog hållits mellan taxibolagen och Polisen, Trafikverket och Transportstyrelsen.

Abstract [en]

Increased speed compliance has been identified as one of the most important areas to reduce the number of people killed and seriously injured in traffic. Previous measurements on the state road network have shown that in 2018, only 45 % complied with the posted speed limit. Both private motorists and professional drivers are poor at keeping the speed limit. Increased compliance among professional drivers is considered to have great potential to affect both traffic rhythm and speed levels in traffic in general.

The aim of this project is to find methods that are effective in getting organized traffic to stay within the speed limits and in this pilot, we studied speed compliance of taxi drivers on two selected motorways in Stockholm and Gothenburg. Measurements were performed in 2017 and 2019 before and after a dialogue was held between the taxi companies, the Police, the Swedish Transport Administration, and the Swedish Transport Agency.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2019. p. 37
Series
Skyltfonden
National Category
Transport Systems and Logistics
Research subject
Skyltfonden, Skyltfonden - Människan
Identifiers
urn:nbn:se:trafikverket:diva-5749 (URN)
Funder
Swedish Transport Administration, TRV 2016/86066
Available from: 2023-02-06 Created: 2023-02-06 Last updated: 2023-02-14Bibliographically approved
Forsman, Å., Vadeby, A., Gundlegård, D. & Ringdahl, R. (2018). Utvärdering av hastighetsmätningar med blåtandssensorer: Jämförelse med data från MCS (Motorway Control System). Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Utvärdering av hastighetsmätningar med blåtandssensorer: Jämförelse med data från MCS (Motorway Control System)
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Estimation of average vehicle speeds using Bluetooth sensors : Comparison with speed estimates from radar detectors
Abstract [sv]

Syftet med det här projektet har varit att utvärdera hur väl hastighetsmätningar som beräknats med hjälp av data från blåtandssensorer stämmer överens med radarmätningar. Av speciellt intresse har varit att utvärdera om metoden skulle kunna användas vid före-efter studier av trafiksäkerhetsåtgärder som till exempel trafiksäkerhetskameror eller andra hastighetsdämpande åtgärder. Utvärderingen baseras på data från två mätplatser på E4:an strax norr om Stockholm.

Resultaten från studien visar att:

• Penetrationsgraden (andel blåtandspassager per passerat fordon) varierar mellan 12 och 16 procent beroende på plats och om det är vardag eller helg.

• Blåtandsmätningarna ger stabila resultat med avseende på medelhastigheten på dygnsnivå. Jämförelser med MCS-data visar att resultaten från de två mätmetoderna följer varandra väl och differensen mellan metoderna är ungefär lika stor från dygn till dygn.

• Hastighetsmätningar med blåtandssensorer bedöms vara tillräckligt tillförlitliga, på den studerade vägtypen, för att kunna användas i utvärderingar av olika trafiksäkerhetsåtgärder.

Abstract [en]

The aim of this project was to compare vehicle speed measurements using Bluetooth detection with radar measurements from a Motorway Control System (MCS). Of particular interest was to evaluate whether the method could be used in before-after studies of road safety measures such as speed cameras or other speed reducing measures.

The results from the study show that:

• The penetration rate varies between 12 and 16 percent depending on the site and whether it is a weekday or weekend.

• Bluetooth measurements provide stable results with respect to average vehicle speed at diurnal level. Comparisons with MCS data show that the results of the two methods follow each other well and the difference between methods is about the same from day to day.

• Speed measurements with Bluetooth sensors are judged to be sufficiently reliable, on the evaluated road type, to be used in before-after studies of various road safety measures.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2018. p. 39
Series
Skyltfonden
Keywords
Speed, Average speed, Measurement, Method, Sensor, Evaluation (assessment), Traffic, Road traffic
National Category
Transport Systems and Logistics
Research subject
Skyltfonden, Skyltfonden - Fordonet
Identifiers
urn:nbn:se:trafikverket:diva-5491 (URN)
Funder
Swedish Transport Administration, TRV 2015/85031
Available from: 2022-09-28 Created: 2022-09-28 Last updated: 2023-09-06
Vadeby, A., Forsman, Å. & Sörensen, G. (2018). Utvärdering av intensiferad hastighetsövervakning i Polisregion Väst. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Utvärdering av intensiferad hastighetsövervakning i Polisregion Väst
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Evaluation of intensified speed enforcement in Police Region West in Sweden
Abstract [sv]

Syftet med föreliggande projekt är att utvärdera de nya arbetsmetoder som testades i polisområde väst. Såväl polisens upplevelse, som intern och extern kommunikation och effekter på medelhastigheter och hastighetsöverträdelser studeras i projektet.

Insatsen innebar intensifierad hastighetsövervakning på 13 utpekade vägsträckor och syftet var att sänka medelhastigheten på utvalda vägavsnitt. Insatsen innebar fokus på tre olika åtgärder:

  • korta hastighetskontroller (20 minuter, rapportering från 6 km/tim över hastighetsgräns) på olycksdrabbade vägar
  • civila polisbilar (så kallade pilotbilar) som fokuserade på aggressiv körning
  • övervakning med mobil ATK (Automatisk trafiksäkerhetskamera) som komplement till de manuella kontrollerna.

