1 - 15 of 15
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Brämerson-Gaddefors, Helena
  et al.
  Sweco.
  Hennius, Maria
  Sweco.
  Levan, Monika
  Swedish Transport Administration.
  Nyström, Katharina
  Swedish Transport Administration.
  Landskapsanalys för planläggning av vägar och järnvägar: ILKA (Integrerad landskapskaraktärsanalys) - En handledning2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Handledningen beskriver landskapsanalysarbetet enligt metoden för Integrerad landskapskaraktärsanalys (ILKA) i planläggningsprocessen för väg- och järnvägsprojekt. Den riktar sig både till dem som ska beställa och genomföra arbetet.

  Denna handledning ersätter tidigare ”Landskapsanalys för planläggning av vägar och järnvägar” 2016:033.

  Download full text (pdf)
  Landskapsanalys för planläggning av vägar och järnvägar
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • Förarprovs årsrapport 20192020Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  Förarprovs årsrapport 2019
  Download (jpg)
  Omslagsbild
 • Honauer, Ulrika
  et al.
  Swedish Transport Administration.
  Ödeen, Sven
  Swedish Transport Administration.
  Underhållsplan 2020–20232020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Underhållsplanen för åren 2020–2023 redovisar hur Trafikverket under den aktuella perioden prioriterar och använder tilldelade medel för underhållsåtgärder, och vilka effekter det ger i transportsystemet.

  I denna rapportform av den beslutade underhållsplanen beskriver vi bland annat utgångspunkterna för Trafikverkets arbete samt strategier och prioriteringar för att uppfylla uppdraget att vidmakthålla anläggningarnas funktion. Vi redovisar också större planerade åtgärder på nationell och regional nivå. Åtgärderna prioriteras och planeras utifrån den effekt de ger för medborgare och näringsliv.Trafikverkets underhållsplanering utgår från den nationella planen för transportsystemet och Trafikverkets underhållsstrategier.

  Underhållsplanens åtgärder återfinns också i Trafikverkets genomförandeplan, som samlat redovisar de effekter åtgärderna ger när de är genomförda och den trafikpåverkan som kan uppkomma när de genomförs. Vid framtagandet av underhållsplanen har dialog förts bland annat med järnvägsbranschen, inom ramen för stärkt branschsamverkan. När det gäller vägåtgärderna tas de fram i dialog med samverkansparter och genom koordinering i interna och externa forum. Underhållsplanen löper över fyra år, men uppdateras årligen.

  Download full text (pdf)
  Underhållsplan 2020-2023
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • Dahlstrand, Alice
  Swedish Transport Administration.
  Attraktiva och klimatsmarta transporter i städer. Erfarenheter och rekommendationer från länder i Norden.: Delprojekt inom Sveriges ordförandeskapsprojekt i Nordiska ministerrådet, Hållbara nordiska städer med fokus på klimat-smart mobilitet 2018–2021.2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten Attraktiva och klimatsmarta transporter i städer redovisar de erfarenheterna och rekommendationerna som länder i Norden tagit upp i Trafikverkets delprojekt inom Sveriges ordförandeskapsprojekt i Nordiska ministerrådet, Hållbara nordiska städer med fokus på klimatsmart mobilitet 2018–2021. De nordiska länderna delar behovet av att minska utsläppen från transportsektorn och att skapa hållbara städer. Allt fler medborgare bosätter sig i städer och i stadsregioner och det begränsade utrymmet i städerna behöver användas effektivare och erfarenheter, kunskaper och nya lösningar behöver tas tillvara för att möta de utmaningar som urbaniseringen medför. Rapporten har fokus på rekommendationer från länder i Norden.

  Download full text (pdf)
  Attraktiva och klimatsmarta transporter
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • Bystedt, Håkan
  et al.
  Roberg, Clas
  Swedish Transport Administration.
  Förstudie Gemensam åtkomstpunkt för kombinerade mobilitetstjänster: Underlag till delredovisning av regeringsuppdrag mobilitet som en tjänst2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Förstudien ska undersöka möjligheten till en gemensam åtkomstpunkt med harmoniserade tekniska och affärsmässiga förutsättningar för att möjliggöra tredjepartsförsäljning av biljetter och andra kombinerade mobilitetstjänster

  Download full text (pdf)
  Förstudie Gemensam åtkomstpunkt för kombinerade mobilitetstjänster
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2019: Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 20202020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är den elfte av de årliga uppföljningarna av utvecklingen mot trafiksäkerhetsmålen för vägtrafiken år 2020. Rapporten redovisar och analyserar trafiksäkerhetsutvecklingen under 2019. Liksom tidigare år analyseras utfallet för antalet omkomna och skadade samt för ett antal utpekade indikatorer.

  Rapporten är framtagen av en analysgrupp som består av analytiker från Transportstyrelsen, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och Trafikverket. Följande analytiker har deltagit i arbetet: Khabat Amin och Ryo Yamazaki (Transportstyrelsen), Åsa Forsman och Anna Vadeby (VTI) samt Rikard Fredriksson, Per Hurtig, Peter Larsson, Magnus Lindholm, Simon Sternlund, Johan Lindberg och Matteo Rizzi (Trafikverket).

