Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 12) Show all publications
Nilsson, J.-E., Ragipi Rushid, A. & Ridderstedt, I. (2021). Kontrakt för underhållsbeläggningar: analyser av produktivitet, effektivitet och kostnadsförändringar mellan avtal och slutkostnader. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Kontrakt för underhållsbeläggningar: analyser av produktivitet, effektivitet och kostnadsförändringar mellan avtal och slutkostnader
2021 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Contracts for maintenance coatings : analyzes of productivity, efficiency and cost changes between contract and final cost
Abstract [sv]

Varje år genomför Trafikverket beläggningsarbeten för att upprätthålla en acceptabel standard på längre vägsträckor för närmare tre miljarder kronor. Rapporten sammanfattar resultatet av tre analyser som gjorts av denna typ av upphandlingar. Både projektkostnaden i kontraktet mellan Trafikverket och en entreprenör och den slutligt fakturerade kostnaden behandlas. Syftet är att identifiera möjligheter att vidareutveckla verksamhetens produktivitet och effektivitet. Varje procentenhets kostnadsbesparing kan frigöra betydande medel för att beställa mer underhåll eller för att överföras till andra, mera angelägna ändamål. 

Den första delstudien pekar på möjligheter att effektivisera de beläggningsarbeten där varma beläggningar appliceras. Analyser av kostnaden för 293 sådana kontrakt visar att det finns starka skäl att överväga att göra kontrakten större än idag. Ju fler kvadratmeter beläggning som ingår i varje kontrakt, desto lägre är kostnaden per kvadratmeter. 

Den andra delstudien försöker förklara varför slutkostnaden i genomsnitt är 14 procent högre än kostnaden i de kontrakt som tecknats medan den tredje studien redovisar en produktivitetsanalys av samma kontrakt. Trots att flera hundra beläggningskontrakt upphandlats under den aktuella tidsperioden har enbart 91 observationer funnits tillgängliga för analys. Förklaringen är att det inte är möjligt att koppla samman den verksamhet som upphandlats med slutresultatet av uppdragen. Detta gäller både verksamhetens kostnader och mängden faktiskt nedlagt arbete som kan skilja sig från de beställningar som görs. 

Den slutliga granskningen av rapporten har också visat på brister i matchningen mellan kontrakts- och slut kostnad, vilket innebär att det inte är möjligt att redovisa några policyslutsatser. Analyserna illustrerar emellertid hur uppföljningar kan genomföras för att fördjupa förståelsen av bland annat kostnadsavvikelser.

Abstract [en]

Every year, the Swedish Transport Administration carries out paving work to maintain an acceptable standard on longer road sections for almost SEK 3 billion. The report summarizes the results of three analyses made of this type of procurement. Both the project cost in the contract between the Swedish Transport Administration and a contractor and the final invoiced cost are treated. The purpose is to identify opportunities to further develop the business's productivity and efficiency. Each percentage point cost savings can free up significant funds to order more maintenance or to transfer to other, more urgent purposes. 

The first sub-study points to opportunities to streamline the applications of hot coatings. Analysis of the cost of 293 such contracts show that there are strong reasons to consider making the contracts larger than today. The more square meters of asphalt in each contract, the lower the cost per square meter. 

The second sub-study tries to explain why the final cost is on average 14 percent higher than the cost in the contracts signed, while the third study reports a productivity analysis of the same contracts. Even though several hundred pavement contracts were tendered during the pertinent period, only 91 observations have been available for analysis. The explanation is that it is not possible to link the activities procured with the result of the assignments. This applies to both the costs of the business and the actual amount of work, which may differ from the orders placed. 