Resultat avseende polisens upplevelser visar att de flesta är positiva till insatsen som helhet. Man tyckte det var bra att trafikfrågorna kommit på agendan och man har fått positiv respons från medborgarna. I grunden tycker man också att 20-minutersmetoden är ett bra arbetssätt som får acceptans bland personalen och kan leda till ökad synlighet. Insatsen ledde också till fler kontroller än vad som annars hade skett, vilket polisen tyckte var viktigt. Som förbättringsmöjligheter till kommande insatser lyftes att man önskar att medarbetarna skulle vara mer delaktiga vid val av sträckor samt att man hellre såg fler kortare insatser än en lång.

Abstract [en]

The aim of the present study is to evaluate the new methods for increased speed compliance. Both the police's experience, as well as internal and external communication as effects on mean speeds and speed violations are studied. Police in the western region tested a new method during three autumn weeks in 2016.

The intervention entailed intensified speed enforcement on 13 designated routes and the aim was to reduce mean speed. The intervention focused on three different actions:

  • short manual speed controls (20 minutes) on roads with high speeds and a high accident record
  • civil police cars (so-called pilot cars) focusing on aggressive driving
  • monitoring with mobile speed cameras as a complement to the manual speed controls.

According to the police’s experiences, the results show that most policemen involved were positive to the intervention overall. It was appreciated that traffic issues appeared on the agenda and the Police received a positive response from the citizens. Basically, they experienced that the 20-minutes method was a good way of working which leads to increased visibility of the Police. The effort also led to more controls than what would have been done otherwise, which was considered as important by the police. Suggestions for improvements are that local police men should be more involved in the selection of roads for enforcement and it was suggested to have several shorter interventions instead of one long.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2018. p. 62
Series
Skyltfonden
Keywords
Enforcement (law), Speed, Speeding, Police, Method, Evaluation (assessment)
National Category
Applied Psychology
Research subject
Skyltfonden, Skyltfonden - Människan
Identifiers
urn:nbn:se:trafikverket:diva-5555 (URN)
Funder
Swedish Transport Administration, TRV 2017/23469
Available from: 2022-10-03 Created: 2022-10-03 Last updated: 2023-09-06
Vadeby, A., Ekström, C., Gustafsson, S. & Wenäll, J. (2017). Användning av eftergivliga belysningsstolpar: litteraturstudie och olycksstudie. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Användning av eftergivliga belysningsstolpar: litteraturstudie och olycksstudie
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
The use of resilient lighting columns : a literature review and an accident study
Abstract [sv]

Syftet med denna studie är att få ett bättre kunskapsunderlag vad gäller eftergivliga belysningsstolpar. Projektet innehåller en internationell litteraturstudie, en fördjupning i hur man i Sverige kan synliggöra den samhällsnytta som kan finnas genom användandet av eftergivliga stolpar och en olycksstudie där kollisioner med belysningsstolpar studeras.

Resultat från litteraturstudien visar att i de nordiska länderna och USA har användningen av eftergivliga belysningsstolpar fått en tidigare och större genomslagskraft än i exempelvis Storbritannien. Eftergivliga stolpar ska användas som en passiv säkerhetsåtgärd för att minska skaderisken. Först rekommenderas dock att ta bort onödiga och farliga föremål i vägarnas sidoområden, och sedan byta det som är kvar till eftergivlig utrustning. Beräkningar i flera länder visar att det är kostnadseffektivt att använda eftergivliga belysningsstolpar utom på vägar med mycket låg trafik eller låg hastighet eftersom skadeutfallet i olyckorna minskar kraftigt.

Olycksstudien, som baseras på cirka 6 000 skadade personer i olyckor där man på något sätt kolliderat med en belysningsstolpe, visar att på det statliga vägnätet sker det flest olyckor i kollision med belysningsstolpe på vägar med hastighetsbegränsning 70 kilometer i timmen (35 %), följt av 50 kilometer i timmen (25 %). På det kommunala vägnätet sker det flest olyckor på gator med hastighetsbegränsning 50 kilometer i timmen (58 %) följt av 70 kilometer i timmen (13 %). Skadefördelningen för de eftergivliga stolparna är något förskjuten mot de lindriga skadorna jämfört med de oeftergivliga stolparna för vägar med hastighetsbegränsning ≤ 50 kilometer i timmen.

Abstract [en]

This study aims to enhance knowledge of impact-friendly, resilient or yielding lighting columns. The project incorporates an international literature review, followed by an enhanced view of utility for Swedish society by the selection and use of resilient lighting columns. Finally, an accident study of lighting columns is included.

Results from the literature study show an earlier and more frequent use of resilient lighting columns in the Nordic countries and the USA than for example Great Britain. Passively safe and resilient columns should be used in order to reduce injury risk. It is a main recommendation to primarily remove objects of obvious danger from the roadside environment, and when impossible use some type of passively safe resilient or yielding road equipment instead. Cost benefit analyses in several countries have shown a positive traffic safety result for passively safe columns, except for roads with very low traffic volume or low speed.

