Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Alternative names
Publications (6 of 6) Show all publications
Forward, S., Henriksson, P., Forsman, Å. & Nyberg, J. (2022). Motorcyklister – utbildning, erfarenhet, syn på risk och olycksinblandning. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Motorcyklister – utbildning, erfarenhet, syn på risk och olycksinblandning
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Motorcyclists – education, experience, perception of risk and accident involvement
Abstract [sv]

Det övergripande syftet med denna studie var att bidra till att förbättra trafiksäkerheten för förare av tvåhjulig motorcykel. Ett annat syfte var att undersöka orsaken till varför olyckor inträffar och motorcyklisters syn på risker i trafiken. I studien ingick fyra delstudier: registerstudie, enkätstudie och två intervjustudier. Både registerstudien och enkätstudien jämfördes med en grupp som skadats i trafiken med en kontrollgrupp. Resultaten från registerstudien visade att cirka 80 procent av de skadade förarna hade en giltig behörighet. Jämfört med kontrollgruppen hade skadegruppen något fler underkända kunskapsprov. Enkätstudien visade att de vanligaste olyckorna var singelolyckor och att cirka en femtedel av de skadade var helt eller delvis vållande till olyckan. Enligt intervjustudien med drabbade motorcyklister som varit vållande till olyckan berodde det på bristande uppmärksamhet och att bilförarens beteende misstolkades. 

Resultatet från regressionsanalysen visade att 55 procent av de variabler som ingår i Theory of Planned Behaviour förklarade deras avsikt att överträda hastighetsbestämmelser vilket innebär att detta beteende kan kopplas till medvetna felhandlingar. En annan slutsats är att olycksinblandning inte alltid ökar deras riskmedvetenhet. Frågor baserade på T-Locus of Control visade att den troligaste orsaken till en olycka, enligt motorcyklisterna, är att andra fordonsförares brister i sin körning snarare än det egna beteendet. Detta gällde oavsett om man var vållande till olyckan eller inte vilket i sin tur minskar motivationen att förändra sitt eget beteende. 

Slutsatsen är att utbildning inte kan kopplas till olycksinblandning, däremot gick det att fastslå att hastighetsöverträdelser kan kopplas till medvetna felhandlingar. Det sistnämnda styrker behovet av en rad olika utbildningsinsatser. Samtidigt är det viktigt att betona att utbildningen måste hålla hög kvalitet och att den är elevcentrerad, det vill säga utgår ifrån elevens tidigare erfarenheter samtidigt som den utmanar redan etablerade föreställningar. Studien avslutas med en rad rekommendationer för att öka motorcyklisters trafiksäkerhet.

Abstract [en]

The general aim of this study was to help in improving road safety for motorcyclists by examining their experience and educational backgrounds of those who have been seriously injured. Another purpose was to investigate the reason why accidents occur and motorcyclists' risk perception. The study included four sub-studies: register study, questionnaire study and two interview studies. In the register study and the survey injured motorcyclists was compared with a control group. The results from the register study showed that about 80 percent of the injured drivers had a valid license. Compared with the control group, the injury group was more likely to have failed their theoretical test. The survey showed that the most common accidents were single accidents and that about one-fifth were wholly or partly to blame for the accident. According to the interview with injured motorcyclists who also were to blame, accidents were due to inattention and that the driver's behaviour was misinterpreted. 

The results from the regression analysis showed that 55 percent of the variables included in the Theory of Planned Behaviour explained their intention to speed. Questions based on the T-Locus of Control showed that the most likely cause of an accident is the behaviour of other drivers. This was true regardless of whether they were responsible for the accident or not. 