The final review of the report has also identified shortcomings in the matching between contract and final cost, which means that it is not possible to report any policy conclusions. However, the analyses illustrate how follow-ups can be carried out to deepen the understanding of, among other things, cost deviations.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2021. p. 31
Series
Trafikverkets forskningsportföljer
Keywords
Kontraktanalys, underhållsbeläggningar, produktivitet, effektivitet, kostnadsöverskridanden
National Category
Economics and Business
Research subject
FOI-portföljer, Vidmakthålla
Identifiers
urn:nbn:se:trafikverket:diva-16127 (URN)
Projects
BVFF 2019-1-16 Kvantitativ produktivitetsanalys av beläggningskontrakt
Funder
Swedish Transport Administration, TRV 2019/98093
Available from: 2024-07-09 Created: 2024-07-09 Last updated: 2024-07-09
Nilsson, J.-E. & Odolinski, K. (2020). When should infrastructure assets be renewed?: the economic impact of cumulative tonnes on railway infrastructure. Stockholm
Open this publication in new window or tab >>When should infrastructure assets be renewed?: the economic impact of cumulative tonnes on railway infrastructure
2020 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

This paper provides empirical evidence on the optimal timing of rail infrastructure renewal. Using an econometric approach on data from the Swedish railway network, we establish a relationship between cumulative tonnes and maintenance costs, as well as between cumulative tonnes and infrastructure failures that cause train delays. Together with average values on delay hours per failure and assumptions on passengers per train, we perform example calculations on the optimal timing for a track renewal. This timing will depend on the case considered, such as whether traffic intensity is high or low. Empirical evidence on the relationship between line capacity utilisation and delay time can provide more robust estimates for the different cases considered by an infrastructure manager. Still, the results in this paper is a significant step towards a usable cost-benefit analysis model for the timing of rail infrastructure renewals.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: , 2020. p. 28
Series
Trafikverkets forskningsportföljer
National Category
Economics Transport Systems and Logistics
Research subject
FOI-portföljer, Planera
Identifiers
urn:nbn:se:trafikverket:diva-5655 (URN)
Projects
Tillståndsbedömning av järnvägens infrastruktur i ett reinvesteringsperspektiv
Funder
Swedish Transport Administration, TRV 2018/67140
Available from: 2022-10-27 Created: 2022-10-27 Last updated: 2022-10-27
Nilsson, J.-E., Nyström, J., Ridderstedt, I., Salomonsson, J. & Johansson, O. (2019). Kontraktet styr: översikt av kvantitativa produktivitetstudier gällande byggande av transportinfrastruktur. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Kontraktet styr: översikt av kvantitativa produktivitetstudier gällande byggande av transportinfrastruktur
Show others...
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
The contact rules : mapping quantities analysis of transport infrastructure construction
Abstract [sv]

Trafikverkets huvudfokus är framåtblickande på den kommande verksamheten. Det handlar om att identifiera vilka projekt som ska prioriteras i planeringsarbetet och hur projekt ska genomföras på bästa sätt. Ett sådant perspektiv är inte fel men underlättas av en kunskap av vad som tidigare gjorts. Det är arbetskrävande att följa upp den verksamhet som har bedrivs och att ställa resultatet, entreprenörernas arbete, mot kostnaderna för att åstadkomma dessa resultat. Uppföljningsarbetet av produktivitet över tid och nyttjandet av sådan kunskap har förbättringspotential inom Trafikverket.

Huvudsyftet med detta notat har varit att med stöd av internationell litteratur identifiera analyser som skulle kunna genomföras också i Sverige. Ett antal exempel på sådana analyser har också getts.

Genomgången visar att det fortfarande återstår ett betydande arbete för att kunna genomföra kvantitativa analyser utan en omfattande manuell bearbetning. En sådan arbetsinsats behöver emellertid inte vara omfattande eller svår. Den primära kvarstående uppgiften är att skapa kopplingar mellan de olika databaser som redan existerar samt att säkerställa att dokument frångenomförandeprocessen existerar i digital form och sparas.

Ett sådant arbete kommer möjliggöra flera analyser av intresse för såväl Trafikverket som för det internationella forskarsamhället. I avsaknad av ett sådant arbete kommer Trafikverket inte heller i framtiden att kunna redovisa produktivitetsutvecklingen i verksamheten på ett transparent sätt. Därmed inte heller att identifiera lyckade exempel på genomförandet av projekt för att sprida informationen och därmed uppnå det av regeringen uppställda målet.

