Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (5 of 5) Show all publications
Sjörs Dahlman, A. & Anund, A. (2020). Utvärdering av trötthetsvarningssystem i buss. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Utvärdering av trötthetsvarningssystem i buss
2020 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Evaluation of fatigue warning system in buses
Abstract [sv]

Tidigare studier har visat att det är vanligt att bussförare i kollektivtrafik får kämpa för att hålla sig vakna flera gånger i månaden. Det finns i dagsläget tekniska system för att detektera trötthet hos förare men hur denna typ av system påverkar och uppfattas av bussförare är inte känt. Syftet med studien var att utvärdera effekten av ett trötthetsvarningssystem i långfärdsbussar. Studien omfattar två delstudier; en enkätstudie och en utvärdering av trötthetsvarningssystemet med bussförare på väg. Enkätstudien visade att de faktorer som upplevs som mest tröttande var att köra på natten, oregelbundna arbets- och sovtider och delade arbetspass/lång tid sedan rast. Det var 29% av förarna som uppgav att de behövde kämpa för att hålla sig vakna när de kör buss 2-4 ggr/ månad eller oftare. Datainsamlingen på väg visade att självskattad sömnighet var något lägre under körningar med trötthetsvarningssystemet aktivt. Trötthetsvarningssystemets loggar av trötthetshändelser samt förarnas rapporter av varningar som tagits emot stämde inte överens med deras upplevda trötthet. Förarna var överlag positiva till trötthetsvarningssystemet men lyfte fram att systemet behöver bli mer tillförlitligt.

Abstract [en]

Previous studies have shown that it is common for bus drivers in public transport to struggle to stay awake several times a month. Several systems for detecting fatigue in drivers are currently available, but how these types of systems affect and are perceived by bus drivers is not known. The purpose of the study was to evaluate a fatigue warning system for use in long-distance buses. The study comprises two sub-studies; a survey and an on-road evaluation of the fatigue warning system. The survey showed that the factors that were considered the most tiring were driving at night, irregular working and sleeping hours and spread-over shifts/long time since a break. 29% of the drivers stated that they had to fight to stay awake when driving a bus 2–4 times/month or more. The on-road study showed that self-rated sleepiness was slightly lower when the fatigue warning system was active. The logs of fatigue events from the fatigue warning system and the drivers' reports of received warnings did not match their perceived fatigue. The drivers were generally positive about the fatigue warning system but emphasized that the system needs to be more reliable.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2020. p. 63
Series
Skyltfonden
National Category
Vehicle Engineering
Research subject
Skyltfonden, Skyltfonden - Människan
Identifiers
urn:nbn:se:trafikverket:diva-5755 (URN)
Funder
Swedish Transport Administration, TRV 2018/26210
Available from: 2023-02-03 Created: 2023-02-03 Last updated: 2023-02-14Bibliographically approved
Vadeby, A., Anund, A., Ekström, C., Gustafsson, S., Lundberg, T., Olstam, J. & Tapani, A. (2016). Säker framkomlighet: sammanfattande slutrapport 2015. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Säker framkomlighet: sammanfattande slutrapport 2015
Show others...
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Safe accessibility : summarized results 2015
Abstract [sv]

Föreliggande rapport redovisar övergripande resultat av fyra olika åtgärder som implementerats inomTrafikverkets projekt ”Säker framkomlighet” vilket haft som syfte att förbättra framkomlighet ochtrafiksäkerhet på främst befintliga tvåfältsvägar med hastighetsgräns 90 km/tim. Åtgärderna somstuderats är: frästa mitträfflor på 2-fältsvägar, vägrensräffling på motorväg, smala mötesfria vägar(”gles 2+1-väg med räcke”) och riktningsseparerade vägar (2+1 med målad/räfflad mitt).Resultaten visar att för samtliga åtgärder har trafiksäkerhetseffekterna varit positiva med minskningarav de dödade och svårt skadade trafikanterna. Vad gäller spårdjupstillväxt visar resultaten att mitträfflinginte har en kanaliserande effekt på trafiken och därmed påverkas inte heller spårbildningen.För mötesfria vägar är den årliga spårdjupsutvecklingen cirka 25 procent högre för mötesfri väg än förmotsvarande vanlig väg för årsdygnstrafik (ÅDT) > 8 000 fordon/dygn. För lägre ÅDT är skillnaden 10–15 procent.För riktningsseparerade vägar visar resultaten endast på högre spårdjupstillväxt för ÅDT över 8 000fordon/dygn. En studie om effekter och konsekvenser av olika räffeltyper avseende buller visar att detinte finns kända argument för att inte använda sinusräffla, men ytterligare studier kring effekten förförare av tunga fordon rekommenderas. Studien avseende framkomlighetseffekter visar att andelentung trafik är en viktig faktor att beakta i utformningen av mötesfria vägar.

