Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Sörensen, Gunilla
Publications (10 of 10) Show all publications
Forward, S., Sörensen, G., Henriksson, P. & Wallhagen, S. (2021). Samverkan för ökad säkerhet och framkomlighet vid vägarbetsplatser: Nyttiggörande av tillgänglig tillbuds- och olycksstatistik. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Samverkan för ökad säkerhet och framkomlighet vid vägarbetsplatser: Nyttiggörande av tillgänglig tillbuds- och olycksstatistik
2021 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
A combined effort to increase safety and accessibility at roadworks : Utilization of available accident and near-accident statistics
Abstract [sv]

Vid tidigare studier avseende olyckor och tillbud vid vägarbeten har en avsaknad av samordnad olycks- och incidentrapportering framkommit. Ett projekt har därför genomförts i samarbete mellan forskare, utförare, beställare och andra aktörer. Det övergripande målet är säkrare och tryggare väg-arbetsplatser för både vägarbetare och trafikanter. Projektet fokuserar främst på två projektmål. Ett delmål är ökat samarbete mellan de olika aktörerna i byggprocessen. Ett annat delmål är gemensamma rekommendationer för en långsiktig och hållbar förändring av tillbuds- och olyckshantering. Projektet omfattar litteraturöversikt, informationsspridning, register- och enkätstudie samt intervjustudie inom arbete på väg. 

Litteraturstudien visar hög andel upphinnande- och mötesolyckor bland bilister och hög andel olyckor bland oskyddade trafikanter som beror på dåligt vägunderlag. 

I registerstudien identifierades 3 603 händelser för perioden 2015–2019 (170 olyckor, 1 194 tillbud och 2 239 riskobservationer) från entreprenörsföretagens interna rapportering. De två vanligast förekommande händelserna avsåg bristande efterlevnad bland trafikanter (37 %) och brister i före-tagens eller vägarbetarens planering och hantering av arbetet (25 %).

Enkätstudien visade att den typiska motorcykelolyckan vid vägarbete inträffade utanför tätort, på torrt väglag, i kurva, på smal eller normal tvåfältsväg med hastighetsbegränsning 70 km/tim, oftast i samband med mindre, pågående eller avslutade vägarbeten. Vanligaste anledningen var löst grus. 

Intervjuer med 12 aktörer visade att företagen använder olika system för att rapportera in händelser och samma händelse rapporteras in i flera system. Några kan se nyttan med rapporteringen eftersom den synliggör arbetsmiljöproblem. Anledningar till att händelser ändå inte alltid rapporteras kan vara att: i) händelserna inträffar så ofta, ii) nyttan med rapporteringen inte är uppenbar, iii) tidigare rapporterade problem inte har åtgärdats, iv) rapporteringen orsakar merarbete och är tidsödande samt v) det finns rädsla för konsekvenserna. 

Studien avslutas med en rad rekommendationer: en gemensam databas för vägarbetsolyckor och vägarbetstillbud, arbete för ökad rapporteringsvilja, ökad övervakning samt förbättrad möjlighet till snabb tillståndsgivning.

Abstract [en]

In previous studies regarding accidents and near-accidents at road works, a lack of coordinated accident and near-accident reporting has emerged. A project was therefore carried out in collaboration between different actors, with the overall goal of safer work zones. The project focuses on increased cooperation between the various actors in the construction process and on identifying common re-commendations for accident and near-accident management. The project includes a literature review, dissemination, data collection/analysis, and interviews.

The literature study showed a high proportion of overtaking and meeting accidents among motorists and of accidents among unprotected road users due to poor road conditions.

Data collection from the contractor companies' internal incident reporting comprised 3,603 incidents (170 accidents, 1,194 near-accidents and 2,239 risk observations) during 2015–2019. The two most common incidents concerned non-compliance among road users and shortcomings in the companies ' or road workers' planning and management of their work.

The survey study showed that typical motorcycle accidents at road works occur in rural areas, on dry roads, in curves, on narrow or normal two-lane roads with a speed limit of 70 kilometers per hour, usually in connection with minor, ongoing or completed, road works. The most common cause was loose gravel.

Interviews with 12 participants showed that companies use different systems to report events and the same event is reported in several systems. Respondents value reporting since it highlights work environment problems. Nevertheless, incidents are not always reported, because; i) they happen too often, ii) the benefit is not obvious, iii) action was not taken following previous reports, iv) it causes extra work and is time consuming, and v) the fear of consequences.

