Ändra sökning
Länk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Alternativa namn
Publikationer (5 of 5) Visa alla publikationer
Aretun, Å., Berg, J., Henriksson, M., Henriksson, P., Ihlström, J., Janhäll, S., . . . Silvander, T. (2019). GoMate – Diversifierad elfordonspool för den förtätade staden: slutrapport. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>GoMate – Diversifierad elfordonspool för den förtätade staden: slutrapport
Visa övriga...
2019 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Alternativ titel[en]
GoMate – Diversified EV sharing services for the dense city : final report
Abstract [sv]

I GoMate-projektet har diversifierad elfordonspool vid boendet testats: pool bestående av elcyklar, elassisterade lådcyklar och elbilar, i två innerstadsområden i Jönköping. Det övergripande syftet med projektet har varit att undersöka om och i vilken utsträckning som en diversifierad elfordonspool kan bidra till minskad bilanvändning till förmån för användning av mer hållbara mobilitetslösningar.

Resultaten visar att en diversifierad elfordonspool har potential att minska bilanvändningen. Det är framförallt elcykel som ersätter bilresor till vardags, vilket på sikt kan minska bilinnehav till förmån för nyttjande av biltjänster vid enstaka tillfällen (sällanresor).

Om potentialen ska kunna realiseras krävs dock pris- och affärsmodeller för pooltjänsterna som stimulerar till minskad bilanvändning, betraktat som en process som kan förväntas ske successivt över tid. En sådan process behöver vidare understödjas av policy, styrmedel och åtgärder som begränsar och försvårar bilresande i innerstaden.

Om potentialen ska realiseras behöver också poolverksamheten skalas upp betydligt avseende antal fordon per lägenhet. Trots att det var en relativt stor poolverksamhet med totalt 17 (varav 15 cyklar) fordon för 160 hushåll, som testades i projektet, så hade den endast kapacitet att försörja en mycket liten andel av de boendes totala resande, och med mycket små effekter avseenden bidrag till energioch klimatmål.

Abstract [en]

In the GoMate project, EV sharing services has been tested in two residential areas located in the central city of Jönköping; services consisting of e-bikes, e-cargo bikes and e-cars. The aim of the project has been to investigate whether and to what extent EV sharing services can contribute to reduced car use in favor of the use of more sustainable mobility solutions. The results show that a diversified EV club has the potential to reduce car use. It is mainly the e-bike that replaces car trips for everyday travel, which in the long term can reduce car holdings in favor of the use of e-car services for occasional travel.

However, if the potential is to be realized, price and business models are required for these services that stimulate reduced car use, considered as a process that can be expected to occur gradually over time. Such a process also needs to be supported by policy instruments and measures that limit car use in central city areas.

If the potential is to be realized, the services also need to be scaled up considerably with respect to the number of vehicles per apartment. Although there was a relatively large EV club with a total of 17 (of which 15 were bicycles) vehicles for 160 households, which were tested in the project, it only had the capacity to supply a very small proportion of the residents' total travel, and with very little effects regarding reduction in energy use and carbon emissions.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2019. s. 69
Serie
Trafikverkets forskningsportföljer
Nationell ämneskategori
Transportteknik och logistik
Forskningsämne
FOI-portföljer, Möjliggöra
Identifikatorer
urn:nbn:se:trafikverket:diva-5553 (URN)
Projekt
GoMate: Diversifierad effordonspool för den förtätade staden
Forskningsfinansiär
Trafikverket, TRV 2016/76994
Tillgänglig från: 2022-10-03 Skapad: 2022-10-03 Senast uppdaterad: 2022-10-03
Janhäll, S. & Carlson, A. (2017). Möjligheter till minskade koldioxidutsläpp genom trafikledning: en förstudie. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Möjligheter till minskade koldioxidutsläpp genom trafikledning: en förstudie
2017 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Alternativ titel[en]
Opportunities for carbon reduction through traffic management : a pilot study
Abstract [sv]

Trafikledning och trafikinformation kan påverka utsläppen av klimatgaser, främst via trafikens avgasutsläpp och energibehov, men också i viss mån genom att trafikledningen kan senarelägga eller helt undvika nyinvestering i transportinfrastruktur genom effektivisering av nyttjandet av den befintliga infrastrukturen.