Abstract [en]

This report consolidates evaluations performed within the project “Safe accessibility” on behalf of the Swedish Transport Administration. Four different measures implemented on rural roads in Sweden with the aim to increase traffic safety and improve accessibility are investigated. The measures are; milled centerline rumble strips on rural 2-lane roads, shoulder rumble strips on motorways, narrow2+1 roads with median barrier and divided roads (painted 2+1 roads with median rumble strips).As regards traffic safety, all four measures show reductions in the number of fatalities and seriously injured. For milled centerline rumble strips on rural 2-lane roads, they do not have a confining effect on traffic and have no adverse effect on the rate of rutting. For barrier separated roads (2+1), the results indicated that for Average Annual Daily Traffic (AADT) levels greater than 8,000 vehicles, the annual rut depth development rate is about 25 percent higher than for conventional rural roads. With lower AADT levels, differences reduced to between 10–15 percent. Comparisons between divided roads and conventional roads only showed higher annual rut development rates for AADT levels greater than 8,000 vehicles. A study about the effects and consequences of different types of milled rumble strips showed that there are no known arguments for not using the sinus rumble strips. However, further studies on the impact of drivers of heavy vehicles are recommended. Studies of the effect on traffic efficiency showed that the proportion of Heavy Goods Vehicles (HGVs) is an important factor to consider in the design of narrow 2+1 roads and the proportion of HGVs need to be taken into account in the selection of the length of overtaking lanes.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2016. p. 42
Series
Trafikverkets forskningsportföljerTrafikverkets forskningsportföljer
Keywords
Highway, Accident prevention, Rumble strip, Safety fence, Central reserve, Rut, Accident rate, Noise, Evaluation (assessment), Before and after study, Safety
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
FOI-portföljer, Äldre portföljer
Identifiers
urn:nbn:se:trafikverket:diva-6036 (URN)
Projects
Säker framkomlighet - fortsättning 2013-2015
Funder
Swedish Transport Administration, TRV 2013/31491
Available from: 2023-03-14 Created: 2023-03-14 Last updated: 2023-03-14Bibliographically approved
Anund, A., Fors, C. & Eriksson, J. (2015). Utvärderingsmodell för ITS-baserade system vid hållplats: kunskapsöversikt och förslag på forskningsbehov. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Utvärderingsmodell för ITS-baserade system vid hållplats: kunskapsöversikt och förslag på forskningsbehov
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Det finns nya produkter av typen varningssystem som syftar till att öka säkerhet och trygghet för oskyddade trafikanter. De har ofta tagits fram med särskilt fokus på barn. Produktutvecklarna har utvärderat sina produkter med positiva resultat och intresset hos Trafikverket och kommuner är stort för flera av dessa produkter. En typ av system är utmärkning vid hållplatser där blinkande ljus aktiveras när det finns oskyddade trafikanter i närheten, ett så kallat ITS-baserat varningssystem. Det finns idag ett antal platser i landet där sådana anläggningar är i bruk som ”försök” och det har skett utvärderingar av valda system vid hållplats som visat att systemen sannolikt är effektiva när det gäller att reducera hastigheten hos förbipasserande. Det finns dock en avsaknad av ett samlat utvärderingsupplägg. Avsaknaden av systematisk utvärdering har bidragit till bristen på formella beslut för att integrera denna typ av produkt i Vägar och Gators Utformning, VGU eller i Trafiklagstiftningen. I Trafikverkets region Stockholm har man utifrån resenärernas behov och i samarbete med kommunerna kring glesbygdsproblematik, särskilt intresse i att dessa produkter blir möjliga att använda. En förutsättning för detta är en systematisk utvärdering med avseende på om ett specifikt system fyller den funktion som det var avsett att fylla.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2015. p. 33
Series
Trafikverkets forskningsportföljer
Keywords
Bus stop, Flashing light, Warning, Accident prevention, Safety, Evaluation (assessment), School transport
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
FOI-portföljer, Äldre portföljer
Identifiers
urn:nbn:se:trafikverket:diva-5875 (URN)
Projects
Framtagning av uppföljningkoncept för ännu ej godtjända busshållplatsblinckanläggningarna (SeeMe)
Funder
Swedish Transport Administration, TRV 2013/70144
Available from: 2023-02-21 Created: 2023-02-21 Last updated: 2023-03-13Bibliographically approved
Anund, A., Forsberg, I. & Ihlström, J. (2014). Nykterhetsstödjande system: diskussioner i fokusgrupper. Linköping: VTI
Open this publication in new window or tab >>Nykterhetsstödjande system: diskussioner i fokusgrupper
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Future system for prevention of drunk driving : discussions within focus groups
Abstract [sv]