The conclusion is that education cannot be linked to accident involvement, however, it was possible to establish that speeding can be linked to violations. The latter support the need for a range of educational initiatives. At the same time, it is important to emphasize that education must be of high quality and be student-centred, i.e., based on the student's previous experiences whilst at the same time challenge already established beliefs. The study concludes with a series of recommendations to increase motorcyclists' road safety.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2022. p. 102
Series
Trafikverkets forskningsportföljer
Keywords
Motorcyklister, olyckor, skador, behörighet, utbildning, fortbildning, riskmedvetenhet, attityder, normer, kontroll
National Category
Applied Psychology
Research subject
FOI-portföljer, Möjliggöra
Identifiers
urn:nbn:se:trafikverket:diva-16129 (URN)
Projects
Utbildningsbakgrund hos svårt skadade motorcykelförare
Funder
Swedish Transport Administration, TRV 2019/53570
Available from: 2024-07-09 Created: 2024-07-09 Last updated: 2024-07-09
Forsman, Å., Jansson, J., Forward, S., Nuruzzaman, R., Skogsmo, I. & Vadeby, A. (2021). Riding in a safe system – workshop on safety for powered-two-wheelers: final report from a workshop held on 9–13 June 2021. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Riding in a safe system – workshop on safety for powered-two-wheelers: final report from a workshop held on 9–13 June 2021
Show others...
2021 (English)Report (Other academic)
Alternative title[sv]
Riding in a safe system – en workshop om säkerhet för motoriserade tvåhjulingar : slutrapport från den workshop som hölls 9–23 juni 2021.
Abstract [sv]

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Skyltfonden, Trafikverket. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Den 9–23 juni 2021 hölls en internationell workshop om säkerhet för motoriserade tvåhjulingar. Workshopen, Riding in a safe system, hölls som en serie virtuella möten och arrangerades av International Transport Forum (ITF), Trafikverket, Internationella motorcykelförbundet (FIM), motorcykeltillverkarnas föreningar IMMA och ACEM, samt Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Workshopen var en uppföljning av den tredje globala ministerkonferensen om trafiksäkerhet, som hölls i Stockholm i februari 2020, men den byggde också på en tidigare workshop 2008 i Lillehammer och 2015 års ITF-rapport Improving Safety for Motorcycle, Scooter and Moped Riders.

Workshopens centrala del bestod av sex expertsessioner: (i) hållbar trafiksäkerhet, arbetsmiljöfrågor och upphandling, (ii) byte av färdsätt och mobilitet i staden, (iii) träning, utbildning och körkortstagande, (iv) fordonssäkerhet, skyddsutrustning och intelligenta transportsystem, (v) väginfrastruktur och vägmiljö, (vi) hastighetsanpassning och efterlevnad i olika miljöer. I varje expertsession diskuterades också säkerhet för barn och unga.

Deltagarna i sessionerna var inbjudna experter på respektive område och varje sessionerna leddes av en moderator och en rapportör. Experterna representerade olika typer av organisationer och kom från olika delar av världen. Workshopen utmynnade i åtta prioriterade åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten för motoriserade tvåhjulingar och integrera dessa i ett säkert vägtransportsystem (Safe System) till 2030: 

1. Tillämpa hållbar trafiksäkerhet – Offentliga och privata organisationer bör tillämpa bästa tillgängliga kunskap och rapportera om sin organisations fotavtryck med avseende på säkerhet för motoriserade tvåhjulingar.

2. Stöd byte av färdsätt – Städer och vägmyndigheter bör utveckla nya lösningar för mobilitet i stadsmiljö som inkluderar motoriserade tvåhjulingar.

3. Använd säkra fordon och säker skyddsutrustning – införandet av säkra fordon och produkter bör främjas genom reglering, upphandling och incitament.

4. Utbilda säkra förare – Regeringar, myndigheter, intresseorganisationer och industrin bör påskynda tillgången till effektiva och tillgängliga utbildningsprogram i alla regioner, särskilt i låg- och medelinkomstländer.

5. Designa om infrastrukturen – Regeringar och vägmyndigheter bör följa den senaste standarden och uppdatera sina vägmanualer och riktlinjer för design och underhåll så att de inkluderar bästa tillgängliga praxis för motoriserade tvåhjulingar.

6. Säkerställ rätt hastighet – Vägmyndigheter bör fastställa lämpliga hastighetsgränser som är i linje med principerna för ett säkert vägtransportsystem. Alla intressenter bör medverka till god hastighetsefterlevnad genom att stödja lämpliga åtgärder.

7. Skydda barn och unga –Om barn färdas som passagerare på en motoriserad tvåhjuling bör lämplig skyddsutrustning användas, och fordonet bör ha relevanta skyddssystem. Vidare ska barn skyddas när de vistas i områden runt skolor.