 

Abstract [en]

The Swedish Transport Administration prioritize planning future projects. This forward-looking perspective is beneficial, but it could gain a lot by incorporating a feedback loop from earlier experience within the organization. Ex post data processing, auditing and project evaluation is labor intensive and often downplayed in organizations. However, productivity follow-ups and the use of that knowledge has potential in the administration.

The purpose of this memo is to describe international quantitative studies on productivity related to issues of interest for The Swedish Transport Administration. Suggested applications can be applied in the Swedish context, but only if appropriate data is collected.

The review shows that significant work remains to be done in order to carry out quantitative analyzes without extensive manual processing. However, such work does not have to be extensive or difficult. The primary task is to create links between the various databases that already exist and to ensure that documents from the projects exist in digital form and are saved.

Such work will enable several analyzes of interest to both The Swedish Transport Administration and the international research community. In the absence of this data, it is not possible to report the productivity development over time to the taxpayers.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2019
Series
Trafikverkets forskningsportföljer
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
FOI-portföljer, Bygga
Identifiers
urn:nbn:se:trafikverket:diva-5580 (URN)
Projects
Produktivitetsanalys - metodutveckling
Funder
Swedish Transport Administration, TRV 2018/26537
Available from: 2022-10-05 Created: 2022-10-05 Last updated: 2022-10-05
Nilsson, J.-E., Nyström, J. & Salomonsson, J. (2019). Kostnadsöverskridande i Trafikverkets entreprenadkontrakt. Linköping
Open this publication in new window or tab >>Kostnadsöverskridande i Trafikverkets entreprenadkontrakt
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Cost overruns in construction contracts tendered by the Swedish Transport Administration
Abstract [sv]

Trafikverket har regeringens uppdrag att verka för en ökad produktivitet i anläggningsbranschen. VTI bistår Trafikverket i detta arbete. I denna rapport redovisas de skillnader som finns mellan det pris som fastställs i ett entreprenadkontrakt mellan Trafikverket och det företag som fått i uppdrag att genomföra en verksamhet och slutkostnaden för uppdraget. 776 kontrakt som avser entreprenader inom både väg- och järnvägssektorn och såväl investeringar som underhållsåtgärder och som kostar mer än 10 miljoner kronor, ingår i materialet.

Statistiska tester visar bland annat att risken för kostnadsöverskridanden är mycket stor och något högre för järnvägskontrakt (94 procents sannolikhet) än för vägkontrakt (86 procent). Slutkostnaden för vägkontrakt överskrider kontraktssumman med 20 procent vilket är signifikant lägre än för järnvägskontrakt där slutkostnaden i genomsnitt är 32 procent högre.

Abstract [en]

The Government has instructed the Swedish Transport Administration (Trafikverket) to promote productivity in the construction industry. VTI assists Trafikverket in this work. In this report, the differences that exist between the price set in the contract between Trafikverket and the construction company that has been commissioned to implement an activity and the final cost of the assignment are reported. 776 contracts relating to contracts in both the road and rail sectors and that comprises both investments and maintenance measures and which cost more than SEK 10 million are included in the material.

Statistical tests show, among other things, that the risk of cost overruns is very large, and slightly higher for railway contract (94 per cent probability) than for road contracts (86 per cent). The cost overrun for road contracts (1,20) is significantly lower than for rail contracts (1,32).

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: , 2019. p. 63
Series
Trafikverkets forskningsportföljer
National Category
Economics and Business
Research subject
FOI-portföljer, Bygga
Identifiers
urn:nbn:se:trafikverket:diva-5569 (URN)
Projects
Produktivitetsanalys - metodutveckling
Funder
Swedish Transport Administration, TRV 2018/26537
Available from: 2022-10-05 Created: 2022-10-05 Last updated: 2022-10-05
Nilsson, J.-E., Johansson, O., Nyström, J., Ridderstedt, I. & Wikström, D. (2018). Kostnadsanalyser av upphandlade kontrakt: två studier av investerings- och reinvesteringsprojekt. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Kostnadsanalyser av upphandlade kontrakt: två studier av investerings- och reinvesteringsprojekt
Show others...
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Cost analysis of tendered contracts : two studies of infrastructure Investment and renewal projects
Abstract [sv]

I Trafikverkets uppdrag ingår att löpande förbättra verksamhetens produktivitet. Rapportens huvudsyfte är att lägga grund för att följa upp och vidareutveckla den verksamhet som genomförs. För detta ändamål redovisas resultaten av två studier. Den ena jämför kostnader i kontrakt med fakturerad slutkostnad medan den andra analyserar kostnaderna för upphandlade underhållsbeläggningar.