Det finns en klar bild av att förare som kör under påverkan av alkohol löper en ökad risk att bidra till olyckor där människor skadas svårt och dödas. Föreliggande projekt har haft som syfte att med hjälp av diskussioner i fokusgrupper (8 stycken) öka kunskapen om förares uppfattning om ett framtida fordonsintegrerat system för att minska onykter körning. Resultaten från studien visar en klar uppfattning om att ett framtida fordonsintegrerat nykterhetsstödjande system kommer att vara till nytta för många, men framförallt för de förare som omedvetet och utan uppsåt kör bil under påverkan av alkohol (t.ex. ”dagen efter”). I diskussionerna framkom det en uppfattning om att personer med alkoholproblem eller kriminalitet med stor sannolikhet kommer att lyckas köra ändå genom exempelvis manipulation av systemet. När det gäller utformning av systemet framkom att det bör vara ”osynligt” för föraren och normalt aldrig märkas av. Återkoppling till föraren var dock önskvärd om systemet inte fungerar tekniskt. I de fall föraren detekteras med alkohol i utandningsluften på nivåer under 0,2 promille var uppfattningen att återkoppling på nivån eventuellt kunde ges. Återkopplingen kan exempelvis ges som ett ljud, men även med visuell information om nivån i detektionen. Om föraren bedöms ha intagit mer alkohol än lagstadgad gräns, var uppfattningen bland deltagarna att bilen inte ska gå att starta, och att föraren inte ska få återkoppling på nivån. Tillförlitlighet och tilltro till att systemet mäter rätt uppfattades som viktigt. För deltagarna var det viktigt att det var förarens utandningsluft och ingen annans som analyserades.

Abstract [en]

There is a common understanding that driving under the influence of alcohol is associated with higher risk of being involved in crashes with injuries and possible fatalities as outcome. The aim with this study was to understand drivers’ vision of a future vehicle integrated system for alcohol detection. Eight focus groups with in total 47 participants representing different stakeholders were recruited and conducted for the purpose. The groups represented young drivers (18–19 years old), males (30–60 years old), females (30–60 years old), elderly (70–90 years old), former alcohol addicts, one group represented authorities and finally one represented retailors and rental car companies. The analysis was based solely on the transcriptions and the analysis was performed using inductive content analysis. The results show a clear view that such future vehicle integrated system will benefit a large group of drivers. They said that the system would probably mainly prevent driving by people who unintentionally and unknowingly drive under the influence of alcohol. The groups did, however, not regard the system as a final solution for the drunk driving problem, and believed that certain groups, such as criminals and alcoholics, would most likely find a way around the system. From the drivers point of view the system most truly should be invisible for the drivers. Feedback to the driver was seen as justified at levels below the legal limit, but not for levels above the limit: for those, the system should simply prevent the car from starting. Feedback should be given through sound or as a visual feedback. Reliability and trust to the system was rated as very important, and it was underlined that it was important that it was the drivers BAC that was detected not the passengers.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: VTI, 2014. p. 33
Series
Trafikverkets forskningsportföljer
Keywords
Alcolock, Drunken driving, Driver, Attitude, Interview
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
FOI-portföljer, Strategiska initiativ
Identifiers
urn:nbn:se:trafikverket:diva-5800 (URN)
Projects
HMI studier av användaracceptans nykterhetsstödjande system
Funder
Swedish Transport Administration, TRV 2013/29035
Available from: 2023-02-06 Created: 2023-02-06 Last updated: 2023-02-07Bibliographically approved
Anund, A. (2014). Räfflor: effekter och konsekvenser av olika räffeltyper vid mitträffling på 2-fältsvägar. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Räfflor: effekter och konsekvenser av olika räffeltyper vid mitträffling på 2-fältsvägar
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Rumble strips : effects and consequences of different types of rumble strips milled in the center of 2-lane rural roads
Abstract [sv]