The study ends with some recommendations: a general national road work incident database, increase the willingness to report, increased enforcement, and faster implementation of safety measures

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2021. p. 82
Series
Trafikverkets forskningsportföljer
Keywords
ägarbetsplatser, vägarbete, vägarbetare, tillbud, riskobservation, incident, olycksstatistik, trafiksäkerhet, rapporteringsvilja
National Category
Transport Systems and Logistics
Research subject
FOI-portföljer, Vidmakthålla
Identifiers
urn:nbn:se:trafikverket:diva-16117 (URN)
Projects
BVFF Nyttiggörande av tillgänglig tillbuds- och olycksstatistik genom samverkan för ökad säkerhet och framkomlighet vid vägarbetsplatser
Funder
Swedish Transport Administration, TRV 2018/99795
Available from: 2024-07-08 Created: 2024-07-08 Last updated: 2024-07-08Bibliographically approved
Vadeby, A., Forward, S. & Sörensen, G. (2021). Svenska trafikanters inställning och beteende avseende trafiksäkerhet: resultat från en internationell enkätundersökning. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Svenska trafikanters inställning och beteende avseende trafiksäkerhet: resultat från en internationell enkätundersökning
2021 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Swedish road users' attitudes and behaviour regarding road safety : results from an national survey.
Abstract [sv]

Föreliggande studie analyserar delar av en internationell trafiksäkerhetsenkät E-survey of Road Users Attitudes, ESRA. Enkäten mäter självrapporterat beteende, attityder och normer inom trafiksäkerhetsområdet i 32 länder. I denna studie är fokus främst på resultat från den svenska enkäten med syfte att få bättre kunskap om inställningen till trafiksäkerhet i Sverige men jämförelser görs även med nio andra länder med liknande trafiksäkerhetsnivå.

Abstract [en]

The present study analyses a sub section of an international road safety survey ´ESRA´, which measures self-reported behaviour, attitudes and norms regarding road safety in 32 countries. In this study the focus is mainly on results from the Swedish survey. The aim is to gain a better understanding of road safety in Sweden and how Sweden compares with nine other countries with similar levels of road safety.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2021. p. 95
Series
Trafikverkets forskningsportföljer
National Category
Applied Psychology
Research subject
FOI-portföljer, Planera
Identifiers
urn:nbn:se:trafikverket:diva-5794 (URN)
Projects
ESRA – E-enkät om trafikanters attityder
Funder
Swedish Transport Administration, TRV 2019/136972
Available from: 2023-02-06 Created: 2023-02-06 Last updated: 2023-02-14Bibliographically approved
Wallén Warner, H., Patten, C. & Sörensen, G. (2019). Shared space: utifrån olika åldersgruppers perspektiv. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Shared space: utifrån olika åldersgruppers perspektiv
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Shared space : different age groups’ perspectives
Abstract [sv]

Shared space avser ofta en yta som är gemensam för oskyddade och skyddade trafikanter och som ska inbjuda till ett levande stadsrum för alla. Syftet med denna studie var att undersöka hur unga, medelålders och äldre upplever shared space utifrån ett fotgängarperspektiv. Syftet var vidare att undersöka om, och i så fall hur, en alternativ utformning av ytan (med eller utan stora blomkrukor utplacerade) påverkar deras upplevelse. I studien kombinerades två olika metoder: en ögonrörelsestudie och en Q-studie. Q-Metoden är en metod som används inom psykologi och samhällsvetenskap för att studera människors ”subjektivitet” - det vill säga deras åsikter som i detta fall att vara fotgängare på Fiskaretorget i Västervik. Totalt 37 deltagare, uppdelat på de tre åldersklasserna, deltog i studien som genomfördes på Fiskaretorget och ett angränsande icke-signalreglerat övergångsställe i Västervik. Ungefär hälften av deltagarna genomförde försöket med och hälften utan stora blomkrukor utplacerade på torget. Resultaten av ögonrörelsestudien visar att medelålders tycktes uppleva en ökad riskmedvetenhet i avsaknad av den traditionella uppdelningen mellan oskyddade och skyddade trafikanter. Unga och äldre tittade däremot ungefär lika mycket på trafikrelevanta föremål, oavsett om det fanns stora blomkrukor utplacerade eller inte. Samtidigt visar Q-studien att fotgängare, oavsett ålder, inte upplevde någon större osäkerhet på denna typ av gemensamhetsytor. Den upplevda osäkerheten som trots allt fanns, minskades med de stora blomkrukor som återskapade den traditionella uppdelningen med tydliga zoner eller stråk där fotgängare kan vistas i ett relativt bilfritt område medan motorfordonen får tydliga stråk att färdas längs. Utifrån dessa resultat rekommenderar vi att man, istället för shared spaces, utformar gemensamhetsytor med tydliga säkerhetszoner där fotgängare kan vistas i ett relativt bilfritt område.

