Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (9 of 9) Show all publications
Andersson, H., Swärdh, J.-E. & Ögren, M. (2015). Traffic noise effects of property prices: hedonic estimates based on multiple noise indicators. Stockholm: Centre for Transport Studies
Open this publication in new window or tab >>Traffic noise effects of property prices: hedonic estimates based on multiple noise indicators
2015 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

Valuation of traffic noise abatement based on hedonic pricing models of the property market has traditionally measured the noise as the equivalent, or another average, level. What is not captured in such a noise indicator is the maximum noise level of a vehicle passage. In this study, we incorporate the maximum noise level in the hedonic model letting the property price depend on both the equivalent noise level and the maximum noise level. Hedonic models for both rail and road noise are estimated. Data consists of characteristics of sold properties, property-specific noise calculation, and geographical variables.

We use the hedonic approach to estimate the marginal willingness to pay (WTP) for maximum noise abatement where we model the effect as the maximum noise level subtracted with the equivalent noise level. Furthermore, we control for the equivalent noise level in the estimations. The estimated results show that including the maximum noise level in the model has influence on the property prices, but only for rail and not for road. This means that for road we cannot reject the hypothesis that WTP for noise abatement is based on the equivalent noise level only. For rail, on the other hand, we estimate the marginal WTP for the maximum noise level and it turns out to be substantial. Also, the marginal WTP for the equivalent noise levels seems to be unaffected by the inclusion of the maximum noise level in the model. More research of this novel topic is requested though.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Centre for Transport Studies, 2015. p. 28
Series
Trafikverkets forskningsportföljer
Keywords
Noise annoyance, Noise level, Value analysis, Willingness to pay, Rail traffic, Road traffic
National Category
Economics
Research subject
FOI-portföljer, Äldre portföljer
Identifiers
urn:nbn:se:trafikverket:diva-5966 (URN)
Projects
Värdering av maximala trafikbullernivåer
Funder
Swedish Transport Administration, TRV 2013/81500
Available from: 2023-03-02 Created: 2023-03-02 Last updated: 2023-03-02
Andersson, H., Swärdh, J.-E. & Ögren, M. (2013). Efterfrågan på tystnad: skattning av betalningsviljan för icke-marginella förändringar av vägtrafikbuller. Trafikverket
Open this publication in new window or tab >>Efterfrågan på tystnad: skattning av betalningsviljan för icke-marginella förändringar av vägtrafikbuller
2013 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Efterfrågan på tystnad från vägbullerexponering skattas i detta projekt baserat på båda stegen i en så kallad hedonisk modell. Vi använder data från sju olika kommuner runt om i Sverige. Baserat på efterfrågekurvan kan vi räkna ut betalningsviljor för icke-marginella förändringar i bullerexponering från vägtrafik. Dessa resultat har stor användning i samhällsekonomiska kalkyler inom transportsektorn.

Våra skattningsresultat visar att betalningsviljan för en bullerreducering från 66 till 65 dB är 2211 kronor per individ och år i genomsnitt och 477 kronor per individ och år för en bullerreducering från 56 till 55 dB. Resultaten visar ingen betalningsvilja för bullerreduceringar under 52,8 dB. För en bullerreducering från 66 dB till 52,8 dB och alla lägre bullernivåer är betalningsviljan 15 225 kronor i genomsnitt. Denna summa utgör även kostnaden för att utsättas för 66 dB vägbuller per individ och år.

Place, publisher, year, edition, pages
Trafikverket, 2013. p. 22
Series
Trafikverkets forskningsportföljer
Keywords
Traffic noise, Silence, Residential area, Willingness to pay, Price, Income, Vägbuller, Tystnad, Betalningsvilja, Efterfrågan, Samhällsekonomi, Hedonisk modell
National Category
Economics
Research subject
FOI-portföljer, Äldre portföljer
Identifiers
urn:nbn:se:trafikverket:diva-12469 (URN)
Projects
Värdering och prissättning av vägtrafikbuller
Funder
Swedish Transport Administration, TRV 2012/37662
Note

Slutrapport inom projektet Väsmage, finansierat av Trafikverket.

Available from: 2024-01-02 Created: 2024-01-02 Last updated: 2024-01-02
Jerson, T. & Ögren, M. (2012). Elmotorvagn Coradia Duplex - Littera X40: indata till beräkningsmodellerna NMT96 och Nord 2000. Göteborg: WSP Akustik
Open this publication in new window or tab >>Elmotorvagn Coradia Duplex - Littera X40: indata till beräkningsmodellerna NMT96 och Nord 2000
2012 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Resultaten från bullermätningarna visar att den aktuella motorvagnstypen X40 har lägre bulleremission än befintliga tågtyper som t.ex. snabbtåget X2. I diagrammen 1 och 2 redovisas X2-tågets predikterade ljudnivåer i jämförelse med mätresultaten från X40-passager.