Avslutningsvis identifieras ett antal minimikrav som måste ställas på den information som krävs för att genomföra systematiska uppföljningar.

Abstract [en]

The Swedish Transport Agency’s mission includes continuously improving the productivity of operations. The main purpose of the report is to lay the groundwork for following up and further developing the activities carried out. For this purpose, the results of two studies are reported. The one compares costs in contract with invoiced final cost while the other analyses the cost of contracted maintenance costs.

Finally, several minimum requirements are identified that must be placed on the information required to carry out systematic follow-up.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2018. p. 55
Series
Trafikverkets forskningsportföljer
Keywords
Contract, Procurement, Cost, Economic efficiency, Maintenance, Surfacing
National Category
Economics and Business
Research subject
FOI-portföljer, Bygga
Identifiers
urn:nbn:se:trafikverket:diva-5490 (URN)
Projects
Produktivitetsanalys - metodutveckling
Funder
Swedish Transport Administration, TRV 2018/26537
Available from: 2022-09-27 Created: 2022-09-27 Last updated: 2022-09-27
Nilsson, J.-E. & Haraldsson, M. (2018). Redovisning av regeringsuppdrag kring trafikens samhällsekonomiska kostnader: SAMKOST 3. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Redovisning av regeringsuppdrag kring trafikens samhällsekonomiska kostnader: SAMKOST 3
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
The economic costs for using Sweden’s infrastructure : SAMKOST 3
Abstract [sv]

Med start 2013 har VTI i tre regeringsuppdrag haft till uppgift att förbättra kunskapen om trafikens samhällsekonomiska kostnader. SAMKOST 3 har omfattat alla trafikslag, men fokus har legat på sjö- och luftfart. Huvudsyftet för analysen är att förbättra kunskapen om trafikens externa kostnader dvs. kostnader för olyckor, trängsel, buller, luftföroreningar och klimatpåverkan. Denna slutrapport sammanfattar resultaten av de delrapporter som tagits fram för att tillgodose syftet. En viktig del av analysen har handlat om en fördjupad diskussion kring den roll som koldioxidskatten på drivmedel har för att begränsa utsläppen från användning av fossila bränslen.

Abstract [en]

Starting in 2013, VTI has been tasked with three government missions to improve knowledge about the traffic's socioeconomic costs. SAMKOST 3 has covered all modes of transport, but focus has been on maritime transport and aviation. The main purpose of the analysis is to improve the knowledge about the external costs of the traffic i.e. costs of accidents, congestion, noise, air pollution and climate impact. This final report summarizes the results of the sub-reports that have been prepared to meet the purpose. An important part of the analysis has been an in-depth discussion of the role of Sweden’s carbon dioxide tax on fuels to limit emissions.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2018. p. 102
Series
Trafikverkets forskningsportföljer
Keywords
Social cost, Cost, Tax, External effect, Calculation, Noise, Emission, Air transport, Maritime transport, Road transport, Rail bound transport
National Category
Economics
Research subject
FOI-portföljer, Planera
Identifiers
urn:nbn:se:trafikverket:diva-5768 (URN)
Projects
SAMKOST 3 - Uppdrag att ta fram kunskapsunderlag om trafikens samhällsekonomiska kostnader
Funder
Swedish Transport Administration, TRV 2017/114428
Available from: 2023-02-06 Created: 2023-02-06 Last updated: 2023-02-14Bibliographically approved
Österström, J. & Nilsson, J.-E. (2016). Effektiva kontraktsmodeller för vägunderhåll. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Effektiva kontraktsmodeller för vägunderhåll
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Efficient road maintenance contracting
Abstract [sv]