Abstract [en]

A shared space, in the context of road transport, often refers to an area that is shared by unprotected and protected road users and is intended to facilitate a living city space for everyone. The purpose of this study was to investigate how young, middle-aged and elderly people experience shared space from a pedestrian perspective, but also to investigate whether, and if so, how an alternative design of the area (with or without large flower pots) affects their experience. In the study, two different methods were combined; an eye tracking study and a Q-study. The Q method is a research method that is used in psychology and social sciences to investigate people's subjective views on a particular matter, phenomenon or topic. In this study, the Q method is used to investigate pedestrian experiences of two different design configurations - with or without large flower pots deployed - on the Fiskaretorget (eng. Fisherman’s Square) in Västervik. A total of 37 participants, divided into the three age groups, participated in the study, which was carried out at the Fiskaretorget and an adjacent non-signal-regulated pedestrian crossing in Västervik. About half of the participants carried out the experiment with, and half without large flower pots placed on the square. The results of the eye tracking study show that middle-aged pedestrians seemed to experience increased risk awareness, in the absence of the traditional division between unprotected and protected road users. Young and older, on the other hand, looked about the same amount of traffic-related objects, regardless of whether there were large flower pots placed or not. At the same time, the Q-study shows that pedestrians, regardless of age, did not experience any great uncertainty on this type of common areas. The perceived uncertainty, which nevertheless existed, was further reduced with large flower pots that recreated the traditional division with clear zones or stretches, pedestrians can stay in a relatively car-free area while the motor vehicles get clear paths to travel along. Based on these results, we recommend that, instead of a shared space design, designing common areas should have clear safe zones where pedestrians can stay in relatively car-free areas.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2019. p. 48
Series
Trafikverkets forskningsportföljer
Keywords
Shared space, Design (overall design), Pedestrian, Behaviour, Eye movement, Attitude (psychol), Questionnaire
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
FOI-portföljer, Planera
Identifiers
urn:nbn:se:trafikverket:diva-5516 (URN)
Projects
Shared space utifrån olika åldersgruppers perspektiv
Funder
Swedish Transport Administration, TRV 2016/107946
Available from: 2022-09-29 Created: 2022-09-29 Last updated: 2022-09-29
Linder, A., Silvano, A. P., Sörensen, G. & Pettersson, T. (2018). Stabilitet på cykel med och utan ABS: en pilotstudie. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Stabilitet på cykel med och utan ABS: en pilotstudie
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Projektet, som är en pilotstudie, syftade till att undersöka effekten av låsningsfria bromsar, ABS, på cykel. Fråga som projektet syftade till att besvara: Kan cyklars stabilitet under inbromsning förbättras av låsningsfri broms (ABS) på framhjulet? Frågan söks besvaras genom utformning och genomförande av bromsprov av cykel med och utan ABS. Cykelolyckor är bland de vanligaste orsakerna till trafikskador i Sverige, ofta med svåra skador och medicinsk invaliditet som följd. Närmare hälften av alla svårare trafikskador har uppstått på grund av cykelolyckor. ABS-bromsar har visats reducera risken för skada för motorcyklister genom ökad stabilitet och därmed minskad risk för omkullkörning i samband med bromsning. Däremot finns begränsad kunskap om effekten för cyklister. Två Crescentcyklar med sluten ram (herrcykel) testades: en konventionell, bakhjulsdriven modell med v-broms (fäljbroms) på framhjulet och en framhjulsdriven modell med el-assistans och navbroms i framhjulet. Med den konventionella cykeln utfördes två typer av tester, med och utan ABS-bromsar. ABS-bromsen var av modellen SABS V1. På el-cykeln med navbroms justerades bromsverkan så att framhjulet ej låstes, jämfört med full bromsverkan. En Hybrid II krockdocka, 50-percentil man, användes som cyklist i proven. Proven utfördes vid hastigheterna 17 och 20 km/h. Cyklarna bromsades maximalt på framhjulet. Friktionen var ungefär 0,7–0,8. Resultaten visade att ABS på cykelns framhjul gör att framhjulet inte låses vid full inbromsning och bakhjulet behåller kontakten med underlaget. Vid prov med v-broms eller navbroms med full broms-verkan blev bromssträckan cirka 2 meter, men framhjulet låstes vid full broms och bakhjulet lyfte från underlaget. Det innebar att cykeln då endast balanserade på framhjulet. Prov med ABS-broms på v-bromsen och justerad bromsverkan på navbromsen resulterade däremot i inbromsning utan låsning av framhjulet. Bromssträckan var i dessa prov cirka 4 meter. Resultaten var liknande för de båda cyklarna.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2018
Series
Skyltfonden
National Category
Vehicle Engineering
Research subject
Skyltfonden, Skyltfonden - Fordonet
Identifiers
urn:nbn:se:trafikverket:diva-5492 (URN)
Funder
Swedish Transport Administration, TRV 2016/18535
Note