Projektet sammanställer kunskapsläget i den befintliga litteraturen inom utvärdering av koldioxidutsläpp från trafiken. Här ingår hur trafikinformation kan förändra trafikströmmarna och hur trafikanterna kan ta till sig informationen och handla utifrån den samt hur de förändrade trafikrörelserna påverkar utsläppen av klimatgaser. Vissa svårigheter har uppdagats, och ytterligare studier rekommenderas.

Hur effekterna på koldioxidutsläppen kvantifieras beror på vilka emissionsmodeller och antaganden som används. I rapporten föreslås en utveckling av de beräkningsmodeller som används, särskilt inom körbeteende relaterat till trängselsituationer. Inom körbeteende sker en stor tillvänjning avseende trafikantens ansträngning att finna trafikinformationen vilket leder till ökade möjligheter för trafikinformation och trafikledning att påverka utsläppen, men också till att beteendeförändringar och teknikutveckling bör tas i beaktande om äldre utredningar används som beslutsunderlag.

Författarna ser stora möjligheter för Verksamhetsområde Trafikledning att minska klimatgasutsläppen från trafiken genom ett medvetet klimatarbete.

Abstract [en]

Traffic management can affect the emissions of greenhouse gases, mainly through traffic exhaust emissions, but, to some extent, also since efficient traffic management can delay or avoid new investment in transportation infrastructure by streamlining the use of the existing structure.

This project compiles existing literature evaluating the effects of traffic managements on climate gas emissions, i.e. how the management can alter traffic flows and how road users adapt to the information and how these changed traffic flows are reflected on emissions of climate gases. Some difficulties have been revealed, and further studies are recommended.

Quantifying and evaluating the effects of climate gas emissions is heavily dependent on the emission models and assumptions used. Some development in this area is proposed, especially in driving behavior related to congestion situations. There is also a large habituation regarding road user effort to find and use traffic information which leads to increased opportunities for activities that affect emissions. Also, changes in behavior and technological advances should be taken into account if older investigations are used for decision making.

The authors see great opportunities for VO traffic management and traffic information to reduce climate gas emissions from traffic by a conscious climate mitigation.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2017. s. 44
Serie
Trafikverkets forskningsportföljer
Nyckelord
Traffic control, Driver information, Diversion (traffic), Impact study (environment), Emission, Carbon dioxide, Fuel consumption, Energy efficiency, Road traffic, Rail traffic
Nationell ämneskategori
Farkostteknik
Forskningsämne
FOI-portföljer, Äldre portföljer
Identifikatorer
urn:nbn:se:trafikverket:diva-6012 (URN)
Projekt
Klimatåtgärder inom trafikledningen - en förstudie
Forskningsfinansiär
Trafikverket, TRV 2015/22142
Tillgänglig från: 2023-03-03 Skapad: 2023-03-03 Senast uppdaterad: 2023-03-03
Janhäll, S., Carlson, A. & Larsson, P. (2017). Uppdatering EVA-kalkylen: nya emissionsfaktorer beräknade med PHEM. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Uppdatering EVA-kalkylen: nya emissionsfaktorer beräknade med PHEM
2017 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Alternativ titel[en]
Update of the EVA model : Emission factors estimated using PHEM
Abstract [sv]

Den nuvarande Europagemensamma HBEFA-modellen anger emissionsfaktorer för olika körmönster och fordonstyper. Med den modellen kan man dock inte studera till exempel enskilda korsningar. Denna studie utnyttjar samma grundmodell, PHEM (www.tugraz.at), som HBEFA för att beräkna även korsningseffekter och grundemissioner för länkar utan korsningar. Med PHEM har utsläpp för fyra fordonstyper (personbil med diesel och bensindrift samt lastbil med och utan släp) beräknats för ett antal olika typvägar enligt den uppdelning som fortfarande används i effektmodellerna EVA och CAPCAL. För att illustrera utsläppen i korsningar presenteras även beräkningar för emissioner vid ett snabbt stopp till stillastående och sen återtagande av den ursprungliga hastigheten.