I denna rapport redovisas internationella erfarenheter av upphandling av avhjälpande vägunderhåll. Studien beskriver upphandlingsförfarandet i Norge, Skottland och Ontario (Kanada) samt resultat från relevant litteratur. Genomgångarna har fokuserats på skillnaden i effektivitet mellan utförarkontrakt och funktionskontrakt samt hur incitament, riskfördelning, konkurrenssituation och kvalitetsdimensioner påverkar utfallet av kontrakten. Resultaten pekar på att Ontario och Norge utgår från funktionskontrakt. Under senare tid har vissa aspekter av dessa kontrakt omprövats då problem har uppstått främst i vinterunderhållet. I Ontario vägs nu kvalitet in i anbudsprocessen och i Norge används en ny ersättningsmodell som avser att balansera negativa incitament. I Norge testas även nya kontraktsmodeller på fem platser i landet. Skottland använder utförarkontrakt och har under senare tid utprovat indikatorer för att fånga kvaliteten på vinterunderhåll genom att använda friktionsmätning. I litteraturen finns ofta en positiv grundsyn på funktionskontrakt. Ingen studie har dock påträffats som mäter effektiviseringar till följd av en viss kontraktsmodell där hänsyn tas till eventuella samtidiga effekter i kvalitet eller kontraktsmodellens långsiktiga påverkan.

Abstract [en]

The study in this report reviews international experiences of contracting of routine road maintenance. The study describes the contracting models used in Norway, Scotland and Ontario (Canada), as well as the results from the relevant research literature. Focus has been to map differences in efficiency between traditional and performance-based contracting, as well as the effects of incentives, risk sharing, competition and quality dimensions in contracting. The results show that Ontario and Norway have largely performance-based contracting models. Recently, some aspects of these contracts have been reconsidered because of problems mainly with respect to winter maintenance. In Ontario, quality is now considered as one component for identifying the winning bidder; Norway has a new reimbursement model that aim to balance the contractors’ incentives. Also, Norway is testing new contracting models in five areas. Scotland uses traditional contracts and is testing a new performance indicator to improve winter maintenance by using measurements of friction. In the literature, the view on performance-based contracting is often positive. But no study has been found that measures the efficiency of different contracting models that accounts for possible simultaneous changes in quality or long-term effects.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2016. p. 78
Series
Trafikverkets forskningsportföljer
Keywords
Maintenance, Procurement, Contract, Method, Model (not math), Efficiency, Evaluation (assessment), Norway, Canada, United Kingdom, Road
National Category
Economics Infrastructure Engineering
Research subject
FOI-portföljer, Bygga
Identifiers
urn:nbn:se:trafikverket:diva-6030 (URN)
Projects
Utveckling av inköpsstrategier för Renodlad beställare
Funder
Swedish Transport Administration, TRV 2016/43484
Available from: 2023-03-14 Created: 2023-03-14 Last updated: 2023-03-14Bibliographically approved
Nilsson, J.-E. & Haraldsson, M. (2016). SAMKOST 2: redovisning av regeringsuppdrag kring trafikens samhällsekonomiska kostnader. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>SAMKOST 2: redovisning av regeringsuppdrag kring trafikens samhällsekonomiska kostnader
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
The economic costs for using Sweden’s infrastructure : second report
Abstract [sv]

VTI fick 2012 regeringens uppdrag att uppdatera kunskapen om trafikens samhällsekonomiska kostnader (SAMKOST 1). Arbetet avrapporterades i december 2013 varefter regeringen i januari 2014 utvidgade VTI:s uppdrag. Denna rapport avrapporterar det utvidgade uppdraget (SAMKOST 2).