Slutrapport till Skyltfonden

Available from: 2022-09-28 Created: 2022-09-28 Last updated: 2023-09-06
Vadeby, A., Forsman, Å. & Sörensen, G. (2018). Utvärdering av intensiferad hastighetsövervakning i Polisregion Väst. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Utvärdering av intensiferad hastighetsövervakning i Polisregion Väst
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Evaluation of intensified speed enforcement in Police Region West in Sweden
Abstract [sv]

Syftet med föreliggande projekt är att utvärdera de nya arbetsmetoder som testades i polisområde väst. Såväl polisens upplevelse, som intern och extern kommunikation och effekter på medelhastigheter och hastighetsöverträdelser studeras i projektet.

Insatsen innebar intensifierad hastighetsövervakning på 13 utpekade vägsträckor och syftet var att sänka medelhastigheten på utvalda vägavsnitt. Insatsen innebar fokus på tre olika åtgärder:

  • korta hastighetskontroller (20 minuter, rapportering från 6 km/tim över hastighetsgräns) på olycksdrabbade vägar
  • civila polisbilar (så kallade pilotbilar) som fokuserade på aggressiv körning
  • övervakning med mobil ATK (Automatisk trafiksäkerhetskamera) som komplement till de manuella kontrollerna.

Resultat avseende polisens upplevelser visar att de flesta är positiva till insatsen som helhet. Man tyckte det var bra att trafikfrågorna kommit på agendan och man har fått positiv respons från medborgarna. I grunden tycker man också att 20-minutersmetoden är ett bra arbetssätt som får acceptans bland personalen och kan leda till ökad synlighet. Insatsen ledde också till fler kontroller än vad som annars hade skett, vilket polisen tyckte var viktigt. Som förbättringsmöjligheter till kommande insatser lyftes att man önskar att medarbetarna skulle vara mer delaktiga vid val av sträckor samt att man hellre såg fler kortare insatser än en lång.

Abstract [en]

The aim of the present study is to evaluate the new methods for increased speed compliance. Both the police's experience, as well as internal and external communication as effects on mean speeds and speed violations are studied. Police in the western region tested a new method during three autumn weeks in 2016.

The intervention entailed intensified speed enforcement on 13 designated routes and the aim was to reduce mean speed. The intervention focused on three different actions:

  • short manual speed controls (20 minutes) on roads with high speeds and a high accident record
  • civil police cars (so-called pilot cars) focusing on aggressive driving
  • monitoring with mobile speed cameras as a complement to the manual speed controls.

According to the police’s experiences, the results show that most policemen involved were positive to the intervention overall. It was appreciated that traffic issues appeared on the agenda and the Police received a positive response from the citizens. Basically, they experienced that the 20-minutes method was a good way of working which leads to increased visibility of the Police. The effort also led to more controls than what would have been done otherwise, which was considered as important by the police. Suggestions for improvements are that local police men should be more involved in the selection of roads for enforcement and it was suggested to have several shorter interventions instead of one long.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2018. p. 62
Series
Skyltfonden
Keywords
Enforcement (law), Speed, Speeding, Police, Method, Evaluation (assessment)
National Category
Applied Psychology
Research subject
Skyltfonden, Skyltfonden - Människan
Identifiers
urn:nbn:se:trafikverket:diva-5555 (URN)
Funder
Swedish Transport Administration, TRV 2017/23469
Available from: 2022-10-03 Created: 2022-10-03 Last updated: 2023-09-06
Forward, S., Hedström, R., Nyberg, J., Sörensen, G. & Bolling, A. (2016). Säkerhet och arbetsmiljö vid väg- och spårarbeten: implementeringsprocessen av nytt regelverk och dess effekter. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Säkerhet och arbetsmiljö vid väg- och spårarbeten: implementeringsprocessen av nytt regelverk och dess effekter
Show others...
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Safety and working conditions for road and track work : the implementation and the effects of a new regulatory framework
Abstract [sv]

I denna rapport redovisas resultaten av ett projekt som gjorts i syfte att beskriva och analysera implementeringsprocessen av nya och reviderade regelverk om säkerhet och arbetsmiljö vid väg- och spårarbeten. För arbete på väg kom det nya regler och föreskrifter som började gälla från och med januari 2013. Inom spårsidan tog man under år 2011 fram ett antal åtgärder för att förbättra säkerheten. Med hjälp av intervjuer, fallstudier och ett referensgruppsmöte som underlag har forskarna beskrivit och analyserat implementeringsprocessen av nya och reviderade regelverk i den administrativa och operativa verksamheten inom Trafikverket och hos entreprenörer, både för väg och spår. Avsikten var även att analysera hur regelverk bland annat påverkat roller och ansvarsfördelning men även egen och andras säkerhet.