8. Ta fram ny kunskap – Myndigheter, industrin och forskarsamhället ska fylla kunskapsluckor och utveckla innovativa lösningar som ökar säkerheten för användare av motoriserade tvåhjulingar.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2021. p. 72
Series
Skyltfonden
Keywords
Trafiksäkerhet, Motorcykel, Hastighet, Regelverk, Utbildning, Mobilitet, Arbetsmiljö
National Category
Transport Systems and Logistics
Research subject
Skyltfonden, Skyltfonden - Verktyg/Övrigt
Identifiers
urn:nbn:se:trafikverket:diva-5482 (URN)
Funder
Swedish Transport Administration
Available from: 2022-09-26 Created: 2022-09-26 Last updated: 2022-09-26Bibliographically approved
Forward, S., Sörensen, G., Henriksson, P. & Wallhagen, S. (2021). Samverkan för ökad säkerhet och framkomlighet vid vägarbetsplatser: Nyttiggörande av tillgänglig tillbuds- och olycksstatistik. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Samverkan för ökad säkerhet och framkomlighet vid vägarbetsplatser: Nyttiggörande av tillgänglig tillbuds- och olycksstatistik
2021 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
A combined effort to increase safety and accessibility at roadworks : Utilization of available accident and near-accident statistics
Abstract [sv]

Vid tidigare studier avseende olyckor och tillbud vid vägarbeten har en avsaknad av samordnad olycks- och incidentrapportering framkommit. Ett projekt har därför genomförts i samarbete mellan forskare, utförare, beställare och andra aktörer. Det övergripande målet är säkrare och tryggare väg-arbetsplatser för både vägarbetare och trafikanter. Projektet fokuserar främst på två projektmål. Ett delmål är ökat samarbete mellan de olika aktörerna i byggprocessen. Ett annat delmål är gemensamma rekommendationer för en långsiktig och hållbar förändring av tillbuds- och olyckshantering. Projektet omfattar litteraturöversikt, informationsspridning, register- och enkätstudie samt intervjustudie inom arbete på väg. 

Litteraturstudien visar hög andel upphinnande- och mötesolyckor bland bilister och hög andel olyckor bland oskyddade trafikanter som beror på dåligt vägunderlag. 

I registerstudien identifierades 3 603 händelser för perioden 2015–2019 (170 olyckor, 1 194 tillbud och 2 239 riskobservationer) från entreprenörsföretagens interna rapportering. De två vanligast förekommande händelserna avsåg bristande efterlevnad bland trafikanter (37 %) och brister i före-tagens eller vägarbetarens planering och hantering av arbetet (25 %).

Enkätstudien visade att den typiska motorcykelolyckan vid vägarbete inträffade utanför tätort, på torrt väglag, i kurva, på smal eller normal tvåfältsväg med hastighetsbegränsning 70 km/tim, oftast i samband med mindre, pågående eller avslutade vägarbeten. Vanligaste anledningen var löst grus. 

Intervjuer med 12 aktörer visade att företagen använder olika system för att rapportera in händelser och samma händelse rapporteras in i flera system. Några kan se nyttan med rapporteringen eftersom den synliggör arbetsmiljöproblem. Anledningar till att händelser ändå inte alltid rapporteras kan vara att: i) händelserna inträffar så ofta, ii) nyttan med rapporteringen inte är uppenbar, iii) tidigare rapporterade problem inte har åtgärdats, iv) rapporteringen orsakar merarbete och är tidsödande samt v) det finns rädsla för konsekvenserna. 

Studien avslutas med en rad rekommendationer: en gemensam databas för vägarbetsolyckor och vägarbetstillbud, arbete för ökad rapporteringsvilja, ökad övervakning samt förbättrad möjlighet till snabb tillståndsgivning.

Abstract [en]

In previous studies regarding accidents and near-accidents at road works, a lack of coordinated accident and near-accident reporting has emerged. A project was therefore carried out in collaboration between different actors, with the overall goal of safer work zones. The project focuses on increased cooperation between the various actors in the construction process and on identifying common re-commendations for accident and near-accident management. The project includes a literature review, dissemination, data collection/analysis, and interviews.

The literature study showed a high proportion of overtaking and meeting accidents among motorists and of accidents among unprotected road users due to poor road conditions.

Data collection from the contractor companies' internal incident reporting comprised 3,603 incidents (170 accidents, 1,194 near-accidents and 2,239 risk observations) during 2015–2019. The two most common incidents concerned non-compliance among road users and shortcomings in the companies ' or road workers' planning and management of their work.

The survey study showed that typical motorcycle accidents at road works occur in rural areas, on dry roads, in curves, on narrow or normal two-lane roads with a speed limit of 70 kilometers per hour, usually in connection with minor, ongoing or completed, road works. The most common cause was loose gravel.