Förutom en metodbeskrivning om hur de nya grundutsläppen och stopptilläggen har beräknats, ges också i rapporten förslag på en mer grundlig framtida uppdatering av modellen. Dessutom redovisas ingående olika tester och jämförelser för att underlätta en övergång från den nuvarande grundmodellen VETO till PHEM. Beräkningarna visar att tidigare antaganden om kraftigt minskade emissioner för fordon inte har infriats, samt att fordonshastighetens påverkan på utsläppen har förändrats. Vi föreslår bland annat att fler fordonstyper ska ingå i modellen vid nästa uppdatering.

Modellen som vi använder simulerar CO2, SO2, bränsleförbrukning, HC/VOC, CO, NOx, NO2 och avgaspartiklar, men i rapporten presenteras endast bränsleförbrukningen men övriga parametrar kan erhållas av författarna. Rapporten ger först en kort beskrivning av olika emissionsmodeller, hur beräkningarna skett fram till nu och sedan hur våra anpassningar och uppdateringar lett fram till de resulterande emissionsfaktorerna.

Abstract [en]

The current European emission model, HBEFA, specifies emission factors for different driving patterns and vehicle types. This model does not study the example of individual intersections. This study utilizes the same microscopic model, PHEM (www.tugraz.at), as HBEFA to calculate also intersection emissions and emissions of links without intersections. With PHEM the release of four vehicle types (cars fueled by diesel or petrol and trucks with and without trailers) calculated for several different road classes according to the division still used in the models EVA and CAPCAL. To illustrate the emissions of intersections calculations for emissions for a quick stop to rest and then the withdrawal of the original speed is also presented.

In addition to a description of the method of how the new emissions have been calculated in the new tables also include suggestions of future updating of the model. In addition, reported the conclusion of tests and comparisons to facilitate the transition from the current basic model VETO to PHEM. The calculations show that previous assumptions about the significantly lower emissions of vehicles have not been met, and that the vehicle speed impact on emissions has changed., We suggest that more vehicle types will be included in the model at the next update.

The model simulates the CO2, SO2, fuel consumption, HC / VOC, CO, NOx, NO2 and exhaust particles, but the report only presents fuel consumption. However, all other parameters can be obtained directly from the authors. The report first provides a brief description of the different emission models, how the calculations are done up to now and then how adaptations and updates led to the resulting emission factors.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2017. s. 51
Serie
Trafikverkets forskningsportföljer
Nyckelord
Emission, Fuel consumption, Calculation, Model (not math), Junction, Road traffic, Car, Lorry
Nationell ämneskategori
Arbetsmedicin och miljömedicin
Forskningsämne
FOI-portföljer, Äldre portföljer
Identifikatorer
urn:nbn:se:trafikverket:diva-5458 (URN)
Projekt
Ny emissionsmodell till EVA och CAPCAL
Forskningsfinansiär
Trafikverket, TRV 2014/5904
Tillgänglig från: 2022-09-12 Skapad: 2022-09-12 Senast uppdaterad: 2023-03-03
Gustafsson, M., Abbasi, S., Blomqvist, G., Cha, Y., Gudmundsson, A., Janhäll, S., . . . Olofsson, U. (2016). Particles in road and railroad tunnel air: sources, properties and abatement measures. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Particles in road and railroad tunnel air: sources, properties and abatement measures
Visa övriga...
2016 (Engelska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Alternativ titel[sv]
Partiklar i väg- och järnvägstunnlar : källor, egenskaper och åtgärder
Abstract [en]