Abstract [en]

The purpose of this study was, through the use of interviews, case studies, and a reference group meeting to describe and analyze the implementation process of new and revised regulations. This applies to both road and track in their administrative and operational activities within the Swedish Transport Administration and their contractors. The aim was also to analyze the effects the new and revised regulations had on roles and responsibilities but also their own and others' safety. For work on the road, new rules and regulations were established, which became effective as of 1st of January 2013. With regard to rail, a number of measures were implemented in 2011 to improve safety that included changed rules for work on and beside the tracks.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2016. p. 75
Series
Trafikverkets forskningsportföljerTrafikverkets forskningsportföljer
Keywords
Work zone, Safety, Railway track, Maintenance, Working conditions, Personnel, Legislation, Education, Contract, Procurement
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
FOI-portföljer, Äldre portföljer
Identifiers
urn:nbn:se:trafikverket:diva-5995 (URN)
Projects
Säkerhet och arbetsmiljö vid väg- och spårarbeten – Effekter av nya regelverk
Funder
Swedish Transport Administration, TRV 2014/26177
Available from: 2023-03-03 Created: 2023-03-03 Last updated: 2023-03-03
Gustafsson, S. & Sörensen, G. (2016). Vinterväghållning för gående: Intervjuer och kartläggning i sju kommuner. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Vinterväghållning för gående: Intervjuer och kartläggning i sju kommuner
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

På uppdrag av Trafikverket har vi tagit reda på förutsättningarna för att använda VViS-data ur ett kommunalt perspektiv vid planering av vinterväghållning för gående. I begreppet vinterväghållning innefattas både snöröjning och halkbekämpning. VViS är Trafikverkets informationssystem för vägväder. Studien har genomförts med hjälp av

  • informationsinhämtning via webbplatser
  • anteckningsbaserade semi-strukturerade telefonintervjuer
  • frågor via e-post
  • kartstudie

Intervjuerna har gjorts med företrädare för kommunens vinterväghållning eller ansvar för gång- och cykelbanor samt entreprenörer i sju olika kommuner. Även företrädare för meteorologiska myndigheter/företag har intervjuats. Av resultaten framgår att de viktigaste väderparametrarna i samband med olyckor för gående är frost-halka, is på frysande vägbana, nederbörd på kall vägbana och vädersituationer när temperaturen pendlar kring noll. I samtliga kommuner har den (kommun eller entreprenör) som tar beslutet om snöröjning och/eller halkbekämpning tillgång till information från någon form av vädertjänst genom abonnemang. Genom de tjänster kommunerna/entreprenörerna prenumererat på har de redan idag tillgång till VViS-data, men dessa data är ”förpackade” tillsammans med andra data på ett lättillgängligt och illustrativt sätt. En slutsats från studien är att kommunerna anser sig ha tillräckligt med digital data och därför inte anser sig ha något behov av egna vädermätningsstationer.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2016. p. 40
Series
Trafikverkets forskningsportföljer
Keywords
Winter maintenance, Pedestrian, Interview, Weather, Forecast, Decision process
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Research subject
FOI-portföljer, Äldre portföljer
Identifiers
urn:nbn:se:trafikverket:diva-6042 (URN)
Projects
Halkolyckor och VVIS
Funder
Swedish Transport Administration, TRV 2015/95611
Available from: 2023-03-14 Created: 2023-03-14 Last updated: 2023-03-14Bibliographically approved
Eriksson, J. & Sörensen, G. (2015). Vintervädrets betydelse för att fotgängare skadas i singelolyckor. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Vintervädrets betydelse för att fotgängare skadas i singelolyckor
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Winter weathers’ impact on injuries in single-pedestrian accidents
Abstract [sv]