Längsgående räfflor i vägbanan är ett sätt att påkalla förares uppmärksamhet när de ofrivilligt är på väg att lämna körfältet. Hur räfflorna kan se ut varierar. Dels finns de mer konventionella intermittenta räfflorna som används i Sverige. Dessa räfflor har tydliga kanter med en plan yta mellan räfflorna. Dels finns de mer sinusformade räfflorna som är vågformade utan en plan yta mellan de nedsänkta räfflorna. Sinusräfflan har uppkommit med en förväntan att den ska minska nivån av externt buller. Jämförelsen har haft som avsikt att beakta externt buller, internt buller, vibrationer, skador i vägbeläggningen och slitage samt kostnader för utförandet. Variationerna i mätresultat är stora för såväl intermittenta räfflor som för sinusräfflor. Resultaten visar att den konventionella räfflan bedöms ge en ökning av externt buller på 2–8 dB(A). Motsvarande siffra för sinusräfflan är 0,0–4 dB(A). Vidare kan det konstateras att den skillnad man ser i externt buller är att sinusräfflan ger mer lågfrekvent buller (30–40Hz) jämfört med andra typer av räfflor som ligger 60–160 Hz högre. När det gäller det interna bullret så har de flesta studier fokuserat på personbilar och där ser man en ökning av internt buller vid körning på intermittent räffla på 13–17 dB(A) och på sinusräffla på 1–6 dB(A). Resultat från simulatorstudier visar att även låga nivåer av internt buller är till hjälp för förare som är på väg att lämna körfältet beroende på sömnighet.

Abstract [en]

Milled rumble strips is one way to attract the drivers’ attention when they involuntarily are about to leave the lane. The rumble strips provide both internal and external noise but also vibrations in the vehicle. The overall aim of this work is to elucidate the effects and consequences of the use of intermittent milled rumble strips compared to sinus milled rumble strips in the center of the road. The comparison take into account; external noise, internal noise, vibrations, damage to the road surface and the price. However, due to lack of data, vibrations and price issues are excluded here. The results show that the intermittent rumble strips provide an increase of external noise on the 2–8 dB (A). The corresponding figure for the sinus rumble strip is 0.0 to 4 dB (A). Further, it is found that the sinus rumble strips provide more low frequency noise (30–40Hz) compare to the intermittent rumble strips (60–160 Hz). Maximum noise from intermittent rumble strips are obtained around 80–90 km/h, and at 90 km/h the threshold for noise for those living close to the road is 90–140 meters. It is not known at what speed the sinus rumble strip provide the maximum noise. Regarding the internal noise most studies have focused on passenger cars and an increase in internal noise when driving on intermittent rumble strips varies between 13–17 dB (A). Results from simulator studies show that even low levels of internal noise is helpful for drivers who are about to leave the lane due to sleepiness. The sinus rumble strips provide not only noise but also vibrations.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2014. p. 34
Series
Trafikverkets forskningsportföljer
Keywords
Rumble strip, Central reserve, Noise level, Interior (veh), Outside, Motorcyclist
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
FOI-portföljer, Äldre portföljer
Identifiers
urn:nbn:se:trafikverket:diva-6039 (URN)
Projects
Säker framkomlighet - fortsättning 2013-2015
Funder
Swedish Transport Administration, TRV 2013/31491
Available from: 2023-03-14 Created: 2023-03-14 Last updated: 2023-03-14Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-4790-7094

Search in DiVA

Show all publications