High levels of air pollution are a common problem in both road and railroad tunnels. Sources and emission processes however differ significantly, as reflected by aerosols physical and chemical properties. As particle concentrations and properties affect exposure of and health effects for people on platforms and in vehicles, effective ways to reduce emissions and exposure are important. This study aims to improve the knowledge of the differences between PM10 in the rail and road tunnel environments, their sources and the possibilities to address problems with high particulate levels. Measurement campaigns were carried out at Arlanda Central, a railroad tunnel station below Arlanda airport and in Söderleden road tunnel, a road tunnel in central Stockholm.

The results show large differences in concentration levels, size distributions and in composition of the particles. The railroad tunnel aerosol consisted of coarse particles with high iron content, while the properties of the coarse particles in the road tunnel were strongly influenced by whether the road surface was wet or dry. In wet conditions, concentrations were relatively low and iron and sulfur dominating elements, while silicon, potassium, calcium and iron from suspension and road wear dominated during dry conditions. The content of elemental carbon, most likely from the pantograph, were unexpectedly high in the railroad tunnel. An older type of train with a large proportion of mechanical brakes were suggested to be responsible to the main particle emissions in the railway tunnel. The report concludes with a discussion and proposals for action against particle sources in the various underground environments.

Abstract [sv]

Höga halter av luftföroreningar är ett vanligt förekommande problem i tunnlar för såväl väg som järnväg. Källor och emissionsprocesser skiljer sig dock åt väsentligt, vilket avspeglas i aerosolernas fysikaliska och kemiska egenskaper. Då partiklarnas halter och egenskaper är viktiga för exponering och hälsoeffekter för människor på perronger och i fordon, är effektiva sätt att minska emissionerna och exponeringen av vikt. Föreliggande studie syftar till att förbättra kunskapen om skillnaderna mellan inandningsbara partiklar (PM10) i väg och järnvägsmiljö, partiklarnas källor och möjligheterna att åtgärda problem med höga partikelhalter. Mätkampanjer genomfördes på Arlanda Central, en järnvägsstation under Arlanda flygplats och i Söderledstunneln, en vägtunnel i centrala Stockholm. Resultaten visar på stora skillnader i såväl halter och storleksfördelningar som i partiklarnas sammansättning.

I järnvägstunneln utgjordes aerosolen av grova partiklar med högt järninnehåll, medan egenskaperna hos de grova partiklarna i vägtunneln påverkades starkt av om vägbanan var våt eller torr. Vid våt vägbana var halterna förhållandevis låga och järn och svavel viktiga element, medan kisel, kalium, kalcium och järn från suspension och vägslitage dominerade vid torr vägbana. Halten av elementärt kol, sannolikt från strömavtagare, var oväntat hög i järnvägstunneln. En äldre tågtyp med stor andel mekaniska bromsar bedömdes orsaka huvuddelen av partikelemissionerna i järnvägstunneln. Rapporten avslutas med en diskussion om och förslag till åtgärder mot partikelkällor i de olika tunnelmiljöerna.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2016. s. 77
Serie
Trafikverkets forskningsportföljer
Nyckelord
Particulate matter, Air pollution, Pollution concentration, Tunnel, Nitrogen oxide, Measurement, In situ, Railway station, Road
Nationell ämneskategori
Miljövetenskap
Forskningsämne
FOI-portföljer, Äldre portföljer
Identifikatorer
urn:nbn:se:trafikverket:diva-6016 (URN)
Projekt
Partikelemissioner i väg- och järnvägstunnlar - källor och åtgärder
Forskningsfinansiär
Trafikverket, TRV 2012/20838
Tillgänglig från: 2023-03-03 Skapad: 2023-03-03 Senast uppdaterad: 2023-03-03
Carlson, A., Janhäll, S. & Hammarström, U. (2013). Utvärdering PHEM-modellen: En förstudie. Linköping: VTI
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Utvärdering PHEM-modellen: En förstudie
2013 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Alternativ titel[en]
Evaluation of the PHEM-model : A pilot study
Abstract [sv]