Beräkningen av vägtrafikens samhällsekonomiska marginalkostnader pekar på samma huvudresultat som i SAMKOST 1: De skatter som tas ut av personbilstrafiken är högre än de marginalkostnader som bilarna ger upphov till; beskattningen av den tunga trafiken är lägre än de kostnader den tunga trafiken förorsakar. Inte heller utfallet av den jämförelse som görs mellan järnvägstrafikens marginalkostnader och de banavgifter som tas ut av operatörerna har förändrats i kvalitativt hänseende: banavgifterna är lägre än de kostnader tågen förorsakar och underprissättningen av godståg är större än av persontåg.

Den jämförelse som görs mellan de samlade lots- och farledsavgifterna (som handelssjöfarten betalar) och de kostnader trafiken ger upphov till tyder på att avgifterna är lägre än kostnaderna. För luftfarten pekar tillgänglig kunskap på att starter och landningar endast i försumbar omfattning påverkar kostnaderna för att tillhandahålla landningsbanor. Däremot ger flyget upphov till stora olägenheter för hälsa och miljö. Resultaten från SAMKOST 2 tyder på att den inhemska luftfarten i stora drag betalar för de kostnader man ger upphov till. Flygningar till och från Europa och i synnerhet flygningar på ännu längre avstånd betalar däremot långt mindre än de kostnader man förorsakar. Inte minst bedömningen av kostnaden för luftföroreningar utöver CO2, det vill säga utsläpp av partiklar, svavel etcera, är osäker. Detta beror bland annat på bristande kunskap om var utsläppen faller ner och därmed hur många personers hälsa, liksom vilka naturvärden, som påverkas.

Abstract [en]

In December 2012, the government commissioned VTI to update the social marginal costs for using infrastructure for all modes of transport based on state-of-the-art knowledge in the research community. A final report was submitted in December 2013 and shortly after, the government extended VTIs commission. The present report summarizes the results of the extended mission. In the same way as in SAMKOST 1, the taxation of fuel is substantially higher than the costs generated by passenger cars that use the road network. It is also concluded that heavy vehicles are charged less than the costs inflicted by using roads.

Users of railway infrastructure are charged track user charges which are below marginal costs for using tracks.

Estimates of the marginal costs emanating from merchant shipping include piloting, icebreaking and accident risks, all emanating from the activities of the Swedish Maritime Administration. A new study of emissions from shipping is part of the background work within SAMKOST 2. Overall, current levels of fees charged by the Swedish Maritime Administration is well below the industry’s costs.

There are no indications that landings and take-offs at airports have consequences for the need for maintenance and renewal of runways. The marginal costs of aviation are primarily related to emissions and noise. Charges for national flights may be fairly close to marginal costs while costs for European and in particular inter-continental flights are substantially higher than the different types of charges levied. It is, however, important to emphasize that conclusions regarding shipping and in particular aviation are less certain than when the comparison concerns road and railway charges relative to marginal costs.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2016. p. 137
Series
Trafikverkets forskningsportföljer
Keywords
Social cost, External effect, Estimation, Calculation, Method, Noise, Air pollution, Carbon dioxide, Wear, Accident, Road traffic, Air traffic, Rail traffic, Maritime transport
National Category
Economics
Research subject
FOI-portföljer, Äldre portföljer
Identifiers
urn:nbn:se:trafikverket:diva-6015 (URN)
Projects
Samkost 2 - Uppdrag att ta fram kunskapsunderlag om trafikens samhällsekonomiska kostnader
Funder
Swedish Transport Administration, TRV 2015/106230
Available from: 2023-03-03 Created: 2023-03-03 Last updated: 2023-03-03
Nyström, J., Lind, H. & Nilsson, J.-E. (2014). Degrees of freedom in road construction. Stockholm: Centre for Transport Studies
Open this publication in new window or tab >>Degrees of freedom in road construction
2014 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