Erhållna data har normaliserats enligt beräkningsmodellerna NMT96 och Nord 2000 och ingångsdata för beräkningar av bullerimmission från elmotorvagn X40 redovisas i tabeller 6 och 7 i avsnitt 6 "Indata beräkningsmodeller".

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: WSP Akustik, 2012. p. 15
Series
Trafikverkets forskningsportföljer
Keywords
Noise, Noise level, Train, Passenger train, Measurement, In situ, Buller, Bullernivå, Tåg, Passagerartåg, Mätning, In situ
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
FOI-portföljer, Äldre portföljer
Identifiers
urn:nbn:se:trafikverket:diva-12336 (URN)
Projects
Nya indata till bullerberäkningsmodeller för Coradia Duplex X40 motorvagnar
Funder
Swedish Transport Administration, TRV 2011/51021
Available from: 2023-12-04 Created: 2023-12-04 Last updated: 2023-12-04
Haraldsson, M., Jonsson, L., Karlsson, R., Vierth, I., Yahya, M. R. & Ögren, M. (2012). Samhällsekonomisk analys av rundvirkestransporter med 90-tonslastbilar: delprojekt inom Sammodalitetsprojektet. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Samhällsekonomisk analys av rundvirkestransporter med 90-tonslastbilar: delprojekt inom Sammodalitetsprojektet
Show others...
2012 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Cost benefit analysis of round wood transports using 90-tonne vehicles
Abstract [sv]

Syftet med denna rapport är att göra en samhällsekonomisk analys som visar hur de kostnader som rundvirkestransporter med lastbil ger upphov till, skulle påverkas om fordonens totalvikt tilläts öka från 60 till 90 ton och samtidigt få en tillåten maxlängd på 30 meter. Analysen görs på två sätt. Först redovisas genomsnittliga kostnader per fordonskilometer för olika fordonsstorlekar. Dessutom görs en kalkyl, som utgår från scenarier om hur mycket trafikarbetet skulle påverkas om större fordon tilläts. För att analysera hur transporterna av rundvirke genomförs i olika scenarier används den svenska godstransportmodellen Samgods. Flödesberäkningar från denna används därefter tillsammans med uppgifter från Nationella vägdatabasen (NVDB) för att beräkna samhällsekonomiska kostnader. Dessa beräkningar tar hänsyn till vägtyp och andra lokala förutsättningar och fångar därmed upp den variation i samhällsekonomiska kostnader som finns. Beräkningarna sammanfattas med den totala kostnaden för att transportera rundvirke med lastbil i Sverige under ett år. Enligt simuleringarna minskar trafikarbetet med 21 procent om 60-tonsfordon ersätts med 90-tonsfordon, om man inte tar hänsyn till brorestriktionerna. Detta ger en total samhällsekonomisk kostnadssänkning med 4 procent eller 163 miljoner kronor årligen. Då ska man dock komma ihåg att kostnaden för bärighetsåtgärder på broar, vilket är en förutsättning för att scenariot ska kunna realiseras, inte är inkluderade i analysen. Om vissa broar är spärrade för trafik med 90-tonsfordon är det inte generellt lönsamt att ersätta 60-tonsfordon, eftersom den samhällsekonomiska kostnaden då ökar med 15 procent. Redan idag är det dock möjligt att använda 90-tonsfordon på ett antal stråk som är viktiga för rundvirkestransporter.

Abstract [en]