Vintervädrets betydelse för att fotgängare skadas i singelolyckor har studerats med hjälp av data från svenska akutsjukhus och från Trafikverkets informationssystem för vägväder, VViS. Studiens syfte var att undersöka rådande väder vid skadetillfället och under det närmaste dygnet dessförinnan. Studien avser vintersäsongerna 2008/09 till och med 2013/14. Analyser görs för två populationer som båda avser fotgängare som skadats i singelolyckor. Den första populationen omfattar alla som har skadats där bidragande orsak till fallolyckan angetts vara halka på grund av snö och/eller is. Den andra populationen består av alla fotgängare som skadats i tätortsmiljö i fyra valda kommuner: Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö. För dessa görs en koppling mellan skadedata och väderdata dels för timmen när skadan inträffade dels för 24-timmarsperioden närmast före skadetillfället. Resultatet visar att det skadas mer än 10 gånger så många fotgängare i singelolyckor på grund av halka i tätort jämfört med utanför tätort. Kvinnliga fotgängare skadas i större utsträckning än män, av dem som angett att halka på grund av snö eller is har bidragit till olyckan. Kvinnor skadas dessutom allvarligare. I VädErsKombi identifierades kritiska vädersituationer för 80–90 procent av olyckorna, vilket bedöms som ett bra utfall med tanke på att programmet avser vädersituationer som är kritiska för vinterväghållning på landsvägar medan denna studie främst avser väglaget för fotgängare i tätort. I en analys av oddskvoter görs en jämförelse mellan fördelningen av olika olycksorsaker för män respektive kvinnor i de fyra kommunerna. Den visar att männen har en högre andel halkolyckor på grund av snö och/eller is, jämfört med övriga olycksorsaker, i förhållande till olycksorsakernas fördelning för kvinnor. Kvinnor har istället en högre andel skadefall vid övriga olycksorsaker (exempelvis ojämnt underlag, halka på grus, snubblar). Att prioritera gång- och cykelbanor vid vinterväghållning verkar vara fördelaktigt både med avseende på skadereduceringar och med avseende på kostnader för vård och sjukskrivningar på grund av skador från halkolyckor. Studien pekar på möjligheterna att använda väderdata av motsvarande slag som ett hjälpmedel vid planering och utförande av vinterväghållning. En fotgängaranpassad version av VädErsKombi föreslås, liksom fotgängaranpassad placering av väderstationer i tätorter.

Abstract [en]

The impact of the winter weather on injuries in single-pedestrian accidents have been studied using data from the Swedish emergency hospitals, and from the Swedish Transport Administration’s information system on roads weather. We have studied the winter seasons 2008/2009 until 2013/2014. The study’s purpose was to examine the weather that was prevailing at the time of the pedestrian injury and during the 24 hours before the accident. Two populations of single-pedestrian accidents have been analysed; all who have reported that slippery surface due to snow or ice was a contributing cause of the injury; all who have been injured in urban areas in the four selected municipalities: Umeå, Stockholm, Gothenburg and Malmö. A connection between the injury data and weather data were made both for the hours when the injury occurred, and for the 24-hour period prior to the injury. Compared to non-urban areas, in urban areas there were more than 10 times as many who were injured in single-pedestrian accidents due to slippery road condition (snow /ice). This study shows that female pedestrians are injured due to snowy or icy road surface to a greater extent than men. The females’ injuries are also more severe. When comparing the distribution of different accident causes between males and females an analysis of the odds ratio showed that males have a higher proportion of injuries due to snowy or icy road surface compared to females. Prioritizing maintenance on pedestrian and cycle paths during the winter season seems to be beneficial both in terms of injury reductions and in terms of costs for health care due to injuries from slipping on snowy / icy surfaces. The study indicates the possibility of using the weather data of the type used in this study as a tool in the planning and execution of winter maintenance.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2015. p. 78
Series
Skyltfonden
Keywords
Pedestrian, Accident, Injury, Winter, Weather, Icy road, Slipperiness, Statistics, Day (24 hour period), Hour, Urban area
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
Skyltfonden, Skyltfonden - Människan
Identifiers
urn:nbn:se:trafikverket:diva-5974 (URN)
Funder
Swedish Transport Administration, TRV 2014/15131
Available from: 2023-03-03 Created: 2023-03-03 Last updated: 2023-03-03
Gustafsson, S., Sörensen, G., Eriksson, O., Genell, A. & Jägerbrand, A. (2014). Ljudvarningar vid vägarbetsplatser för att uppnå sänkta hastigheter: Kartläggning och praktisk utvärdering. Linköping: VTI
Open this publication in new window or tab >>Ljudvarningar vid vägarbetsplatser för att uppnå sänkta hastigheter: Kartläggning och praktisk utvärdering
Show others...
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Speed reducing audio warnings at road works : Literature review and simulator experiment
Abstract [sv]