Trafikverket har konstaterat att användningen av modeller för mikrosimulering av bränsleförbrukning och emissioner i Sverige behöver utvecklas. Projektet som redovisas i detta notat är en utvärdering av PHEM-modellen för att undersöka förutsättningar, möjligheter och hinder att använda den till att ta fram underlag till modeller som används i Trafikverkets planeringsarbete. Följande aspekter har utvärderats: Licensavtal (kostnader, rättigheter, ägandefrågor), Användarvänlighet, Innehåll och beräkningsmöjligheter, Anpassnings- och utvecklingsmöjligheter samt Validering. Dessutom har simuleringstester genomförts för beräkning av bränsleförbrukning samt emissioner av kväveoxider, kvävemonoxid, kolmonoxid, kolväten, partikelmassa samt partikelantal, dels för vägar med olika siktklasser, dels för stopptillägg.

PHEM-modellen är relativt användarvänlig och med stora möjligheter att anpassa beräkningarna. Detta gör modellen komplex, vilket gör att forskarna rekommenderar att starta användandet av PHEM med en kortare introduktionskurs, även för vana emissionsmodellerare. En slutsats av utvärderingen är en rekommendation att PHEM används för Trafikverkets modellarbete. Den databas som ligger till grund för motormapparna uppdateras kontinuerligt vilket ger mer tillförlitlighet i emissionsberäkningarna. Möjligheten ökar även till en bättre samstämmighet i beräkningar av avgasemissionerna med de olika modeller som Trafikverket förespråkar, vilket är en positiv utveckling. Det finns också en del utvecklingsmöjligheter som bör beaktas.

Abstract [en]

The Swedish Transport Administration has stated that there is a need to develop the use of micro simulation models of fuel use and emissions of traffic that are used for transport planning. The aim of the project is to perform an evaluation of PHEM model to investigate conditions, opportunities and barriers to use it in transport planning. The following aspects have been assessed: License agreements, costs, rights, property issues; User friendliness; Content and calculation capabilities; Adjustment and development possibilities; Validation. Furthermore, simulation tests have been performed where fuel consumption and emissions of nitrogen oxide, nitrogen monoxide, carbon monoxide, hydrocarbons, particulate mass and particle number has been calculated for roads with different road classes and for additional emissions and fuel use due to a vehicle stop.

PHEM model is found to be relatively user-friendly, and with great opportunities to customize calculations. This makes the model complex, therefore it is recommended to start using PHEM with a short introductory course, even for used modellers. A conclusion of the evaluation is a recommendation to use PHEM for transport modelling. The database underlying the engine maps is constantly updated leading to more reliable emission calculations. The possibility to get a greater coherence in the calculations of the exhaust emissions of the different models that the Transport Administration advocate is also improved, which is a positive development. There are, also, some development possibilities that should be considered.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Linköping: VTI, 2013. s. 45
Serie
Trafikverkets forskningsportföljer
Nyckelord
Fuel consumption, Emission, Micro, Simulation, Model, Calculation, Evaluation (assessment), Test, Car, Lorry
Nationell ämneskategori
Miljövetenskap
Forskningsämne
FOI-portföljer, Äldre portföljer
Identifikatorer
urn:nbn:se:trafikverket:diva-12457 (URN)
Projekt
Utvärdering av PHEM-modellen
Forskningsfinansiär
Trafikverket, TRV 2012/68038
Anmärkning

Passenger car and Heavy duty Emission Model

Tillgänglig från: 2023-12-22 Skapad: 2023-12-22 Senast uppdaterad: 2023-12-22
Organisationer
Identifikatorer
ORCID-id: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2679-2611

Sök vidare i DiVA

Visa alla publikationer