One policy that is believed to increase the rate of innovation and the level of productivity is to move from Design-bid-build contracts (DBB) to Design-Build contracts (DB). A common view is that the latter provides the contractor more degrees of freedom to enable innovation. This hypothesis consists of two steps, first that DB actually has more degrees of freedom and secondly that more degrees of freedom leads to more innovation. This paper focuses on the first step and is based on a review of five road construction projects – two labelled DBB and three DB. It is demonstrated that there is a gap between the textbook definition of the two types of contracts and the actual design of the examples. The degrees of freedom for the contractor are restricted in both DB and DBB contracting and no significant difference in this dimension could be established. Based on this lack of difference in the five projects, the expectation of innovation for the labelled contracts cannot be settled. Some possible rational reasons for the client to restrict the degrees of freedom are also suggested.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Centre for Transport Studies, 2014. p. 15
Series
Trafikverkets forskningsportföljer
Keywords
Contract, Procurement, Road construction
National Category
Economics
Research subject
FOI-portföljer, Äldre portföljer
Identifiers
urn:nbn:se:trafikverket:diva-5873 (URN)
Projects
Bortom benämningen på entreprenadformer/Utvärdering av innovationsskapande processer vid totalentreprenader i infrastrukturprojekt
Funder
Swedish Transport Administration
Available from: 2023-02-21 Created: 2023-02-21 Last updated: 2023-03-13Bibliographically approved
Björklund, G. & Nilsson, J.-E. (2014). En granskning av information över tågförseningar år 2012. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>En granskning av information över tågförseningar år 2012
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
A review of information regarding train delays year 2012
Abstract [sv]

Syftet med detta notat är att granska Trafikverkets material om tågförseningar för att avgöra om informationen kan användas för att fördjupa förståelsen av förseningarnas storlek och vilka förhållanden som genererar förseningar. För att avgränsa arbetet studeras endast kvartal 1 år 2012. Det övergripande intrycket är att kvaliteten på data har blivit mycket bättre, oavsett om detta beror på att rapporteringen/inläggningen fungerar bättre eller om nya metoder att ta fram data ur de befintliga systemen är bättre än tidigare. Det är även viktigt att betona att i och med ökad kunskap om datamaterialet så har möjligheterna ökat att komma till rätta med en del oklarheter som vi tidigare såg som felaktigheter i materialet. Förhoppningen är att det med data från och med 2013 ska vara möjligt att genomföra strukturerade analyser av förseningar över hela Sverige. Som ett första steg i riktning mot att kunna analysera förseningsmönster i järnvägstrafiken har forskarna i detta notat redovisat en beskrivning av förseningsmönstret hos resandetåg på den så kallade Dalabanan, det vill säga trafiken mellan Mora/Falun/Borlänge och Stockholm, samt på Uppsalapendeln mellan Uppsala och Stockholm. Genomgången visade att den genomsnittliga förseningen till slutstationerna inte är så hög som man kanske kunde tro.

Abstract [en]

The purpose of this report is to document the quality of data from the Swedish Transport Administration regarding train delays, in order to assess whether it can be used to deepen the understanding of the size of the delays and the conditions that generate delays. In order to limit the work we have only considered quarter 1 of year 2012. The overall impression is that the quality of the data has become much better. It is not obvious whether this is due to better reporting/insertion of data or if new methods to extract data from existing systems have been developed. It is also important to emphasize that with the increased knowledge of the data the possibilities to deal with some ambiguities that we earlier saw as inaccuracies in the material have increased. Our hope is that with data from year 2013 and onwards it should be possible to perform structured analyses of delays in the whole rail network in Sweden. As a first step towards analysing patterns of delays in the rail traffic we have presented a description of the delay pattern on the so called “Dalabanan”, i.e. the traffic between Mora/Falun/Borlänge and Stockholm, and also at “Uppsala-pendeln” between Uppsala and Stockholm.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2014. p. 36
Series
Trafikverkets forskningsportföljer
Keywords
Delay, Train, Rail traffic, Statistics
National Category
Transport Systems and Logistics
Research subject
FOI-portföljer, Äldre portföljer
Identifiers
urn:nbn:se:trafikverket:diva-5884 (URN)
Projects
Förseningar, driftstörningar och kapacitetsutnyttjande; förstudie
Funder
Swedish Transport Administration, TRV 2013/40091
Available from: 2023-02-21 Created: 2023-02-21 Last updated: 2023-03-13Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5814-917X

Search in DiVA

Show all publications