The purpose of this report is to make a cost benefit analysis, showing how costs for truck transports of round wood would change if vehicles with a total weight of 90 tonnes were used instead of the 60-tonne vehicles that are currently in use. The analysis has two parts. First, costs per vehicle kilometre are presented for both vehicle sizes. This gives a good general view but does not take into account the various conditions with regard to road type, etcetera, that affect costs. Neither does it take into account that the amount of vehicle kilometres associated with round wood transports changes if larger vehicles are allowed. Therefore a scenario analysis is also performed. The basis for this analysis is simulations using the Swedish transport and logistics system Samgods. Flow estimates from Samgods are combined with road attribute data from the national road database (NVDB) to compute the total transport cost, including externalities. In these computations road type and other situation specific factors are taken into account. The scenario analysis is summarized by the total annual cost for road transports of round wood in Sweden. Due to the simulations the amount of vehicle kilometres are reduced by 21 percent if 60-tonne vehicles are replace by 90-tonne vehicles, given that the capacity of bridges is left without regard. In socioeconomic terms this equals cost reduction of 4 per cent of 163 million Swedish crowns annually. It should be kept in mind, though, that costs for improving bridge capacity, which is required for this scenario to be realized, are not included in the analysis. When 90-tonne vehicles are not allowed to pass bridges with limited bearing capacity, larger vehicles do not generally improve efficiency. There are however some important round wood transport routes where larger vehicles are possible to use without any measures to improve bridges.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2012. p. 44
Series
Trafikverkets forskningsportföljer
Series
VTI Rapport, ISSN 0347-6030 ; 758
Keywords
Timber, Freight transport, Lorry, Weight, Increase, Cost benefit analysis, Vehicle kilometer, Timmer, Godstransporter, Lastbilar, Vikt, Ökning, Nyttokostnadsanalys, Fordonskilometer
National Category
Economics
Research subject
FOI-portföljer, Äldre portföljer
Identifiers
urn:nbn:se:trafikverket:diva-12404 (URN)
Projects
Sam-modalitet i praktiken -utveckling och samhällsekonomisk utvärdering av landtransportsystem för långväga transporter
Funder
Swedish Transport Administration, TRV 2010/9239
Available from: 2023-12-21 Created: 2023-12-21 Last updated: 2023-12-21
Andersson, H. & Ögren, M. (2011). Charging the polluters: a pricing model for road and railway noise. Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Charging the polluters: a pricing model for road and railway noise
2011 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

This study outlines a method to estimate the short run marginal cost (SRMC) for road and railway noise. It is based on standardized calculation methods for total noise levels and monetary cost estimates from well established evaluation methods. Here official calculation methods and monetary values are used for Sweden, but the estimation method for the SRMC outlined can be directly applied using other standardized noise calculation methods and monetary values. This implies that the current knowledge regarding the calculation of total noise levels and the evaluation of the social cost of noise can be extended to estimate the marginal effect as well. This is an important finding since it enables policy makers to price noise externalities in an appropriate way. Several sensitivity tests run for the SRMC show that: (i) increasing the total traffic on the infrastructure has only a minor influence, (ii) estimates are quite sensitive to the number of exposed individuals, and (iii) to the monetary values used. Hence, benefits transfer, i.e. using monetary values elicited based on road noise for railway noise, should be done with caution or not at all. Results also show that the use of quiet technology can have a significant effect on the SRMC. The fact that this model is able to differentiate not only modes of transport, but also vehicles and even technologies is an important finding. It is essential that the noise charges give the operators the right incentives to choose their optimal allocation.

Place, publisher, year, edition, pages
Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2011. p. 29
Series
Trafikverkets forskningsportföljer
Keywords
Noise, Noise level, External effect, Cost, Tariff, Mathematical model, Road traffic, Rail traffic
National Category
Economics
Research subject
FOI-portföljer, Äldre portföljer
Identifiers
urn:nbn:se:trafikverket:diva-12373 (URN)
Projects
JÄSMAGE - JÄrnvägens Samhällsekonomiska MArGinalkostnadEr
Funder
Swedish Transport Administration, TRV 2010/92179
Available from: 2023-12-18 Created: 2023-12-18 Last updated: 2023-12-18
Ögren, M. & Swärdh, J.-E. (2011). Marginalkostnad av tågbuller. Borlänge: Trafikverket
Open this publication in new window or tab >>Marginalkostnad av tågbuller
2011 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

En del i projektet Jäsmage är att bestämma marginalkostnaden för buller från olika typer av järnvägsfordon. Arbetet är uppdelat i två delar; att bestämma hur stor samhällskostnad en förändring i bullernivå innebär och att utgående från denna värdering beräkna vad kostnaden blir för en extra marginell fordonspassage vid olika sträckor. Denna rapport behandlar den andra delen. Arbetet inleddes under 2009 och kommer dels att rapporteras i december 2010, dels resultera i en artikel som är klar för vetenskaplig granskning under början på 2011.