Ett projekt har genomförts i syfte att hitta metoder som effektivt sänker förbipasserande trafikanters hastigheter vid vägarbetsområden genom att i realtid varna med hjälp av ljud. Projektet har bestått av två delar. Först genomfördes en kartläggning av befintliga studier. Resultaten visar att de egenskaper i en ljudvarning som ger större effekt är att den har kvinnoröst, är direkt och informativ, samverkar mellan semantik och akustik, ökar i intensitet och medför nedtoning av andra ljuddistraktioner. Med bas i resultaten från kartläggningen gjordes en praktisk utvärdering av potentiell användning av ljudvarningar vid vägarbetsplatser i VTI:s simulator Sim III. Tjugotvå personbilsförare körde 25 kilometer på en motorväg där två vägarbeten fanns utplacerade i vägrenen. Hälften av försökspersonerna fick en ljudvarning före det första vägarbetet och den andra hälften före det andra vägarbetet. Ljudvarningen bestod av ett "pling" följt av en kvinnoröst som sa ”Varning! Vägarbete om 500 meter. Anpassa hastigheten!”. Meddelandet sändes via bilens interna högtalarsystem. Resultaten visar bland annat en signifikant hastighetsreducerande effekt av ljudvarningen. Den genomsnittliga sänkningen skattas till 9–17 km/h större med ljudvarning än utan. Vidare fanns en liten effekt (0,5–3,3 km/h) kvar av ljudvarningen även efter vägarbetet. Fler resultat presenteras tillsammans med förarnas subjektiva upplevelser av försöket.

Abstract [en]

A project has been carried out to find methods that effectively decrease drivers’ speeds at road work sites through real-time audio warnings. The project consisted of two parts. First, a survey of existing studies took place. The results show that the characteristics of a successful audio alert are female voice, direct and informative messages, an interaction between semantics and acoustics, successively increased intensity, and the dimming of secondary audio distractions. Based on the results of the survey, a practical evaluation of the potential use of audio warnings at road work sites was carried out in a VTI driver simulator. Twenty-two car drivers drove 25 kilometer on a motorway where two road works were placed on the hard shoulder. Half of the subjects were given an audio warning before the first road work and the other half prior to the second roadwork. The audio warning consisted of a sound similar to that of a GPS warning signal, followed by a female voice saying "Warning! Road work within 500 meters. Adjust the speed!". The message was sent via the car's internal speaker system. The speed reducing effect is significant and the average decrease is estimated to be 9–17 km/h greater with audio warning than without. Furthermore, there was still a small effect (0.5–3.3 km h) left of the audio alert after the road works. More results of the simulation tests are presented along with the drivers’ subjective opinions of such systems.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: VTI, 2014. p. 38
Series
Trafikverkets forskningsportföljer
Keywords
Work zone, Speed, Traffic calming, Aural signal, Warning, Real time, Driver, Behaviour, Simulator (driving), Test
National Category
Applied Psychology
Research subject
FOI-portföljer, Äldre portföljer
Identifiers
urn:nbn:se:trafikverket:diva-5898 (URN)
Projects
Hörbara hastighetsdämpande åtgärder: effekt och potential för användning
Funder
Swedish Transport Administration, TRV 2012/73521
Available from: 2023-02-21 Created: 2023-02-21 Last updated: 2023-03-13Bibliographically approved
Robertson, K., Antonson, H., Arvidsson, B., Evanth, K., Genell, A., Hvitlock, N., . . . Wennberg, H. (2013). Hållbara turistresor inom Sverige: hinder och möjligheter för resor med tåg och buss. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Hållbara turistresor inom Sverige: hinder och möjligheter för resor med tåg och buss
Show others...
2013 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Sustainable tourist travel in Sweden
Abstract [sv]

Syftet med denna studie har varit att analysera förutsättningarna för att överföra resande från egen bil till främst allmänna kommunikationer såsom tåg och buss till, från och inom olika turistresmål i Sverige.

Målet har varit att ta fram ett underlag för det fortsatta arbetet med att utveckla hållbara turistresor. Studien har omfattat en analys av möjligheter att resa med allmänna kommunikationer, restider och reskostnader, intervjuer av turister och andra aktörer och en åtgärdsanalys, samt utmynnar i ett översiktligt underlag för planering av hållbara turistresor. Möjligheterna att resa med allmänna kommunikationer, restider och reskostnader till, från och inom tre sommarresmål (Astrid Lindgrens värld, Glasriket, Öland) och två vinterresmål (Åre, Funäsdalen) har analyserats för tre olika turistkategorier (barnfamilj, par, fyra vuxna).

Detta visade att det sammantaget är möjligt att resa till de studerade resmålen utan egen bil. Förutsättningarna för kollektiva alternativ skiljer sig dock kraftigt åt mellan de olika resmålen. När det gäller restider med tåg eller buss i jämförelse med att resa med egen bil är skillnaderna inte så stora för flertalet kombinationer av avreseorter och resmål. I några fall när avreseorten är en mindre ort och resmålet inte är beläget utmed en större järnväg kan en resa med tåg och/eller buss dock bli både lång och kräva många byten, och därmed knappast vara ett alternativ till resa med egen bil. Den totala reskostnaden för att resa med tåg eller buss är i så gott som alla fall någorlunda i nivå med egen bil men kan också vara betydlig högre.

Reskostnaden med allmänna kommunikationer blir dessutom högre relativt resa med egen bil om fler reser tillsammans varför kostnaden kan ses som ett hinder.