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • Sjövägen nr 3 20202020Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Färjerederiets tidning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • Broman, Andreas
  Swedish Transport Administration. Länsstyrelsernas fiskeutredningsgrupp .
  Standardiserad metod för fältinventering av vandringshinder för vattenlevande djur vid trummor och broar längs befintlig infrastruktur2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Trummor och broar längs vägar och järnvägar kan orsaka problem och hindra fiskar och andra vattenlevande djur att passera. De kan ha anlagts på ett felaktigt sätt eller har påverkats av erosion eller annat som medfört att ett hinder uppstått. För att konfliktpunkter ska kunna prioriteras för åtgärder på regional och nationell nivå är det en förutsättning att de har identifierats och bedömts med likartade metoder över landet. Att kunna utgå ifrån en nationell grundmetod blir också ett sätt att i upphandlingsskedet säkra kvaliteten på externa uppdrag. Denna rapport redovisar en sådan metod.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Trafikverket: redovisning av uppdrag 8 - Jämställdhet2020Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I regleringsbrevet för år 2020 fick Trafikverket i uppdrag att redogöra för hur myndigheten på strategisk nivå har arbetat och avser att arbeta för att främja jämställdheten inom myndigheten och inom transportsektorn med utgångspunkt i de transportpolitiska och jämställdhetspolitiska målen. Följande rapport är Trafikverkets redovisning av uppdraget.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Binek araçlar için sürücü ehliyeti: B sınıfı ehliyet2020Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [tr]

  İsveç Trafik İdaresi (Trafikverket) bu broşürle, bir sürücü ehliyeti almak için neler istendiği, kendinizi nasıl eğiteceğiniz, sürücü sınavının neleri içerebileceği ve sınava gelmeden önce düşünmeniz gerekenler hakkında size bilgi vermek istemektedir.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • Åtgärdsvalsstudie väg 732020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Väg 73, mellan Nynäshamns hamn i söder till anslutning mot Södra länken (väg 75) i norr, är ett av huvudstråken i Stockholmsregionens transportsystem och som har flera viktiga funktioner. Det är idag bristande framkomlighet på i huvudsak på vägens norra delar, vilket medför köer samt kapacitetsproblem. Kommunerna längs vägstråket planerar för en omfattande bostads- och verksamhetsexploatering som väntas leda till en ökad efterfrågan på vägkapacitet. I de prognoser för år 2040 som gjorts bekräftas att utan åtgärder kommer dagens situation att förvärras med längre köer och förlängda restider som följd. En utveckling som i förlängningen kan leda till att regionens utveckling hämmas.

  Åtgärdsvalsstudien visar att det inte går att bygga bort kapacitets- och trängselproblemen på vägen. Tillkommande resande behöver således tillgodoses genom kollektivtrafik samt goda gång- och cykelförbindelser. För att detta ska bli verklighet har parterna i studien konstaterat att det behövs ett större fokus på steg 1- och 2-åtgärder. Utöver det kommer det exempelvis krävas en effektivare användning av vägsystemet, där sådant som en högre fyllnadsgrad i både person- och godstransporter har betydelse. Till följd av trafikintensiteten på väg 73 finns ett flertal miljörelaterade problem såsom barriärer, buller- och luftkvalitetsproblem längs stråket. Det finns vidare brister i gång- och cykelkopplingar såväl längs med som tvärs vägen. 

  För att upprätthålla tillgängligheten och även begränsa vägens klimatpåverkan föreslår åtgärdsvalsstudien ett vidare spann av åtgärder och utredningar. Även om samtliga av dessa genomförs kommer effekten sammantaget sannolikt bli en bråkdel av vad som skulle behövas. Desto viktigare är det därför att åtgärden samverkansforum för väg 73 ges en legitimitet och prioriteras hos berörda parter.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  Rapport
  Download full text (pdf)
  Bilagor
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • Trafikprognoser: Förklarat på ett enkelt sätt2020Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Vi planerar idag för morgondagens transportsystem men hur kommer framtiden att se ut? Det vet vi inte och därför måste vi göra antaganden utifrån från vår historia, forskning, studier, fakta, politik och vad vi vill uppnå.

  När samhället förändras påverkas människors och näringslivets resvanor. För att få en bild av hur olika framtidsscenarier påverkar resandet gör Trafikverket trafikprognoser. Utifrån dessa kan problem och brister i dagens och morgondagens infrastruktur identifieras och förslag på lösningar utvärderas. Denna folder syftar till att på ett enkelt sätt förklara vad trafik- prognoser är, vad de bygger på och hur de används.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • Underlagsrapport till Nattågstrafik till Europa: Kapacitet för nattåg till kontinenten2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport utgör underlag till huvudrapporten Nattågstrafik till Europa - Slutrapport (2020:107). Rapporten redogör för kapaciteten på järnvägsnätet på väg till den europeiska kontinenten. Rapporten redovisar situationen idag och omkring 2030. I rapporten redovisas även vilka krav som behöver uppfyllas av en nattågslinje till kontinenten och förslag till lämpliga nattågslinjer.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • Nattågstrafik till Europa: Slutrapport 2020-04-272020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport utgör slutredovisningen av regeringsuppdraget att utreda förutsättningarna för att upphandla nattåg med dagliga avgångar till flera europeiska städer. En delrapport lämnades den 15 januari 2020. Slutrapporten bygger vidare på delrapporten och all information finns således i slutrapporten.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • Underlagsrapport till Nattågstrafik till Europa: Marknad och ekonomi för nattåg till kontinenten2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport utgör underlag till huvudrapporten Nattågstrafik till Europa - Slutrapport (2020:107). Rapporten behandlar marknaden för resor till Europa och redogör för tänkbara sträckor för kommande nattågstrafik. I rapporten redovisas beräkningar av lönsamhet och klimateffekter av de olika alternativa sträckorna

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
v. 2.35.10