Place, publisher, year, edition, pages
Borlänge: Trafikverket, 2011. p. 9
Series
Trafikverkets forskningsportföljer
Keywords
Rail traffic, Cost, Noise, Noise level, External effect, Exposure (human), Line (transp), Train, Input data, Calculation
National Category
Economics
Identifiers
urn:nbn:se:trafikverket:diva-12366 (URN)
Projects
JÄSMAGE - JÄrnvägens Samhällsekonomiska MArGinalkostnadEr
Funder
Swedish Transport Administration, TRV 2010/92179
Available from: 2023-12-18 Created: 2023-12-18 Last updated: 2023-12-18
Ögren, M., Swärdh, J.-E., Andersson, H. & Jonsson, L. (2011). Noise charges for Swedish railways based on marginal cost calculations. Stockholm: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Noise charges for Swedish railways based on marginal cost calculations
2011 (English)Other (Other academic)
Abstract [en]

This paper describes an effort to calculate marginal costs for railway traffic in Sweden using 1) standardised and already well established methods for calculating noise and 2) valuations of noise based on hedonic regression. The main point is that the marginal costs are calculated using well established methods used for other purposes (urban planning for the noise method and cost benefit analysis for the noise values), the combination of these methods requires knowledge in both transport economics and acoustics but apart from that no new methods need to be developed. The results show large variations over the network explained mainly by the large variations in population density. It is necessary to include similar variations in a charging system in order to gain the full benefits of internalizing the noise cost.

Place, publisher, year, pages
Stockholm: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2011. p. 10
Series
Trafikverkets forskningsportföljer
Keywords
Rail traffic, Noise, Noise level, External effect, Cost, Dwelling, Exposure (human), Value analysis, Calculation, Method
National Category
Infrastructure Engineering Economics
Research subject
FOI-portföljer, Äldre portföljer
Identifiers
urn:nbn:se:trafikverket:diva-12368 (URN)
Projects
JÄSMAGE - JÄrnvägens Samhällsekonomiska MArGinalkostnadEr
Funder
Swedish Transport Administration, TRV 2010/92179
Available from: 2023-12-18 Created: 2023-12-18 Last updated: 2023-12-18
Swärdh, J.-E., Andersson, H., Jonsson, L. & Ögren, M. (2010). Estimating non-marginal willingness to pay for railway noise abatements: application of the two-step hedonic regression technique. Stockholm: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Estimating non-marginal willingness to pay for railway noise abatements: application of the two-step hedonic regression technique
2010 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

In this study we estimate the willingness to pay for railway noise abatements based on the effect of railway noise on property prices. We estimate both steps of the hedonic regression technique on a large data set of different Swedish regions which contains detailed information about railway noise along with socioeconomic characteristics for each property/household. The estimated demand relationship suggest welfare gains for a 1 dB reduction of railway noise as; 1240 SEK per individual and year at the baseline noise level of 71 dB, and 661 SEK at the baseline noise level of 61 dB. Below a noise level of 49.09 dB, individuals have no willingness to pay for railway noise abatements. In policy, these results can be used for cost benefit analysis and to derive marginal costs for infrastructure charges.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2010. p. 37
Series
Trafikverkets forskningsportföljer
Keywords
Noise, Noise level, Prevention, Value analysis, Cost, Calculation, Mathematical model, Buller, Bullernivå, Förebyggande, Värdeanalys, Kostnader, Beräkning, Matematiska modeller
National Category
Economics
Identifiers
urn:nbn:se:trafikverket:diva-12370 (URN)
Projects
JÄSMAGE - JÄrnvägens Samhällsekonomiska MArGinalkostnadEr
Funder
Swedish Transport Administration, TRV 2010/92179
Available from: 2023-12-18 Created: 2023-12-18 Last updated: 2023-12-18
Ögren, M. & Jerson, T. (2010). Indata till bullerberäkningsmetoder för motorvagn X60. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Indata till bullerberäkningsmetoder för motorvagn X60
2010 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Input data for noise calculation methods on the Swedish EMU X60
Abstract [sv]

This report contains measurements on noise emission from the Swedish multiple unit denoted X60. The meaurements have been analyzed and used to prepare input data for the Nordic noise calculation methods for railway traffic noise NMT96 and Nord2000. The result shows that in a typical case the A-weighted noise emission per meter train is approximately 6 dB lower for X60 compared to the high speed train X2. Measurements were also carried out for the multiple unit X40, but unfortunately the spread was too large and the number of data points to small to create valid input data for the methods. More extensive research is needed, and until better data is available it is recommended to use X2 input data as an approximation of X40 noise emission.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2010. p. 41
Series
Trafikverkets forskningsportföljer
Keywords
Train, Noise, Frequency, Measurement, Calculation, Method
National Category
Vehicle Engineering
Research subject
FOI-portföljer, Äldre portföljer
Identifiers
urn:nbn:se:trafikverket:diva-12331 (URN)
Projects
Indata till beräkningsmetod för buller från nya tågtyper (X40 och X60)
Funder
Swedish Transport Administration, TRV 2010/101493
Available from: 2023-12-01 Created: 2023-12-01 Last updated: 2023-12-01
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-4559-4127

Search in DiVA

Show all publications