Interviews with 12 participants showed that companies use different systems to report events and the same event is reported in several systems. Respondents value reporting since it highlights work environment problems. Nevertheless, incidents are not always reported, because; i) they happen too often, ii) the benefit is not obvious, iii) action was not taken following previous reports, iv) it causes extra work and is time consuming, and v) the fear of consequences.

The study ends with some recommendations: a general national road work incident database, increase the willingness to report, increased enforcement, and faster implementation of safety measures

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2021. p. 82
Series
Trafikverkets forskningsportföljer
Keywords
ägarbetsplatser, vägarbete, vägarbetare, tillbud, riskobservation, incident, olycksstatistik, trafiksäkerhet, rapporteringsvilja
National Category
Transport Systems and Logistics
Research subject
FOI-portföljer, Vidmakthålla
Identifiers
urn:nbn:se:trafikverket:diva-16117 (URN)
Projects
BVFF Nyttiggörande av tillgänglig tillbuds- och olycksstatistik genom samverkan för ökad säkerhet och framkomlighet vid vägarbetsplatser
Funder
Swedish Transport Administration, TRV 2018/99795
Available from: 2024-07-08 Created: 2024-07-08 Last updated: 2024-07-08Bibliographically approved
Vadeby, A., Forward, S. & Sörensen, G. (2021). Svenska trafikanters inställning och beteende avseende trafiksäkerhet: resultat från en internationell enkätundersökning. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Svenska trafikanters inställning och beteende avseende trafiksäkerhet: resultat från en internationell enkätundersökning
2021 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Swedish road users' attitudes and behaviour regarding road safety : results from an national survey.
Abstract [sv]

Föreliggande studie analyserar delar av en internationell trafiksäkerhetsenkät E-survey of Road Users Attitudes, ESRA. Enkäten mäter självrapporterat beteende, attityder och normer inom trafiksäkerhetsområdet i 32 länder. I denna studie är fokus främst på resultat från den svenska enkäten med syfte att få bättre kunskap om inställningen till trafiksäkerhet i Sverige men jämförelser görs även med nio andra länder med liknande trafiksäkerhetsnivå.

Abstract [en]

The present study analyses a sub section of an international road safety survey ´ESRA´, which measures self-reported behaviour, attitudes and norms regarding road safety in 32 countries. In this study the focus is mainly on results from the Swedish survey. The aim is to gain a better understanding of road safety in Sweden and how Sweden compares with nine other countries with similar levels of road safety.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2021. p. 95
Series
Trafikverkets forskningsportföljer
National Category
Applied Psychology
Research subject
FOI-portföljer, Planera
Identifiers
urn:nbn:se:trafikverket:diva-5794 (URN)
Projects
ESRA – E-enkät om trafikanters attityder
Funder
Swedish Transport Administration, TRV 2019/136972
Available from: 2023-02-06 Created: 2023-02-06 Last updated: 2023-02-14Bibliographically approved
Forward, S. & Nyberg, J. (2018). Körkort med villkor automatväxellåda: finns det skäl och möjligheter att underlätta körkortsprocessen?. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Körkort med villkor automatväxellåda: finns det skäl och möjligheter att underlätta körkortsprocessen?
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
A driving licence restricted to vehicles with automatic transmission : are there reasons to facilitate the driving license process?
Abstract [sv]

Det övergripande syftet med föreliggande studie är att undersöka huruvida det finns skäl eller möjligheter att underlätta körkortsprocessen genom att körkortsaspiranten i sin utbildning och vid uppkörning använder en bil med automatisk växellåda. Studien hade två frågeställningar: 1) Kan körkortstagandet underlättas i och med automatisk växellåda och samtidigt ge lika eller bättre trafiksäkerhet som då körkortstagandet sker med manuell växellåda? 2) Kan förkortad utbildningstid med anledning av automatisk växellåda påverka negativt, eller kan minskat fokus på manövrering tvärtom ge större utrymme i körkortsutbildningen för ökat fokus på andra trafiksäkerhetsaspekter? Flera metoder har använts för att uppnå syftet.