The accident study, based on 6 000 injured persons, shows that on the rural state road network, most of the column collisions occur on roads with speed limit 70 kilometer per hour (35%), followed by 50 kilometer per hour (25%). On urban municipality roads, most accidents occur at speed limit 50 kilometer per hour (58%), followed by 70 kilometer per hour (13%).

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2017. p. 72
Series
Trafikverkets forskningsportföljer
Keywords
Lighting column, Frangible joint, Collision, Accident, Safety, Use, Location, Roadside
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
FOI-portföljer, Planera
Identifiers
urn:nbn:se:trafikverket:diva-5466 (URN)
Projects
Litteraturstudie och kunksapssammanställning eftergivliga stolpar i vägmiljön
Funder
Swedish Transport Administration, TRV 2016/95975
Available from: 2022-09-15 Created: 2022-09-15 Last updated: 2022-09-15
Vadeby, A., Anund, A., Ekström, C., Gustafsson, S., Lundberg, T., Olstam, J. & Tapani, A. (2016). Säker framkomlighet: sammanfattande slutrapport 2015. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Säker framkomlighet: sammanfattande slutrapport 2015
Show others...
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Safe accessibility : summarized results 2015
Abstract [sv]

Föreliggande rapport redovisar övergripande resultat av fyra olika åtgärder som implementerats inomTrafikverkets projekt ”Säker framkomlighet” vilket haft som syfte att förbättra framkomlighet ochtrafiksäkerhet på främst befintliga tvåfältsvägar med hastighetsgräns 90 km/tim. Åtgärderna somstuderats är: frästa mitträfflor på 2-fältsvägar, vägrensräffling på motorväg, smala mötesfria vägar(”gles 2+1-väg med räcke”) och riktningsseparerade vägar (2+1 med målad/räfflad mitt).Resultaten visar att för samtliga åtgärder har trafiksäkerhetseffekterna varit positiva med minskningarav de dödade och svårt skadade trafikanterna. Vad gäller spårdjupstillväxt visar resultaten att mitträfflinginte har en kanaliserande effekt på trafiken och därmed påverkas inte heller spårbildningen.För mötesfria vägar är den årliga spårdjupsutvecklingen cirka 25 procent högre för mötesfri väg än förmotsvarande vanlig väg för årsdygnstrafik (ÅDT) > 8 000 fordon/dygn. För lägre ÅDT är skillnaden 10–15 procent.För riktningsseparerade vägar visar resultaten endast på högre spårdjupstillväxt för ÅDT över 8 000fordon/dygn. En studie om effekter och konsekvenser av olika räffeltyper avseende buller visar att detinte finns kända argument för att inte använda sinusräffla, men ytterligare studier kring effekten förförare av tunga fordon rekommenderas. Studien avseende framkomlighetseffekter visar att andelentung trafik är en viktig faktor att beakta i utformningen av mötesfria vägar.

Abstract [en]

This report consolidates evaluations performed within the project “Safe accessibility” on behalf of the Swedish Transport Administration. Four different measures implemented on rural roads in Sweden with the aim to increase traffic safety and improve accessibility are investigated. The measures are; milled centerline rumble strips on rural 2-lane roads, shoulder rumble strips on motorways, narrow2+1 roads with median barrier and divided roads (painted 2+1 roads with median rumble strips).As regards traffic safety, all four measures show reductions in the number of fatalities and seriously injured. For milled centerline rumble strips on rural 2-lane roads, they do not have a confining effect on traffic and have no adverse effect on the rate of rutting. For barrier separated roads (2+1), the results indicated that for Average Annual Daily Traffic (AADT) levels greater than 8,000 vehicles, the annual rut depth development rate is about 25 percent higher than for conventional rural roads. With lower AADT levels, differences reduced to between 10–15 percent. Comparisons between divided roads and conventional roads only showed higher annual rut development rates for AADT levels greater than 8,000 vehicles. A study about the effects and consequences of different types of milled rumble strips showed that there are no known arguments for not using the sinus rumble strips. However, further studies on the impact of drivers of heavy vehicles are recommended. Studies of the effect on traffic efficiency showed that the proportion of Heavy Goods Vehicles (HGVs) is an important factor to consider in the design of narrow 2+1 roads and the proportion of HGVs need to be taken into account in the selection of the length of overtaking lanes.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2016. p. 42
Series
Trafikverkets forskningsportföljerTrafikverkets forskningsportföljer
Keywords
Highway, Accident prevention, Rumble strip, Safety fence, Central reserve, Rut, Accident rate, Noise, Evaluation (assessment), Before and after study, Safety
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
FOI-portföljer, Äldre portföljer
Identifiers
urn:nbn:se:trafikverket:diva-6036 (URN)
Projects
Säker framkomlighet - fortsättning 2013-2015
Funder
Swedish Transport Administration, TRV 2013/31491
Available from: 2023-03-14 Created: 2023-03-14 Last updated: 2023-03-14Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-9164-9221

Search in DiVA

Show all publications