Resmöjligheterna inom de olika resmålen framstår som det största hindret för att fler ska välja att resa med allmänna kommunikationer till och från turistresmål, i synnerhet sommartid då resbehovet generellt sett dessutom är större. Möjligheterna att resa inom resmålen varierar kraftigt, men är bättre inom vinterresmålen. I Åre fungerar skidbussen till exempel bra för förflyttningar mellan de olika skidanläggningarna.

Turisternas syn på att resa med allmänna kommunikationer är betydligt mer positiv avseende resor till vinterresmål än sommarresmål, vilket till stor del kan förklaras av det mindre resbehovet inom vinterresmålen. När det gäller barnfamiljer framkom åsikten att det är svårt att få småbarnsfamiljerna att resa med allmänna kommunikationer av flera olika skäl varav hantering av packning är en viktig fråga.

Många anser också att det behöver bli lättare att hitta information om och att boka resor med allmänna kommunikationer. Paketresor lyftes fram som ett intressant alternativ. Många upplevde det som ett problem att söka information avseende resans olika komponenter såsom boende, resor, transfer, liftkort m.m. och skulle uppskatta en service där allt fanns samlat på ett ställe.

Att det inte enkelt går att få en överblick över prisbilden både för resa och boende tycks också vara en försvårande faktor. Förslag framkom också om att ett sätt att locka till att resa med allmänna kommunikationer är att lyfta fram de mervärden som det innebär.

Abstract [en]

The objective of this study was to analyze the conditions for the transfer of passengers from private car to public transport, primarily train and bus to, from and within a number of tourist destinations in Sweden. The goal was to develop a basis for planning for sustainable tourism. The study included an analysis of opportunities to travel by public transport, travel time and travel costs, interviews with tourists and other stakeholders, an analysis of measures, and it results in some general guidelines for planning for sustainable tourism. The possibilities to travel by public transport, travel time and travel costs to, from and within three summer destinations (Astrid Lindgren's World, the Kingdom of Crystal, Öland) and two winter destinations (Åre, Funäsdalen) were analyzed for three different categories of tourists (families with children, couples, four adults) . This showed that overall is possible to travel to the destinations studied without a private car. The conditions travelling with public transport, however, differ greatly between the different destinations. Travel time by train or bus in comparison with travelling by car was not too different for most combinations of points of departure and destinations. In some cases, however, when the point of departure was a smaller place, not located along a major railroad, the journey by train and/or bus could be both long and require many transfers. In those cases public transport is hardly an alternative to traveling by private car. The total travel cost for travelling by train or bus was in almost all cases fairly level with travelling with private car, it but could also be significantly higher. The cost for travelling by public transport was also relatively higher in comparison with private car for parties with two or more people, and in those cases the cost was sometimes seen as an obstacle. The travel opportunities within the various destinations appears to be the biggest obstacle for convincing more people to choose to travel by public transport to and from tourist destinations, particularly in summer when travel requirement in general are higher. The options for travelling within the destinations vary considerably, but are generally better in the winter destinations. In Åre the ski bus, for example, is a good option for travelling between the various ski resorts. The tourist’s views of travelling by public transport is also much more positive for journeys to winter destinations than to summer destinations, which can largely be explained by the smaller travel requirements within these destinations. In the case of families the view that it is difficult to attract families with young children to travel by public transport emerged. There may be several reasons for this, the handling of luggage being one important issue. Many also suggested that there is a need to make it easier to find information about public transport options and alternatives as well as to reserve and book tickets. Package reservations were highlighted as an interesting alternative. Many saw information searching regarding the trip components such as accommodation, flights, transfer, lift passes etc. as problematic and would appreciate a service where everything was in one place. In addition it is not easy to get an overview of pricing for both travel and accommodation. Proposals were also put forward that one way to attract to travel by public transport is to highlight the added value that it entails.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2013. p. 94
Series
Trafikverkets forskningsportföljer
Keywords
Tourism, Journey, Behaviour, Bus, Train, Public transport, Journey time, Cost, Attitude (psychol), Interview, Turism, Resor, Resenärer, Beteende, Bussar, Tåg, Kollektivtrafik, Restid, Kostnader, Attityder, Intervjuer
National Category
Social and Economic Geography
Research subject
FOI-portföljer, Äldre portföljer
Identifiers
urn:nbn:se:trafikverket:diva-12384 (URN)
Projects
Hållbara turistresor - alternativ till resor med egen bil till/från och inom turistområden
Funder
Swedish Transport Administration, TRV 2010/13891 och TRV 2010/13891
Available from: 2023-12-18 Created: 2023-12-18 Last updated: 2024-01-08
Organisations

Search in DiVA

Show all publications