Inledningsvis presenteras en kunskapsöversikt som undersökt betydelsen av automatisk växellåda i förarutbildning och uppkörning. I samma översikt ingår också en statistisk olycksanalys som jämför automatväxlade bilar med manuellt växlade bilar. Därefter presenteras en intervjustudie där fyra trafiklärare deltog och en enkätstudie riktad till 34 trafiklärare om deras syn på övningskörning med automatväxlad bil. Slutligen genomfördes en enkätundersökning riktad till 949 nyblivna körkortsinnehavare i åldern 18 till 25 år.

Abstract [en]

The overall purpose of the present study is to investigate whether there are reasons for making it easier for driver trainers, both during their education and when taking the test, to use a car with automatic transmission. The study aims to answer two questions: 1) Can learning to drive become easier with an automatic transmission and at the same time provide the same training in traffic safety as when driving a car with a manual transmission? 2) Can a shorter driver training time due to automatic transmission have a negative impact, or can a reduced focus on handling the car increase the focus on other factors related to traffic safety? Several methods have been used to achieve the purpose of this study.

Firstly, a literature review presents studies that examined the importance of automatic transmission during driver training and when taking the test. The same overview also includes a statistical accident analysis that compares automated cars with cars using a manual transmission. Thereafter, an interview study is presented, involving four traffic instructors and a survey of 34 traffic instructors on their view of training to drive with a car which have an automatic transmission. Finally, a survey was conducted including 949 people aged 18 to 25 who had just received drivers licence.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2018. p. 33
Series
Trafikverkets forskningsportföljer
Keywords
Driver training, Driving test, Automatic, Gear box
National Category
Pedagogical Work
Research subject
FOI-portföljer, Äldre portföljer
Identifiers
urn:nbn:se:trafikverket:diva-5506 (URN)
Projects
Körkort med villkor automatväxellåda - finns det skäl och möjligheter att underlätta körkortsprocessen
Funder
Swedish Transport Administration, TRV 2015/102977
Available from: 2022-09-28 Created: 2022-09-28 Last updated: 2022-09-28
Forward, S., Hedström, R., Nyberg, J., Sörensen, G. & Bolling, A. (2016). Säkerhet och arbetsmiljö vid väg- och spårarbeten: implementeringsprocessen av nytt regelverk och dess effekter. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Säkerhet och arbetsmiljö vid väg- och spårarbeten: implementeringsprocessen av nytt regelverk och dess effekter
Show others...
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Safety and working conditions for road and track work : the implementation and the effects of a new regulatory framework
Abstract [sv]

I denna rapport redovisas resultaten av ett projekt som gjorts i syfte att beskriva och analysera implementeringsprocessen av nya och reviderade regelverk om säkerhet och arbetsmiljö vid väg- och spårarbeten. För arbete på väg kom det nya regler och föreskrifter som började gälla från och med januari 2013. Inom spårsidan tog man under år 2011 fram ett antal åtgärder för att förbättra säkerheten. Med hjälp av intervjuer, fallstudier och ett referensgruppsmöte som underlag har forskarna beskrivit och analyserat implementeringsprocessen av nya och reviderade regelverk i den administrativa och operativa verksamheten inom Trafikverket och hos entreprenörer, både för väg och spår. Avsikten var även att analysera hur regelverk bland annat påverkat roller och ansvarsfördelning men även egen och andras säkerhet.

Abstract [en]

The purpose of this study was, through the use of interviews, case studies, and a reference group meeting to describe and analyze the implementation process of new and revised regulations. This applies to both road and track in their administrative and operational activities within the Swedish Transport Administration and their contractors. The aim was also to analyze the effects the new and revised regulations had on roles and responsibilities but also their own and others' safety. For work on the road, new rules and regulations were established, which became effective as of 1st of January 2013. With regard to rail, a number of measures were implemented in 2011 to improve safety that included changed rules for work on and beside the tracks.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2016. p. 75
Series
Trafikverkets forskningsportföljerTrafikverkets forskningsportföljer
Keywords
Work zone, Safety, Railway track, Maintenance, Working conditions, Personnel, Legislation, Education, Contract, Procurement
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
FOI-portföljer, Äldre portföljer
Identifiers
urn:nbn:se:trafikverket:diva-5995 (URN)
Projects
Säkerhet och arbetsmiljö vid väg- och spårarbeten – Effekter av nya regelverk
Funder
Swedish Transport Administration, TRV 2014/26177
Available from: 2023-03-03 Created: 2023-03-03 Last updated: 2023-03-03
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-7383-2412

Search in DiVA

Show all publications